Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace jsou členěny do jednotlivých sekcí, které je možné rozkliknout.

 

Statutární město Děčín

Město Děčín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům města ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem), a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

Organizační strukturu (schéma) povinného subjektu, stejně jako organizační řád, působnost a rámcovou náplň činnosti odborů a seznam příspěvkových organizací naleznete v Organizačním řádu statutárního města Děčín.

Kontaktní údaje povinného subjektu:

Kontaktní poštovní adresa:

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Magistrát města Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
   
Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín ul. 28 října 1155/2, 405 38 Děčín I
   
Budova Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV
a vila Tereza, Mírové nám. 242/4, 405 38 Děčín IV

Detašovaná pracoviště: 

Na Valech 156/6, Děčín IV
a vila Tereza, Mírové nám. 242/4, Děčín IV
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   
Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín,
ul. 28 října 1155/2, Děčín I
Odbor stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Odbor školství a kultury

Telefon: 412 593 111, 412 591 111 (telefonní seznam magistrátu)

Fax: 412 593 340, 412 593 320

Adresa internetové stránky: www.mmdecin.cz

Adresa e-podatelny: 

Další elektronické adresy: ,

Identifikátor datové schránky: statutární město Děčín – x9hbpfn; Magistrát města Děčín – nj6wxpq 

Základní úřední hodiny magistrátu:

pondělí, středa 08:00 - 17:00 hod.

Úřední hodiny podatelny:

podatelna v budově A1,
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
  recepce budovy B1,
28. října 1155/2, Děčín I (bývalý OkÚ)
         
pondělí, středa 07:15 - 17:00 hod.   pondělí, středa 07:15 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 07:15 - 14:30 hod.   úterý, čtvrtek, pátek 07:15 - 14:30 hod.

Otevírací doba - pokladna, vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin), CzechPOINT - budovy A1, B1: 

pondělí 08:00 - 17:00 hod.
úterý 08:00 - 14:30 hod.
středa 08:00 - 17:00 hod.
čtvrtek 08:00 - 14:30 hod.
pátek 08:00 - 14:30 hod.

Rozšířené hodiny pro veřejnost:

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
 
Řidičské průkazy
     
pondělí 08:00 - 17:00 hod.  
úterý 08:00 - 13:00 hod.  
středa 08:00 - 17:00 hod.  
čtvrtek 08:00 - 13:00 hod.  
 
Evidence motorových vozidel
     
pondělí 08:00 - 17:00 hod.  
úterý 08:00 - 13:00 hod.  
středa 08:00 - 17:00 hod.  
čtvrtek 08:00 - 13:00 hod. (dovoz vozidel)  
 
Občanské průkazy a pasy
     
pondělí, středa 08:00 - 17:00 hod.  
úterý, čtvrtek 08:00 - 13:00 hod.  
 
Obecní živnostenský úřad
     
pondělí 08:00 - 17:00 hod.  
úterý 08:00 - 13:00 hod.  
středa 08:00 - 17:00 hod.  
čtvrtek 08:00 - 13:00 hod.  
 
Městská policie Děčín - oddělení dopravních přestupků
budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
přízemí - č. dveří 104; telefon: 412 593 323
       
pondělí, středa 07:45 - 12:00 hod.   12:45 - 16:45 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 07:45 - 12:00 hod.   12:45 - 14:15 hod.
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
budova A3, Na Valech 156/6
a vila Tereza, Mírové nám. 242/4, 405 38 Děčín IV
       
pondělí, středa 08:00 - 12:00 hod.   13:00 - 17:00 hod.
pátek 08:00 - 12:00 hod.    
 
Správa pohřebišť
budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
přízemí - č. dveří 105
     
pondělí, středa 08:00 - 17:00 hod.  
     
Mimo úřední hodiny lze poskytnout veškeré informace a dotazy na těchto tel. číslech:
     
Dana Machtová 412 593 364  
Klára Lehká 412 593 171  
 
Archiv stavebního úřadu
budova B1, ul. 28 října 1155/2, 405 38 Děčín I
   
pondělí, středa 08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 08:00 - 14:30 hod.
 
Provozovatel tržišť a tržních míst
Provozovatelem tržiště a tržních míst je statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238
 
Kontaktní osoba:
 
Pavla Gregorová  412 593 219  
Ing. Zdeňka Švirlochová 412 593 230  
     
Úřední hodiny:
     
pondělí až pátek 08:00 - 09:00 hod.  
 
Architekt města - Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D.
budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
4. patro - č. dveří 508
     
Hodiny pro veřejnost:    
     
úterý 08:00 - 11:00 hod.  
     
Schůzku je třeba předem domluvit na tel.  412 593 267 (pí Alena Vrbská)
 
Blog: http://decinarchitekt.blogspot.cz/

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

běžný účet u České spořitelny, a.s. – číslo účtu: 19-921402389/0800

běžný účet u Komerční banky, a.s. – číslo účtu: 19-223-431/0100

Identifikační číslo osoby (IČO): 00261238

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00261238

Místo a způsob, jak získat informaci:

 
 • osobně - na podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV či na příslušných odborech na Mírovém náměstí 1175/5, Děčín IV nebo ul. 28. října  1155/2, Děčín I
 • telefonicky - 412 593 111 a na bezplatné lince 800 100 730
 • písemně - Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • elektronicky -
 • faxem - 412 593 340
 • úřední deska
 • www.mmdecin.cz

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádosti a jiná podání určená městu Děčín a jeho orgánům se doručují:

 • poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
 • e-podatelna:

podatelny magistrátu jsou otevřené:

 
podatelna v budově A1,
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
  recepce budovy B1,
28. října 1155/2, Děčín I (bývalý OkÚ)
         
pondělí, středa 07:15 - 17:00 hod.   pondělí, středa 07:15 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 07:15 - 14:30 hod.   úterý, čtvrtek, pátek 07:15 - 14:30 hod.

Proti rozhodnutí Magistrátu města Děčín lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.

Opravné  prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004  Sb ., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

 • poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • osobně na podatelně Magistrátu města Děčín.

Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru, který rozhodnutí vydal.

Formuláře pro podávání žádostí naleznete na jednotlivých úřadovnách úřadu a v elektronické podobě zde.

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Nejdůležitější právní předpisy, kterými se řídí město Děčín

Směrnice č. 38-5 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vydané právní předpisy

Právní předpisy města Děčín

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb

Město Děčín a jeho orgány jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací  žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Vzory licenčních smluv

Výhradní licence

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zprávy najdete v sekci dokumenty

Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích

Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování

Zpracovávání osobních údajů

Veřejně přístupné registry

Zveřejněny veřejně přístupné registry (živnostenský rejstřík, rejstřík honebních společenstev)

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

 
 1. pdf (Portable Document Format)
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 3. xml (Extensible Markup Language Document)
 4. fo/zfo (602XML Filler dokument)
 5. html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 6. odt (Open Document Text)
 7. ods (Open Document Spreadsheet)
 8. odp (Open Document Presentation)
 9. txt (prostý text)
 10. rtf (Rich Text Format)
 11. doc/docx (MS Word Document)
 12. xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 13. ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 14. jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 15. png (Portable Network Graphics)
 16. tif/tiff (Tagged Image File Format)
 17. gif (Graphics Interchange Format)
 18. mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 19. wav (Waveform Audio Format)
 20. mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2, Layer 3)
 21. isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 22. edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 23. dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 24. shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 25. dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 26. gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Nejsou přípustné volně spustitelné a komprimované soubory. Na vstupu do informačního systému budou též vyloučeny přílohy obsahující škodlivý kód.

Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány na CD/DVD nosičích nebo na flash discích.

Při zjištění nevyžádaného obchodního sdělení nebo při výskytu chybného datového formátu či počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačních systémech nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele a nejedná se o nevyžádané obchodní sdělení, případně zprávu, obsahující škodlivý software (kód). Součástí zprávy o potvrzení je:

 
 • elektronická pečeť ePodatelny Magistrátu města Děčín
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Vzor Potvrzení o doručení datové zprávy:

 

Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

>>> DORUČENKA <<<

Potvrzujeme Vám tímto, že Vaše datová zpráva (věc: XY) byla přijata na elektronickou adresu podatelny Magistrátu města Děčín () a bude postoupena k dalšímu zpracování.

Vaší zprávu přijal(a): (jméno zaměstnance), dne: (datum a přesný čas) Přidělené č. j.: MDC/00000/ROK

V případě jakéhokoli dotazu ohledně Vaší datové zprávy, nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Pro rychlejší vyřízení dotazu, prosím, uveďte automaticky přidělené číslo jednací, obsažené v této zprávě.

Děkujeme za spolupráci.

Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

Elektronická adresa podatelny: Identifikátor datové schránky: x9hbpfn Telefon: 412 593 111; 412 591 111 www.mmdecin.cz

UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva, potvrzující doručení datové zprávy, není potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůžeme Vám zjištěné nedostatky identifikovat; v tomto případě budete vyzváni k jejich odstranění, k čemuž Vám bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické adresy podatelny zasílejte na elektronickou adresu případně na poštovní adresu Magistrátu města Děčín.

Garant sekce: Mgr. Michaela Rašková, tel.: 412 593 229

Počet zobrazení: 53227
 

Back to top