Nastavení přístupnosti

04.03.2013 - 12:44

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Autor:

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Identifikační kód

 

Kód životní situace

 

Pojmenování životní situace

Vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“).

Základní informace k životní situaci

Poplatek za komunální odpad se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 4/2019, vydané Zastupitelstvem města Děčín dne 20.12.2019 (dále jen „vyhláška“). Předmětem poplatku je zpoplatnění systému nakládání s komunálním odpadem zavedeného statutárním městem Děčín podle § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Poplatníkem poplatku za komunální odpad je:

a)  fyzická osoba přihlášená v obci (včetně cizinců)

b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

V poplatkových záležitostech jedná poplatník samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku (např. nezletilé děti), jedná její zákonný zástupce (rodič, opatrovník).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně ohlásit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Společný zástupce domácnosti, vlastník nebo správce nemovitosti, který vybírá a odvádí poplatek za domácnost, rodinný nebo bytový dům, je povinen sdělit správci poplatku jména a data narození osob, za které poplatek platí. Dále je vhodné uvést způsob úhrady poplatku (hotově v pokladně, převod z účtu, SIPO). Pro splnění ohlašovací povinnost lze použít formulář Přihlášení společného zástupce domácnosti.

Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního města Děčín

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Fyzická osoba se stává poplatníkem přihlášením k pobytu do evidence obyvatel na ohlašovně magistrátu nebo cizinecké policie, resp. nabytím stavby na území města Děčín určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatník obdrží od správce poplatku informaci o bankovním spojení a variabilní symbol pro platbu poplatku. V případě, že se poplatník pro tyto údaje nedostaví ke správci poplatku, jsou mu zasílány před termínem splatnosti poplatku složenky na adresu místa přihlášení, pokud má na této adrese schránku.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Správcem poplatku je Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků, III. patro, č.dv. 408, 409 a 417.


Pracovníci správce poplatku:                                        Pro poplatníky dle příjmení:

Mgr. Blanka Schmidová

e-mail: blanka.schmidova@mmdecin.cz                                         A – F

tel. spojení: 412593406      


Vladimíra Plachá

e-mail: vladimira.placha@mmdecin.cz                                          G– KLE

tel. spojení: 412593352      

Lena Turčeková, DiS                                                                   KLI – NEU

e-mail: lena.turcekova@mmdecin.cz                 + agenda vlastníků staveb k indiv.           

tel. spojení: 412593421                                         rekreaci, bytů a rodinných domů 

                                                          

Lucie Prokopcová

e-mail: lucie.prokopcova@mmdecin.cz                                        NEV – STRU

tel. spojení: 412593405     

Edita Šulcová, DiS

e-mail: edita.sulcova@mmdecin.cz                                                 STRY – Ž

tel. spojení: 412593351


Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

(telefonicky lze dohodnout s pracovníkem správce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Jaké informace a doklady musíte mít s sebou

·         průkaz totožnosti

·         plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku

·         doklad prokazující dlouhodobý pobyt v cizině, příp. jiný doklad prokazující nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

1.    Přihlášení společného zástupce domácnosti k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

2.    Ohlášení vlastníka ,,objektu,, k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

Formuláře jsou k dispozici u uvedených pracovníků správce poplatku, na podatelně Magistrátu města Děčín, v elektronické podobě na internetových stránkách statutárního města Děčín

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazba poplatku za komunální odpad činí 750 Kč za osobu a kalendářní rok.

Za objekt určený k rekreaci, byt nebo dům se poplatek platí ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu.

Úhrada poplatku se provádí na účet města Děčín, vedený u ČS, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: 4077582/0800, variabilní symbol: číslo poplatníka (resp. společného zástupce) přidělené správcem poplatku.

Složenky na zaplacení poplatku jsou zasílány poplatníkům, resp. společným zástupcům domácností (nemovitosti), kteří v přihlášení tuto formu placení uvedli v Přihlášení společného zástupce, a poplatníkům, kteří toto přihlášení nepodali a přebírají písemnosti v místě přihlášení.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu 1. splátky poplatku.

Poplatek za objekt určený k rekreaci, byt nebo dům je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

Podání žádosti o povolení splátek nebo posečkání poplatku podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč.


Osvobození a úlevy od poplatku stanoví čl. 6 vyhlášky.

Jaké jsou lhůty

·      Lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti jsou uvedeny v bodě Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace.

·      Poplatník je povinen zaplatit poplatek v termínech stanovených v čl. 5 vyhlášky.

·      Lhůty pro vyměření a vymáhání nedoplatků stanoví daňový řád.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny

Můžete využít tuto elektronickou službu

Podání lze učinit datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

·      zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

·      obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 20.12.2020

·      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

·      zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

·      zákon č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

·      obecně závazná vyhláška města č. 1/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Děčín a systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 20.02.2020

·      § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů

·      zákon č. 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Část II, Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozd. předpisů.

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.

Proti rozhodnutí označenému jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání se podává u správce oplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

·      Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

·      Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

·      Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Co se rozumí komunálním odpadem?

Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Co se rozumí přihlášením fyzické osoby pro účely místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem?

Pro účely místních poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

1. kterému byl povolen trvalý pobyt,

2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Co se rozumí společným a nerozdílným placením poplatku?

Má-li ke stavbě určené nebo sloužící k rekreaci vlastnické právo více osob, jsou tyto povinny zaplatit poplatek společně a nerozdílně tzn., že poplatek bude zaplacen jedním ze spoluvlastníků a tím bude splněna poplatková povinnost  všech ostatních. Jedná se o solidární odpovědnost, která však znamená, že správce poplatku může vymáhat jeho zaplacení od kteréhokoliv z nich.

Může současně existovat povinnost úhrady místního poplatku a smluvní úhrady za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech?

Ano, ale nikoliv vůči jedné obci. Každá obec musí zvolit jen jeden režim – nemůže současně zavést místní poplatek a smluvní úhradu, příp. poplatek za komunální odpad. Pokud však má jedna osoba na území obce, která zavedla místní poplatek, trvalý pobyt, a v jiné obci, která zvolila smluvní úhradu nebo poplatek za komunální odpad, skutečně žije a vytváří tam odpad, může být současně povinen k úhradě několika obcím v různých režimech. Stejně tak může dojít k souběhu povinnosti smluvní úhrady v několika obcích.

Je osoba s trvalým pobytem na území obce, která zavedla místní poplatek, povinna k jeho úhradě, i když se ve skutečnosti v této obci nezdržuje a nevytváří proto na jejím území komunální odpad?

Zákonná povinnost úhrady místního poplatku není přímo ovlivněna množstvím skutečně vytvořeného odpadu ani tím, zda se taková osoba vůbec v místě svého trvalého pobytu zdržuje. Obce však mohou zohlednit různé důvody, pro které se poplatníci nezdržují v místě svého trvalého pobytu, a zakotvit ve svých vyhláškách úlevy či osvobození od poplatku (viz čl. 6 vyhlášky).

Odpovídají za úhradu poplatku za nezletilé osoby jejich zákonní zástupci?

1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

3.  Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Veškeré informace k placení poplatku poskytne odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Magistrátu města Děčín: www.mmdecin.cz.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Související situace a návody nejsou

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín

Za správnost návodu odpovídá

Ing. Michaela Česneková
vedoucí oddělení správy daní a poplatků, odbor ekonomický Magistrátu města Děčín

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

24.02.2020

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Další upřesnění a poznámky nejsou.

Počet zobrazení: 4891 Naposledy změněno: 24.05.2020 - 16:23
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top