Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Rada města Děčín

Napsal(a) 
Rada města je výkonným orgánem statutárního města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Radu města tvoří primátor, náměstkové primátora a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Rada města pro volební období 2018 - 2022 je devítičlenná a jejími členy řazeny dle  abecedy jsou:

silueta

Jaroslav Hrouda, primátor města (ANO)

 

 

silueta

Ing. Vladislav Raška, náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj (Náš Děčín)

silueta

Ing. Jiří Anděl, CSc., náměstek primátora pro ekonomiku, finance a majetek
(ANO)

silueta

Václav Němeček, náměstek primátora pro prevenci kriminality (ČSSD)

silueta

Ing. Ondřej Smíšek, člen rady města pro školství, sociální oblast a IT technologie – „smart city“ (Náš Děčín)

silueta

Ing. Martin Weiss (ANO)

 

 

silueta

Mgr. Petr Látal, (ANO)

silueta

Martin Liesel (ANO)

silueta

Jakub Houška (Náš Děčín)

 

Termíny jednání Rady města

 

Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalších zvláštních předpisů. Především pak plní tyto úkoly:

a)zabezpečuje hospodaření statutárního města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem  města,

b) plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu  města (§ 84 odst. 2 zákona o obcích),
c) vydává nařízení statutárního města,

d) stanoví rozdělení pravomocí na magistrátu a rámcové náplně práce jednotlivých odborů, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a úseky magistrátu (§ 109 odst. 2 zákona o obcích), na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem ),

e) stanoví celkový počet zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu a v organizačních složkách statutárního města,

f) ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti statutárního města (§ 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada  města svěřit příslušnému odboru magistrátu zcela nebo zčásti,

g) stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

h) schvaluje organizační řád magistrátu a organizační řád organizačních složek statutárního města.

Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila.

Rada města jmenuje do funkce a odvolává z funkce zaměstnance pověřeného prováděním interního auditu obce dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Komise rady  města

Dopravní komise
Kulturní komise
Komise výchovy a vzdělávání
Komise prevence kriminality
Komise sociálně zdravotní a bytová - zrušena rozhodnutím rady města č. RM 11 13 60 04 dne 12.07.2011. Rozhodnutním rady města č. RM 11 13 60 05 dne 12.07.2011 zřízeny komise soicálně zdravotní a komise bytová:
Komise sociální a zdravotní
Komise bytová
Komise urbanistiky a ŽP
Komise cestovního ruchu
Sportovní komise
Povodňová komise statutárního města Děčín
Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

Zápisy z jednání komisí

  • Komise rady města jsou podle potřeby zřizovány radou města jako její iniciativní a poradní orgány.
  • Komise je ze své činnosti odpovědna radě města.
  • Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města. Činnost komise se řídí zákonem o obcích a radou  města schváleným jednacím řádem.
  • Za přenos informací (úkolů, doporučení, námětů ap.) mezi radou města a příslušnou komisí je zodpovědný tajemník magistrátu a příslušní vedoucí odborů magistrátu.
  • Zapisovatelem komise je zpravidla zaměstnanec statutárního města zařazený do magistrátu, a to z odboru, jehož činnost souvisí s oblastí působnosti komise. Zapisovatel zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů předsedy komise.

 

Dopravní komise

Předseda

                                                                                  
Členové


Zápisy z jednání komise
Statut dopravní komise
Jednací řád dopravní komise

 

Kulturní komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda


ČlenovéZápisy z jednání komise
Statut kulturní komise
Jednací řád kulturní komise


Komise výchovy a vzdělávání – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda


ČlenovéZápisy z jednání komise
Statut komise výchovy a vzdělávání
Jednací řád komise výchovy a vzdělávání

           
Komise prevence kriminality – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda


Členové


Zápisy z jednání komise
Jednací řád komise prevence kriminality
Statut komise prevence kriminality

 

Komise sociální a zdravotní - komise rady města - volební období 2014 - 2018

Předseda


Členové


Zápisy z jednání komise
Statut komise sociálně zdravotní
Jednací řád komise sociálně zdravotní

 

Komise bytová - komise rady města - volební období 2014 - 2018

Předseda


Členové


Zápisy z jednání komise
Jednací řád komise bytové
Statut komise bytové
           
Komise urbanistiky a ŽP – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda


Členové


Zápisy z jednání komise
Statut komise urbanistiky
Jednací řád komise urbanistikyKomise cestovního ruchu – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda


ČlenovéZápisy z jednání komise
Statut komise cestovní ho ruchu
Jednací řád komise cestovního ruchu
Statut komise cestovního ruchuSportovní komise – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda


Členové


Zápisy z jednání komise
Statut sportovní komise
Jednací řád sportovní komise

 


Povodňová komise statutárního města Děčín – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda
Mgr. Marie Blažková

Místopředseda
Ing. Jiří Anděl, CSc.

Tajemník
Mgr. Jiří Hykš

Členové

Mgr. Hana Cermonová
Ing. Valdemar Grešík
plk. Ing. Jaroslav Vaněk
komisař npor. Ing. Martin Votrubec
Bc. Jana Kohoutová
Ing. Jiří Mach
Ing. Eva Novotná
Ing. Hana Urbanová
Ing. Jindra Stanková
PhDr. Mgr. Marcel Horák, DiS.
Lenka Taušnerová
Richard Musil, Dis.
Ing. Radek Tuhý
MUDr. Martin Macháč
Ing. Tomáš Martinček

Zápisy z jednání komise

 

Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín


 

Zápisy z jednání komise
Statut komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín
Jednací řád komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za obsah v této sekci odpovídá:
Gabriela Hodboďová
odbor provozní a organizační
tel.: 412 593 202Přečtěno: 50255 krát Naposledy změněno čtvrtek, 06 prosinec 2018 13:49

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz