Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Napsal(a)  | Rubrika: Finance a poplatky

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Identifikační kód

Kód životní situace

Pojmenování životní situace

Poplatková povinnost k poplatku z ubytovací kapacity.

Základní informace k životní situaci

Místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 9/2010. Poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
V poplatkových záležitostech jedná ubytovatel samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen:

 • ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování
 • vést v písemné podobě evidenční knihu v předepsaných náležitostech
 • do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí sdělit správci poplatku počet lůžek využitých k přechodnému ubytování za úplatu za uplynulé kalendářní čtvrtletí
 • hradit poplatek v termínech stanovených vyhláškou

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

 Poplatku nepodléhá:

 • ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
 • ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
 • ubytovací kapacita v zařízení sloužících sociálním a charitativním účelům
 • ubytovací kapacita v zařízeních v majetku statutárního města Děčín nebo v majetku právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je statutární město Děčín, pokud statutární město Děčín nebo uvedené právnické osoby tato ubytovací zařízení samy provozují.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Správcem poplatku je Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků, II. poschodí, č.dv. 317
Oprávněná úřední osoba: Lenka Dejmková e-mail: lenka.dejmkova@mmdecin.cz
Tel. spojení: 412593414 (č.faxu 412593320)

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem správce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

a) průkaz totožnosti (fyzická osoba)
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Výkaz o počtu lůžek skutečně využitých k přechodnému ubytování a výkaz počtu přechodně ubytovaných osob

Formuláře jsou k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, na podatelně Magistrátu města Děčín, v elektronické podobě na internetových stránkách Magistrátu města Děčín www.mmdecin.cz – Občan – Magistrát – Formuláře – Odbor ekonomický

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazba místního poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den. Správce poplatku může po dohodě s ubytovatelem stanovit poplatek roční paušální částkou, která činí 720 Kč za lůžko.

Úhrada poplatku se provádí na účet města Děčín, vedený u ČS, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu:  19-921402389/0800, variabilní symbol: číslo poplatníka přidělené správcem poplatku při registraci k poplatku.

Poplatek je splatný čtvrtletně, a to do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

Poplatek v paušální výši je splatný ve výši ¼ roční paušální částky do posledního dne příslušného kalendářního čtvrtletí.

Jaké jsou lhůty

 1. Splnění ohlašovací povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, ve stejné lhůtě ohlásit ukončení činnosti spočívajícíposkytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. Do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí sdělit správci poplatku počet lůžek využitýchpřechodnému ubytování za úplatu za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
 3. Odvést poplatek na účet statutárního města Děčíntermínech stanovených vyhláškou (viz předchozí bod).
 4. Lhůty pro vyměření nedoplatků a právo vybrat a vymáhat nedoplatek stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Podání lze učinit datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky.

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v předchozím odstavci, tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 16.12.2010
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

•    § 99 - 102 zákona č. 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů
•    zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Část II, Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozd. předpisů.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.
Proti rozhodnutí označenému jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.
Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

 1. 1.Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
 2. 2.Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 3. 3.Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.
 4. Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Lze vybírat poplatek z ubytovací kapacity i z přechodného ubytování za úplatu v rodinných domech?

Na základě novely zákona o místních poplatcích platné od 1.1.2004 je možné vybírat tento poplatek pouze z využité lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. To znamená, že poplatek nelze vybírat ze staveb určených k bydlení (obytné domy, rodinné domy) a staveb pro individuální rekreaci.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Veškeré informace k placení poplatku poskytne Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, odd. správy daní a poplatků.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Magistrátu města Děčín: www.mmdecin.cz.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odd.správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín

Za správnost návodu odpovídá

Ing. Zdeňka Čečáková
vedoucí odd. správy daní a poplatků, odbor ekonomický Magistrátu města Děčín

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01. 2015

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

06.12. 2017

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Další upřesnění a poznámky nejsou.

 Přečtěno: 78638 krát Naposledy změněno středa, 06 prosinec 2017 09:59
webmaster

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz