Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Napsal(a)  | Rubrika: Finance a poplatky

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Identifikační kód

Kód životní situace

Pojmenování životní situace

Vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“).

Základní informace k životní situaci

Poplatek za komunální odpad se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 5/2015, vydané Zastupitelstvem města Děčín dne 17.12.2015 (dále jen „vyhláška“). Předmětem poplatku je zpoplatnění systému nakládání s komunálním odpadem zavedeného statutárním městem Děčín podle § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Poplatníkem poplatku za komunální odpad je:

 

Poplatníkem poplatku za komunální odpad je:
a)    fyzická osoba,
1.    která má ve městě Děčín trvalý pobyt,
2.    které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3.    která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4.    které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b)    fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

V poplatkových záležitostech jedná poplatník samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku (např. nezletilé děti), jedná její zákonný zástupce (rodič, opatrovník).

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba, která má ve městě Děčín trvalý pobyt, s výjimkou cizinců, plní ohlašovací povinnost pouze k prokázání nároku na osvobození nebo úlevy.


Společný zástupce domácnosti, vlastník nebo správce nemovitosti, který vybírá a odvádí poplatek za domácnost, rodinný nebo bytový dům, je povinen sdělit správci poplatku jména a data narození osob, za které poplatek platí. Dále je vhodné uvést způsob úhrady poplatku (hotově v pokladně, převod z účtu, SIPO). Pro splnění ohlašovací povinnost lze použít formulář Přihlášení společného zástupce domácnosti.

Fyzická osoba – cizinec je povinna ohlásit správci poplatku jméno, příjmení, místo pobytu, popř. adresu pro doručování do 15 dnů ode dne, kdy jí vznikla povinnost platit poplatek.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je povinna splnit ohlašovací povinnost k poplatku do 60 dnů ode dne, kdy se stala vlastníkem zpoplatněné stavby. Pro splnění ohlašovací povinnosti lze použít formulář Přiznání vlastníka objektu k poplatku za komunální odpad.

Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního města Děčín

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Fyzická osoba se stává poplatníkem přihlášením k trvalému pobytu do evidence obyvatel v ohlašovně magistrátu nebo cizinecké policie, resp. nabytím stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba na území města Děčín.


Poplatník obdrží od správce poplatku informaci o bankovním spojení a variabilní symbol pro platbu poplatku. V případě, že se poplatník pro tyto údaje nedostaví ke správci poplatku, jsou mu zasílány před termínem splatnosti poplatku složenky na adresu dle evidence obyvatel, pokud má na této adrese schránku.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Správcem poplatku je Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků, III. patro, č.dv.408, 409 a 412.


Pracovníci správce poplatku                            pro poplatníky dle příjmení začínajících písmenem:

Mgr. Blanka Schmidová

e-mail: blanka.schmidova@mmdecin.cz                                    A – F

tel. spojení: 412593406      


Vladimíra Plachá

e-mail: vladimira.placha@mmdecin.cz                                      G– KLE

tel. spojení: 412593352      

Lena Turčeková, Dis

e-mail: lena.turcekova@mmdecin.cz                                           KLI – NEU

tel. spojení: 412593421                               + agenda vlastníků staveb k individuální rekreaci,

                                                                          bytů a rodinných domů

Lucie Prokopcová

lucie.prokopcova@mmdecin.cz                                                    NEV – STRU

tel. spojení: 412593405      

Edita Šulcová, DiS.

e-mail: edita.sulcova@mmdecin.cz                                            STRY – Ž

tel. spojení: 412593351


Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

(telefonicky lze dohodnout s pracovníkem správce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

  1. průkaz totožnosti
  2. plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
  3. doklad prokazující dlouhodobý pobytcizině, příp. jiný doklad prokazující nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  1. 1.Přihlášení společného zástupce domácnosti k poplatku za komunální odpad
  2. 2.Přiznání vlastníka objektu poplatku za komunální odpad

Formuláře jsou k dispozici u uvedených pracovníků správce poplatku, na podatelně Magistrátu města Děčín, v elektronické podobě na internetových stránkách statutárního města Děčín www.mmdecin.cz (odkaz Občan – Magistrát – Formuláře – odbor ekonomický).

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazba poplatku za komunální odpad činí 500 Kč za osobu a kalendářní rok.

Za objekt určený k rekreaci, byt nebo dům se poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu.

Úhrada poplatku se provádí na účet města Děčín, vedený u ČS, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu:   4077582/0800, variabilní symbol: číslo poplatníka (spol. zástupce) přidělené správcem poplatku.

Složenky na zaplacení poplatku jsou zasílány poplatníkům, resp. společným zástupcům domácností (domů), kteří v přihlášení tuto formu placení uvedli a poplatníkům, kteří toto přihlášení nepodali a přebírají písemnosti v místě trvalého pobytu.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu 1. splátky poplatku.

Poplatek za objekt určený k rekreaci, byt nebo dům je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

Podání žádosti o povolení splátek nebo posečkání poplatku podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč.


Osvobození a úlevy od poplatku stanoví čl. 6 vyhlášky.

Jaké jsou lhůty

•    Lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti jsou uvedeny v bodě Jaké jsou podmínky a postup pro řešení.
•    Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
•    Poplatník je povinen zaplatit poplatek v termínech stanovených v čl. 5 vyhlášky.
•    Lhůty pro vyměření a vymáhání nedoplatků stanoví daňový řád.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

  1. 1.Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
  2. 2.Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci poplatku za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedenýmodst. 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

•    zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
•    obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 17.12.2015
•    zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
•    zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

•    zákon č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
•    obecně závazná vyhláška města č. 5/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 21.06.2007
•    § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
•    zákon č. 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.

Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

  1. 1.Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
  2. 2.Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
  3. 3.Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

 

Co se rozumí komunálním odpadem?

Odpadem se podle zákona o odpadech rozumí každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech.

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 

Co se rozumí trvalým pobytem pro účely místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem?

Podle zákona o evidenci obyvatel se místem trvalého pobytu rozumí adresa občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Trvalým pobytem se pro účely tohoto poplatku rozumí rovněž trvalý pobyt cizince na území ČR na základě povolení k pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.


Co se rozumí společným a nerozdílným placením poplatku?

Má-li ke stavbě určené nebo sloužící k rekreaci vlastnické právo více osob, jsou tyto povinny zaplatit poplatek společně a nerozdílně, tzn. že poplatek bude zaplacen jedním ze spoluvlastníků a tím bude splněna poplatková povinnost i všech ostatních. Jedná se o solidární odpovědnost, která však znamená, že správce poplatku může vymáhat jeho zaplacení od kteréhokoliv z nich.

 

Může současně existovat povinnost úhrady místního poplatku a smluvní úhrady za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech?

Ano, ale nikoliv vůči jedné obci. Každá obec musí zvolit je jeden režim – nemůže současně zavést místní poplatek a smluvní úhradu, příp. poplatek za komunální odpad. Pokud však má jedna osoba na území obce, která zavedla místní poplatek, trvalý pobyt, a v jiné obci, která zvolila smluvní úhradu nebo poplatek za komunální odpad, skutečně žije a vytváří tam odpad, může být současně povinen k úhradě několika obcím v různých režimech. Stejně tak může dojít k souběhu povinnosti smluvní úhrady v několika obcích.

 

Je osoba s trvalým pobytem na území obce, která zavedla místní poplatek, povinna k jeho úhradě, i když se ve skutečnosti v této obci nezdržuje a nevytváří proto na jejím území komunální odpad?

Zákonná povinnost úhrady místního poplatku není přímo ovlivněna množstvím skutečně vytvořeného odpadu ani tím, zda se taková osoba vůbec v místě svého trvalého pobytu zdržuje. Obce však mohou zohlednit různé důvody, pro které se poplatníci nezdržují v místě svého trvalého pobytu, a zakotvit ve svých vyhláškách úlevy či osvobození od poplatku (viz čl. 6 obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 5/2015).

 

Odpovídají za úhradu poplatku za nezletilé osoby jejich zákonní zástupci?

Ano, avšak tato zodpovědnost byla v zákoně ustanovena až od 01.01.2013. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně. Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich. U poplatkové povinnosti od r. 2016 platí, že vznikne-li nedoplatek na poplatku, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Veškeré informace k placení poplatku poskytne odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Magistrátu města Děčín: www.mmdecin.cz.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Související situace a návody nejsou

Za správnost návodu odpovídá útvar

odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín

Za správnost návodu odpovídá

Ing. Zdeňka Čečáková
vedoucí odd. správy daní a poplatků, odbor ekonomický Magistrátu města Děčín

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

29.11.2017

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Další upřesnění a poznámky nejsou.

 

 Přečtěno: 100052 krát Naposledy změněno středa, 18 duben 2018 16:13
webmaster

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz