Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Statické články (198)

 MV Logo CMYKlogo uk

 

Název projektu Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré město
Registrační číslo projektu                               
Ministertvo vnitra: 014D241009248
Ústecký kraj: 19/SML1408/SOPD/KH
Webové stránky projektu  
Kontaktní informace
Mgr. Jiří Veselý 
Další informace
Informace o programu Nové dopravní vozidlo bylo pořízeno v rámci programu "014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí", který vyhlásilo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru české republiky. A dále z Programu 2019 na podporu nové techniky pro jednotky SDH, který vyhlásil Ústecký kraj.
Obsah projektu  
Cíl projektu Nákup nového dopravního vozidla pro JSDH.
Rozpočet Celkové náklady projektu: 1 397 594 Kč
Dotace MV ČR:                  450 000 Kč
Dotace Ústeckého kraje:     300 000 Kč
Termín realizace
02 -11/2019

Fond soudrznostiMZP
  

Název projektu Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému pro město Děčín
Registrační číslo projektu                               
CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_047/0004587
Webové stránky projektu  
Kontaktní informace
Mgr. Jiří Veselý - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Projekt vychází ze 35.výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.
Obsah projektu Zabezpečení základní platformy pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty v průběhu povodně i mimo ni, zjednodušení a zrychlení přenosu informací a v neposlední řadě zajištění jednotných formátů předávaných informací.
Cíl projektu Povodňový informační systém, který zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci, funkční a moderní výstražný a varovný systém.
Rozpočet Celkové náklady projektu 7 724 311,92 Kč
Dotace 5 364 611,71 Kč
Termín realizace
03/2019 - 04/2020

Dětská hřiště v Děčíně

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

Oblast zajišťuje:

Odbor komunikací a dopravy

Kontaktní informace:

Pracoviště: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 405 38

Vedoucí odboru: Ing. Přemysl Mička

Kontaktní osoba: Jana Šonková

Telefon: 412 593 243

E-mail: jana.sonkova@mmdecin.cz

Řešení: jsou řešeny veškeré podané podněty (písemné žádosti - podání možné i elektronickou poštou, telefonické žádosti)

Úřední dny:

pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin (úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě)

Zajišťuje:

  • správu dětských hřišť
  • realizaci zakázek týkajících se údržby dětských hřišť, mobiliáře a kontrolu plnění,
  • spolupráci při zajišťování mimorozpočtových zdrojů na plánování a údržbu dětských hřišť a mobiliáře,
  • údržbu ostatních veřejných prostranství ve vztahu k dětským hřištím a mobiliáři

Vyřizuje:

  • stížnosti, oznámení a podněty osob.

Revitalizace sídliště Bynov

Napsal(a) | Rubrika: Statické články


  

Název projektu Revitalizace sídliště Bynov
Registrační číslo projektu                               
Webové stránky projektu
Kontaktní informace

Ing. Tereza Svobodová - projektová manažerka

Další informace V současné době byla vybrána pro zpracování 1. etapa, který vyřeší nejpalčivější problém, který pojmenovali obyvatelé horní části Bynova - zajíždění autobusové dopravy do sídliště. 1. etapa tedy bude řešit točnu autobusu v lokalitě Na Vyhlídce včetně kompletní revitalizace ulice Na Vyhlídce po křižovatku s ul. Rudolfova. Dále bude řešen navazující prostor mezi dvěma panelovými domy jako ukázka postupné revitalizace sídliště. V neposlední řadě se projekt zaměří na plochu před „zámečkem" včetně celkového přeřešení křižovatky. Tento prostor byl definován v územní studii jako potenciální náměstí pro Bynov.
Informace k projektu Statutární město Děčín má zájem zlepšit životní komfort obyvatel Bynova, který by zohlednil požadavky moderního života, oživil a zatraktivnil tuto část Děčína. Pro tyto účely nechalo město zpracovat Územní studii veřejného prostranství Děčín – Bynov.
Obsah projektu Revitalizace se zaměří na architektonicko-stavební řešení, vybavení veřejného prostranství, mobiliář, drobnou architekturu a to vše ve vazbě na dopravní a technickou infrastrukturu. Celá revitalizace sídliště je rozsáhlá, proto je rozvržena do několika etap.
Cíl projektu Cílem projektu je postupnou realizací navržených etap realizovat celkovou obnovu Bynova.
Rozpočet

Dle etap a následně zpracované projektové dokumentace.

Termín realizace
2021 a dále

logo-barva
  

Název projektu Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. Armády přes vlečku ČD
Registrační číslo projektu                               
Webové stránky projektu -
Kontaktní informace
Ing. Šárka Kalivodová - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Jedná se o mostní objekt nad železniční tratí využívaný především pro nákladní dopravu ve směru na Loubí a Prostřední Žleb. Jedná se o most silniční s jednostranným chodníkem pro pěší, který spojuje místní komunikace ul. Sládkova, DC I a Wolkerova, DC II. Na mostním objektu byly pravidelně prováděny mostní prohlídky, kde jsou konstatovány závady - zesílení klenby, obnova izolace, výměna mostního svršku, spárování opěr, křídel a klenby. Sanace trhlin. Přespárování a přezdění parapetní zdi.
Obsah projektu Oprava spočívá v očištění celé kamenné konstrukce mostního objektu regulovaným tlakem vody rýžovými kartáči od depozitu nesoudržného spárování, při čištění budou odstraněny stopy po kouřových zplodinách od provozu na železniční trati. Následně dojde k hloubkovému vyčištění spár. Narušené profilované kameny budou při menším rozsahu poškození opraveny umělým kamenem. Rozsáhle narušené profilované prvky budou doplněny kamennou plombou. Doplněná a opravená budou jen ta poškození, která znemožňují odvod srážkové vody nebo jsou rozsáhlá, a proto zásadně degradují vzhled stavby. Bude-li nutné doplnit některé chybějící kamenné prvky, budou nové prvky s identickými materiálovými, tvarovými i rozměrovými kopiemi chybějících. Dále bude provedený odkop pro provedení rubové železobetonové obetonávky, vrstva betonu bude se stávající klenbou propojena vlepovanými trny. Na rubovou stranu obetonávky bude proveden nový hydroizolační systém z natavovaných pásů, které budou zataženy až pod rubovou drenáž. Rubová drenáž bude provedena na obou koncích rubové obetonávky. Drenáž bude vyústěna skrz čelní zídku, kde bude proveden nový prostup. Hydroizolace bude ochráněná geotextílií. Následně se počítá s přezděním kamenných desek parapetních zdí, které jsou značně posunuty nebo jsou pootočeny kořenovým systémem vrostlých stromů do mostní konstrukce. Spárovací hmota bude po vyčištění spár zatlačena hluboko do spár. Zlepšením technických parametrů dojde k růstu bezpečnosti na mostní konstrukci.
Cíl projektu Oprava mostu.
Rozpočet

Předpokládané celkové náklady: 3.870.855,- Kč.
Příspěvek SFDI: 3.738.350,- Kč

Termín realizace
Rok 2020
msmt logo 

 

Název projektu Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu
Registrační číslo projektu                               
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Šárka Kalivodová - projektový manažer
Další informace

 

Informace o programu Žádost o dotaci byla podaná v rámci programu MŠMT 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu
Obsah projektu V místě dnešního hokejbalového hřiště bude zřízeno nové hřiště se správnými parametry. Bude vybudován celobetonový skatepark, který bude splňovat podmínky pro pořádání exhibic i menších závodů. Pro maximální využitelnost prostoru v areálu vznikne ještě nové multifunkční hřiště pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal a malý fotbal.
Cíl projektu Cílem projektu je zvýšení standardu a počtu sportovních ploch včetně zázemí ve městě Děčín. Dále pak vytvoření atraktivního prostoru pro ligové a soutěžní zápasy zejména pro hokejbalové sportovce a vybudování skateparku.
Rozpočet Předpokládané celkové náklady: 35 711 tis. Kč
Obdržená dotace: 16 213 tis. Kč
Termín realizace
08/2019 - 06/2020

Duhová zahrada

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

 NPZP povinná publicita banner A4 cmyk            
  

Název projektu Duhová zahrada
Registrační číslo projektu                               
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Lucie Schejbalová - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Dotační titul vychází z výzvy č. 16/2017 Přírodní zahrady, v rámci Národního programu Životního prostředí. Prioritní oblast: Environmentální prevence. Podporovaná aktivita: Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady").
Obsah projektu Obsahem projektu je revitalizace školní zahrady v mateřské škole Pohraniční. V průběhu projektu bude na zahradě vytvořené místo vhodné k environmentální výchově a vzdělávání dětí a to prostřednictvím instalace nových herních prvků v přírodním stylu.
Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření zajímavého prostoru v přírodním stylu, který bude využit v oblasti environmentálního vzdělávání dětí v předškolním věku, k vytváření a posilování pozitivního vztahu k přírodě a k rozvoji všestranných pohybových dovedností dětí.
Rozpočet 866.236 Kč – celkové náklady projektu
500.000 Kč – dotace (85 %, max. 500 tis. Kč)
366.236 Kč – spoluúčast města
Termín realizace
1.6.2019 – 30.9.2019

Fond soudrznostiMZPSFZP
  

Název projektu Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum
Registrační číslo projektu                               
 CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0006941
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Projekt vychází ze 74.výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu.
Obsah projektu Bylo realizováno odstranění nežádoucích stromů a náletové vegetace, očištění skalních výchozů včetně odstranění nestabilních skalních bloků, zajištění hlavního skalního výchozu kotvenými sítěmi, vybudování lehkého záchytného plotu, dynamické bariéry a byla vystavena nová gabionová zídka v patě svahu.
Cíl projektu Cílem projektu bylo zajistit nestabilní skalní svah v části města Děčín - v lokalitě Chlum. Realizací projektu došlo k zajištění bezpečnosti občanů, majetku i dotčeného území.
Rozpočet Celkové náklady projektu 3 31 686,49 Kč
Dotace EU 2 814 083,51 Kč
Termín realizace
04/2018 - 06/2018

 NPZP povinná publicita banner A4 cmyk            
  

Název projektu "Země živí, voda teče, vítr fouká, slunce hřeje"
Registrační číslo projektu                               
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Lucie Schejbalová - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Dotační titul vychází z výzvy č. 16/2017 Přírodní zahrady, v rámci Národního programu Životního prostředí. Prioritní oblast: Environmentální prevence. Podporovaná aktivita: Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady").
Obsah projektu Obsahem projektu je revitalizace školní zahrady v mateřské škole Tylova. V průběhu projektu bude na zahradě vytvořené místo vhodné k environmentální výchově a vzdělávání dětí a to prostřednictvím instalace nových herních prvků v přírodním stylu.
Cíl projektu Cílem projektu je přeměna stávající nevyhovující školní zahrady na místo, kde se mohou děti učit vnímat přírodu všemi smysly a chránit ji. Mimo jiné je cílem vštípit dětem prostřednictvím nenásilných metod her, vyprávění, pohybových aktivit, zpěvu písní, výtvarné a grafické tvorby z přírodních materiálů pocit odpovědnosti, jež máme k přírodě. Výsledným efektem nebude pouze samotná úprava venkovních prostor MŠ, ale celková reorganizace každodenní činnosti dětí a personálu.
Rozpočet 870.455 Kč – celkové náklady projektu
500.000 Kč – dotace (85 %, max. 500 tis. Kč)
370.455 Kč – spoluúčast města
Termín realizace
1.2.2019 – 30.6..2019

Dopravní komise

Kulturní komise

Komise výchovy a vzdělávání

Komise prevence kriminality

Komise sociálně zdravotní a bytová - zrušena rozhodnutím rady města č. RM 11 13 60 04 dne 12.07.2011. Rozhodnutním rady města č. RM 11 13 60 05 dne 12.07.2011 zřízeny komise soicálně zdravotní a komise bytová:

Komise sociální a zdravotní

Komise bytová

Komise urbanistiky a ŽP

Komise cestovního ruchu

Sportovní komise

Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

 

Zápisy z jednání komisí

  • Komise rady města jsou podle potřeby zřizovány radou města jako její iniciativní a poradní orgány.
  • Komise je ze své činnosti odpovědna radě města.
  • Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města. Činnost komise se řídí zákonem o obcích a radou  města schváleným jednacím řádem.
  • Za přenos informací (úkolů, doporučení, námětů ap.) mezi radou města a příslušnou komisí je zodpovědný tajemník magistrátu a příslušní vedoucí odborů magistrátu.
  • Zapisovatelem komise je zpravidla zaměstnanec statutárního města zařazený do magistrátu, a to z odboru, jehož činnost souvisí s oblastí působnosti komise. Zapisovatel zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů předsedy komise.

 

Dopravní komise

 

Zápisy z jednání komise

Statut dopravní komise

Jednací řád dopravní komise

 

Kulturní komise

(komise rady města: volební období 2014-2018)

 

Zápisy z jednání komise

Statut kulturní komise

Jednací řád kulturní komise

 

Komise výchovy a vzdělávání

(komise rady města: volební období 2014-2018)

 

Zápisy z jednání komise

Statut komise výchovy a vzdělávání

Jednací řád komise výchovy a vzdělávání

  

Komise prevence kriminality

(komise rady města: volební období 2014-2018)

 

Zápisy z jednání komise

Jednací řád komise prevence kriminality

Statut komise prevence kriminality

 

Komise sociální a zdravotní

(komise rady města: volební období 2014-2018)

 

Zápisy z jednání komise

Statut komise sociálně zdravotní

Jednací řád komise sociálně zdravotní

 

Komise bytová

(komise rady města: volební období 2014-2018)

 

Zápisy z jednání komise

Jednací řád komise bytové

Statut komise bytové

           

Komise urbanistiky a ŽP

(komise rady města: volební období 2014-2018)

 

Zápisy z jednání komise

Statut komise urbanistiky

Jednací řád komise urbanistiky

 

Komise cestovního ruchu

(komise rady města: volební období 2014-2018)

 

Zápisy z jednání komise

Statut komise cestovní ho ruchu

Jednací řád komise cestovního ruchu

 

Sportovní komise

(komise rady města: volební období 2014-2018)

 

Zápisy z jednání komise

Statut sportovní komise

Jednací řád sportovní komise

 


Zápisy z jednání komise

Statut komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

Jednací řád komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za obsah v této sekci odpovídá:

Gabriela Hodboďová

odbor provozní a organizační

tel.: 412 593 202

Strana 1 z 15

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz