Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Rada města Děčín

Napsal(a) 
Rada města je výkonným orgánem statutárního města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
 
Radu města tvoří primátor, náměstkové primátora a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

 

Rada města pro volební období 2018-2022 je devítičlenná a jejími členy jsou:

 

hrouda  
Jaroslav Hrouda (ANO)  
primátor  
   
raska andel
 Ing. Vladislav Raška (Náš Děčín) Ing. Jiří Anděl, CSc. (ANO)
náměstek primátora náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj  pro ekonomiku, finance a majetek
   
nemecek smisek
Václav Němeček (ČSSD) Ing. Ondřej Smíšek (Náš Děčín)
náměstek primátora člen rady města pro školství,
pro prevenci kriminality sociální oblast a IT technologie
  "smart city"
   
weiss latal
Ing. Martin Weiss (ANO) Mgr. Petr Látal (ANO)
   
liesel houska
Martin Liesel (ANO) Jakub Houška (Náš Děčín)

 

 

 Termíny jednání Rady města

 

Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalších zvláštních předpisů. Především pak plní tyto úkoly:

 

 1. zabezpečuje hospodaření statutárního města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem  města,
 2. plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu  města (§ 84 odst. 2 zákona o obcích),
 3. vydává nařízení statutárního města,
 4. stanoví rozdělení pravomocí na magistrátu a rámcové náplně práce jednotlivých odborů, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a úseky magistrátu (§ 109 odst. 2 zákona o obcích), na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem ),
 5. stanoví celkový počet zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu a v organizačních složkách statutárního města,
 6. ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti statutárního města (§ 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada  města svěřit příslušnému odboru magistrátu zcela nebo zčásti,
 7. stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 8. schvaluje organizační řád magistrátu a organizační řád organizačních složek statutárního města.

 

Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila.

 

Rada města jmenuje do funkce a odvolává z funkce zaměstnance pověřeného prováděním interního auditu obce dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 


Předseda

 • Jaroslav Hrouda

 

Členové

 • Ing. Vladislav Raška
 • Ing. Jiří Anděl, CSc.
 • Václav Němeček
 • Ing. Ondřej Smíšek

 

Zápisy z jednání komise

Statut komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

Jednací řád komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

 

Sportovní komise

 

Předseda

 • Petr Toncar, DiS.

 

Členové

 • Mgr. Oldřich Kadlec
 • Ing. Tomáš Štěpánek
 • Robert Landa
 • Mgr. Jan Mareš
 • Ing. Rostislav Donát
 • Lukáš Trnka
 • Ing. Igor Bayer

 

Zápisy z jednání komise
Statut sportovní komise
Jednací řád sportovní komise

 

Kulturní komise

 

Předseda

 • Ing. Miroslava Poskočilová

 

Členové

 • Bc. Světluše Hochwalderová
 • Rastislav Sobíšek
 • MgA. Dmitrij Pljonkin
 • Mgr. Martin Pošta
 • Mgr. Radek Fridrich
 • Mgr. Lenka Holubcová

 

Zápisy z jednání komise

Statut kulturní komise

Jednací řád kulturní komise

 

Sociální a zdravotní komise

 

Předseda

 • PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová

 

Členové

 • Mgr. Iva Matějovská
 • PhDr. Marek Hošek
 • Zuzana Turčeková, DiS.
 • MUDr. Petr Havlík
 • Ing. Bc. Rustam Kokotjucha
 • Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE
 • Mgr. Jana Hronová
 • Petr Korselt

 

Zápisy z jednání komise

Statut sociální a zdravotní komise

Jednací řád sociální a zdravotní komise

 

Povodňová komise statutárního města Děčín

(komise rady města: volební období 2018-2022)

 

Předseda

 • Jaroslav Hrouda


Místopředseda

 • Ing. Vladislav Raška


Tajemník

 • Ing. Zdeněk Hanuš


Členové

 • Ing. Jiří Anděl, CSc.
 • Václav Němeček
 • plk. Ing. Jaroslav Vaněk
 • komisař npor. Ing. Martin Votrubec
 • Petr Michajličenko
 • Ing. Jiří Mach
 • Ing. Eva Novotná
 • Ing. Hana Urbanová
 • Ing. Jindra Stanková
 • PhDr. Mgr. Marcel Horák, DiS.
 • Lenka Taušnerová
 • Richard Musil, Dis.
 • Ing. Radek Tuhý
 • MUDr. Martin Macháč
 • Ing. Martin kříž
 • Ing. Tomáš Martinček

 

Zápisy z jednání komise

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za obsah v této sekci odpovídá:

Gabriela Hodboďová

odbor provozní a organizační

tel.: 412 593 202Přečtěno: 60855 krát Naposledy změněno pátek, 29 listopad 2019 16:00

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz