Úřední hodiny Magistrátu města Děčín včetně podatelny: pondělí 08:00 – 11:00 hodin; středa 14:00 – 17:00 hodin.     Po uvedených úředních hodinách  a před uvedenými úředními hodinami ve středu budou všechny budovy magistrátu uzavřeny.     Pro mimořádná podání (písemností) jsou na budovách umístěny schránky s nápisem „MIMOŘÁDNÁ PODÁNÍ“.
15.02.2013 - 09:46

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Autor:

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název
 Statutární město Děčín

2. Důvod a způsob založení
Město Děčín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům města ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem), a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

3. Organizační struktura
Organizační strukturu (schéma) povinného subjektu, stejně jako organizační řád, působnost a rámcovou náplň činnosti odborů a seznam příspěvkových organizací naleznete v Organizační řád statutárního města Děčín platný od 01.10.2019 (2 MB)

4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV  405 38

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV  405 38

Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín
Ul. 28 října 1155/2
Děčín I 405 01

Budova Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Na Valech 156/6 a vila Tereza
Mírové nám. 242/4
Děčín IV 405 04

4.3 Úřední hodiny
pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.

 

Úřední hodiny podatelny

Podatelnu naleznete v budově A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

pondělí, středa          07:15–17:00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek   07:15–14:30 hod.

Recepce budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín I (bývalý OkÚ)

pondělí, středa          07:15–17:00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek   07:15–14:30 hod.


Rozšířené hodiny pro veřejnost:

 • Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
  Oddělení správních agend - agenda řidičských průkazů
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí             8:00 - 17:00 hod.
  úterý               8:00 - 13:00 hod.
  středa             8:00 - 17:00 hod.
  čtvrtek            8:00 - 13:00 hod.
 • Oddělení správních agend - evidence motorových vozidel
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí             8:00 - 17:00 hod.
  úterý               8:00 - 13:00 hod.
  středa             8:00 - 17:00 hod.
  čtvrtek            8:00 - 13:00 hod. (dovoz vozidel)
 • občanské průkazy a pasy
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí, středa  8:00 - 17:00 hod.
  úterý, čtvrtek   8:00 - 13:00 hod.

 • obecní živnostenský úřad
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí             8:00 - 17:00 hod.
  úterý               8:00 - 13:00 hod.
  středa             8:00 - 17:00 hod.
  čtvrtek            8:00 - 13:00 hod.
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  pondělí, středa 8:00 - 12:00 hod.   13:00 - 17:00 hod.
  pátek             8:00 - 12:00 hod.
 • Správa pohřebišť - budova A1
  Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, přízemí budovy, č. dveří 105
  Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00
  Mimo úřední hodiny lze poskytnout veškeré informace a dotazy na těchto tel. číslech:
  Dana Machtová 412593364
  Pavla Gregorová 412593219

Otevírací doba - pokladna, vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin), CzechPOINT:

Pondělí 8:00 – 17.00
Úterý     8:00 – 14.30
Středa  8:00 - 17.00
Čtvrtek  8:00 - 14.30
Pátek    8:00 - 14.30

 • Archiv stavebního úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 08:00 - 14:30 hod.

4.4 Telefon
412 593 111, 412 591 111
Telefonní seznam magistrátu

4.5 Fax
412 593 340
412 593 320

4.6 Adresa internetové stránky
www.mmdecin.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.9 Identifikátor datové schránky

Statutární město Děčín:
x9hbpfn

Magistrát města Děčín:
nj6wxpq

5. Bankovní spojení

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

pro příjmy

 • běžný účet u České spořitelny, a.s.:
  číslo účtu: 19-921402389/0800

pro výdaje

 • běžný účet u České spořitelny, a.s.:
  číslo účtu: 921402389/0800

6. IČO

Identifikační číslo osoby (IČO)
00261238

7. DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00261238

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů  

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Místo a způsob, jak získat informaci
• osobně - na podatelně Magistrátu města Děčín , Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV či  na příslušných odborech na Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV nebo Ul. 28. října  1155/2, Děčín I 405 01
• telefonicky - 412 593 111 a bezplatná linka: 800 100 730
• písemně - Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 405 38
• elektronicky - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• faxem -  412 593 340
• úřední deska
• www.mmdecin.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádosti a jiná podání určená městu Děčín a jeho orgánům se doručují:
• poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 405 38
• osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
• e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
podatelny magistrátu (budova A1 - Mírové náměstí, Děčín IV; budova B1 - 28. října, Děčín Ijsou otevřené:
pondělí a středa 7:15 - 17:00
úterý, čtvrtek a pátek 7:15 - 14:30

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí magistrátu

Proti rozhodnutí Magistrátu města Děčín lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.  Opravné  prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004  Sb ., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č.  200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů(zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).  
Odvolání učiněné písemně lze podat:
poštou na adresu                  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV,
osobně na podatelně             Magistrátu města Děčín.
Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře
Formuláře pro podávání žádostí naleznete na jednotlivých úřadovnách úřadu a v elektronické podobě zde.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací - popisy postupů
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

• Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
 Na Portále veřejné správy České republiky
• Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Nejdůležitější právní předpisy, kterými se řídí město Děčín

Směrnice č. 38-5 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy města Děčín

15. Úhrady za poskytovanání informací - 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb

Město Děčín a jeho orgány jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací  žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - viz. www.mmdecin.cz
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
Výroční zprávy najdete v sekci dokumenty

Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích
Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování
Zpracovávání osobních údajů

Veřejně přístupné registry
Zveřejněny veřejně přístupné registry (živnostenský rejstřík, rejstřík honebních společenstev)
Živnostenský rejstřík
Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)

Obchodní rejstřík

18. Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2, Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Nejsou přípustné volně spustitelné a komprimované soubory. Na vstupu do informačního systému budou též vyloučeny přílohy obsahující škodlivý kód.

Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.

 

19. Technické parametry fyzických nosičů, na kterých je možné předávat dokumenty v digitální podobě

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány na CD/DVD nosičích nebo na flash discích.

 

20. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (kódu), nevyžádaného obchodního sdělení (SPAM) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Při zjištění nevyžádaného obchodního sdělení nebo při výskytu chybného datového formátu či počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačních systémech nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

21. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

 

22. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele a nejedná se o nevyžádané obchodní sdělení, případně zprávu, obsahující škodlivý software (kód). Součástí zprávy o potvrzení je:

 • elektronická značka ePodatelny Magistrátu města Děčín
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

 

Vzor Potvrzení o doručení datové zprávy:

Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

>>> DORUČENKA <<<

Potvrzujeme Vám tímto, že Vaše datová zpráva (věc: XY) byla přijata na elektronickou adresu podatelny Magistrátu města Děčín (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a bude postoupena k dalšímu zpracování.

Vaší zprávu přijal(a): (jméno zaměstnance), dne: (datum a přesný čas)
Přidělené č. j.: MDC/00000/ROK

V případě jakéhokoli dotazu ohledně Vaší datové zprávy, nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Pro rychlejší vyřízení dotazu, prosím, uveďte automaticky přidělené číslo jednací, obsažené v této zprávě.

Děkujeme za spolupráci.

Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

Elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Identifikátor datové schránky: x9hbpfn
Telefon: 412 593 111; 412 591 111
www.mmdecin.cz

UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva, potvrzující doručení datové zprávy, není potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůžeme Vám zjištěné nedostatky identifikovat; v tomto případě budete vyzváni k jejich odstranění, k čemuž Vám bude poskytnuta přiměřená lhůta.

 

23. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické adresy podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické adresy podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně na poštovní adresu Magistrátu města Děčín.

 

24. Honební společenstva

Honební společenstvo Arnoltice
Honební společenstvo Česká Kamenice
Honební společenstvo Česká Kamenice - Huníkov
Honební společenstvo Děčín
Honební společenstvo Dobrná
Honební společenstvo Heřmanov - Fojtovice
Honební společenstvo Huntířov
Honební společenstvo Jílové
Honební společenstvo Krásný Studenec
Honební společenstvo Ludvíkovice
Honební společenstvo Malšovice
Honební společenstvo Markvartice
Honební společenstvo Růžová
Honební společenstvo Valkeřice
Honební společenstvo Velká Bukovina
Honební společenstvo Verneřice

Počet zobrazení: 49613 Naposledy změněno: 13.03.2020 - 13:42
Zpravodaj č. 1/2020
Zpravodaj č. 2/2020
Zpravodaj č. 3/2020
Zpravodaj č. 4/2020
Zpravodaj č. 5/2020
Zpravodaj č. 6/2020

Back to top