POZOR – ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN!     Od 12.10.2020 jsou úřední hodiny na všech pracovištích vždy v pondělí a ve středu 8:00-10:00 a 14:00-17:00 hodin.

Rada města Děčín

Rada města je výkonným orgánem statutárního města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Radu města tvoří primátor, náměstkové primátora a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Termíny jednání Rady města v roce 2020
I.QII.QIII.QIV.Q
07.01.202007.04.202007.07.202006.10.2020
21.01.202021.04.202020.10.2020
04.02.202012.05.202018.08.202010.11.2020
18.02.202026.05.202024.11.2020
03.03.202009.06.202001.09.202008.12.2020
24.03.202023.06.202022.09.2020

Důležité odkazy

 

Členové rady města

 
 • hrouda
  Jaroslav Hrouda
  primátor města
  (ANO)
 • andel
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  náměstek primátora města pro ekonomiku, finance a majetek
  (ANO)
 • chara
  Ing. Jiří Chára
  člen rady města
  (ANO)
 • palicka
  Ing. Jan Palička
  člen rady města
  (ANO)
 • raska
  Ing. Vladislav Raška
  náměstek primátora města pro územní a investiční rozvoj
  (Náš Děčín)

Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalších zvláštních předpisů. Především pak plní tyto úkoly:

 1. zabezpečuje hospodaření statutárního města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem  města,
 2. plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu  města (§ 84 odst. 2 zákona o obcích),
 3. vydává nařízení statutárního města,
 4. stanoví rozdělení pravomocí na magistrátu a rámcové náplně práce jednotlivých odborů, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a úseky magistrátu (§ 109 odst. 2 zákona o obcích), na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem ),
 5. stanoví celkový počet zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu a v organizačních složkách statutárního města,
 6. ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti statutárního města (§ 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada  města svěřit příslušnému odboru magistrátu zcela nebo zčásti,
 7. stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 8. schvaluje organizační řád magistrátu a organizační řád organizačních složek statutárního města.

Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila.

Rada města jmenuje do funkce a odvolává z funkce zaměstnance pověřeného prováděním interního auditu obce dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

  Usnesením č. RM 20 13 29 04 ze dne 03.07.2020 byla komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín zrušena a její členové byli odvoláni.

 • Sportovní komise

  Předseda:
  Robert Landa

  Členové:
  Mgr. Oldřich Kadlec
  Ing. Tomáš Štěpánek
  Mgr. Jan Mareš
  Ing. Rostislav Donát
  Lukáš Trnka
  Ing. Igor Bayer

 • Kulturní komise

  Předseda:
  Ing. Miroslava Poskočilová

  Členové:
  Bc. Světluše Hochwalderová
  Rastislav Sobíšek MgA.
  Dmitrij Pljonkin
  Mgr. Martin Pošta
  Mgr. Radek Fridrich
  Mgr. Lenka Holubcová

 • Školská komise

  Předseda:
  Mgr. Bc. Alena Tomášková

  Členové:
  Ing. Miroslav Dlask
  Mgr. Ondřej Michálek
  Mgr. Kamila Kratochvílová
  Bc. Světluše Hochwalderová
  Bc. Helena Králíčková
  Mgr. Vít Průša

 • Sociální a zdravotní komise

  Předseda:
  PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová

  Členové:
  Mgr. Iva Matějovská
  PhDr. Marek Hošek
  Zuzana Turčeková, DiS.
  MUDr. Petr Havlík
  Ing. Bc. Rustam Kokotjucha
  Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE
  Mgr. Jana Hronová
  Petr Korselt

 • Povodňová komise

  Předseda:
  Jaroslav Hrouda

  Místopředseda:
  Ing. Vladislav Raška

  Tajemník:
  Ing. Zdeněk Hanuš

  Členové:
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  Václav Němeček
  plk. Ing. Jaroslav Vaněk
  komisař npor. Ing. Martin Votrubec
  Petr Michajličenko
  Ing. Jiří Mach
  Ing. Eva Novotná
  Ing. Hana Urbanová
  Ing. Jindra Stanková
  PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA
  Lenka Taušnerová
  Richard Musil, Dis.
  Ing. Radek Tuhý
  MUDr. Martin Macháč
  Ing. Martin kříž
  Ing. Tomáš Martinček

 
Za obsah v této sekci odpovídá:
 
Bc. Gabriela Hodboďová
Odbor provozní a organizační
 412 593 202   
Naposledy změněno: 01.10.2020 - 10:56

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Počasí v Děčíně

Děčín, Czechia

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top