Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Statické články (190)

Strategický plán Děčína

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

VIZE, PRIORITY, CÍLE

Děčín 2020 - ekonomicky prosperující město s příjemným zázemím pro aktivní lidi

Děčín je ekonomicky rozvíjejícím se městem, kde se daří podnikání. Je udržovaným a bezpečným místem pro aktivní život s příjemným bydlením a širokým spektrem služeb. Jedinečná krajina s řekou Labe v blízkosti hranice s Německem umožňuje městu být centrem cestovního ruchu regionu.

 

ROZVOJOVÁ TÉMATA

Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání  Kvalitní životní prostředí  Dostupnost města 
Město příznivé k návštěvníkům Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život Atraktivní město pro život
Vzdělávání pro budoucnost Obnova a správa veřejné infrastruktury města Modernizace veřejné správy

VIZE ROZVOJOVÝCH TÉMAT

Město podporující podnikání, vznik nových firem a živností; rozvoj stávajících velkých zaměstnavatelů; dostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce, splňující podmínky místních zaměstnavatelů. Město se zdravým životním prostředím podporující udržitelné odpadové hospodářství. Výborně dostupné a dobře prostupné město plně využívající potenciál polohy na Labi i na páteřní železniční trase, město výborně napojené na dálniční síť, město bezbariérové, s rozvinutou sítí cyklotras.
Město s jasnou nabídkou v oblasti cestovního ruchu, připravené na zájem návštěvníků, úzce spolupracující s podnikateli v této oblasti. Bezpečné město s dostatečným sociálním zázemím pro „aktivní občany“ a dostatečnou nabídkou na trhu práce pro motivované lidi, město zajišťující nejen důstojné stárnutí svých obyvatel, ale i pomoc v obtížné životní situaci, město stabilizující obydlenost jednotlivých městských částí s důrazem na posílení sociální mobility občanů Město příznivé k rodinám a mladým lidem respektující jejich potřeby.
Město s moderní infrastrukturou, vybavením pro vzdělávání svých občanů, systémem zkvalitňování výuky a vysokým procentem žáků s úspěšně ukončeným vzděláním upotřebitelným na místním trhu práce. Udržované a modernizované město s vybudovaným efektivním systémem správy své infrastruktury. Efektivně fungující úřad přátelský k občanům, poskytující dostupnou formou služby na vysoké úrovni.

DOKUMENTY ROZVOJ - STRATEGIE

 

Informační materiály

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

Informační materiály ke stažení

brozura investicni prilezitosti

 

 

Ekonomika v číslech

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

Ekonomika Děčína v číslech - základní údaje

demografie decin

decin ekonomika

Firmy v Děčíně

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

Hledáte informace o děčínských firmách? Potřebujete najít informace o firmě z kteréhokoli místa České republiky?

 

V rámci spolupráce mezi magistrátem města Děčín a Hospodářskou komorou České republiky zastoupené Okresní hospodářskou komorou Děčín můžete nyní hledat informace o firmách, nejen z našeho města, v Centrálním registru firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info.

Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

 

Pokud jste zde údaje o Vaší firmě nenašli, vyplňte prosím kontaktní formulář zde. V následujících dnech Vás zkontaktuje operátor z Centrálního registru firem, aby s Vámi dohodl, jaké informace o Vaší firmě se mají v registru objevit.

 
 

Proč investovat v Děčíně?

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

Od 1. července 2006 je Děčín statutárním městem. Zaujímá rozlohu 118,04 km² a v roce 2011 zde žilo přes 50 tisíc obyvatel. Okres Děčín má celkovou rozlohu 909 km² a žije v něm cca 135,5 tis. obyvatel. Je významným říčním přístavem, důležitou železniční křižovatkou a leží na křižovatce několika významných silničních tahů.

Poloha města Děčín je jedinečná, kombinuje hospodářsky výhodné podmínky s přírodními krásami, které jsou svým rozsahem a charakterem ve střední Evropě neopakovatelné. Děčín představuje sepětí živé průmyslové tradice a zachovalého přírodního prostředí v těsné blízkosti zastavěného území města.

Doprava a přeprava

Dalším ekonomicky významným odvětvím je doprava. Dopravní polohu města lze označit za vysoce exponovanou a její význam vysoce překračuje vnitrostátní měřítka. Řeka Labe představuje s komunikacemi využívajících jejich břehů významný dopravní koridor. Město leží na labské vodní cestě, která jej spojuje se státy západní Evropy (Německem, Francií a státy Beneluxu). Je železničním uzlem celostátního významu. Město má rozvětvenou silniční síť, prochází jím silnice I/13 ve směru Karlovy Vary – Liberec, a silnice I/62 ve směru Ústí nad Labem – hraniční přechod Hřensko. Je připravováno napojení města na dálnici D8 Praha – Dresden, která je vzdálená 20 km od města. Hospodářské odvětví dopravy, pošt a telekomunikací ve městě zaměstnává více než 3,6 tis. obyvatel.

PROČ INVESTOVAT V DĚČÍNÉ

Děčín - město otevřených dat

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

Chceme Česko, o kterém budeme za pár let vyprávět podobný příběh, jako dnes můžeme slyšet o Estonsku - o zemi, kde svůj hospodářský i vzdělanostní růst založili na otevřeném přístupu státu k informačním technologiím. Taková je vize Nadace Open Society Fund, která vyzvala města a státní správu k připojení se k této iniciativě.

Město Děčín se společně s městem Opava k této iniciativě připojilo jako první a zveřejnilo na svých webových stránkách první část účetních výkazů a geografických dat.

Co jsou to otevřená data? (odkaz na otevrenadata.cz)

Přínosy:

Zpřístupnění otevřených dat on-line představuje novou éru v několika oblastech:

  • zvýšení efektivity: uvolnění dat znamená možnost je sdílet, není třeba je znovu sbírat a analyzovat
  • podpora ekonomiky: data jsou nová ropa – zdrojem inovací, podnikatelských příležitostí, pracovních nabídek – jejich využití je možné třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví nebo bankovnictví. Firmy pracují s daty jako se surovinou, vytváří nad nimi aplikace, které generují přidanou hodnotu a zisk
  • transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné správy: zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo jaké jsou náklady organizací, které podporujeme
  • zapojení občanů do rozhodování: občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu
  • datová žurnalistika: otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře a tzv. datová žurnalistika je na vzestupu

Příklady využití můžeme najít například v rakouské Vídni, kde tyto data slouží pro další využití a mnoho firem je využívá pro své aplikace. Data jízdních řádů, vyhledávání veřejných záchodků, statistiky a analýzy kriminality - to jsou jen některé veřejné aplikace, které slouží v mnoha světových městech zapojených do iniciativy otevřených dat.

Touto cestou teď jde i Děčín.

První část dat najdete na specializovaném portále http://data.mmdecin.cz

otevrena data decin

 

 
Použili jste naše data? Máte nápad na zveřejnění dalších dat? Napište nám na informatika@mmdecin.cz.

Zpětna vazba je pro nás velmi důležitá.

 esf eu oplzz Podorujeme horizont CB

 

Název projektu Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně
Registrační číslo projektu                               
CZ.1.04/3.1.03/97.00046
Webové stránky projektu

http://komunitni.mmdecin.cz/ 

Kontaktní informace
Mgr. Lenka Houdová - manažerka projektu nebo Mgr. Karolína Kounová Roubíčková - odborná manažerka komunitního plánování
Další informace
Informace o programu Projekt vychází z výzvy č. 97 pro předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno ze 100 % z prostředků Evropského sociálního fondu.
Obsah projektu Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt zaměřený na vyhodnocení procesu střednědobého plánování zejména z důvodu zefektivnění a optimalizace procesu plánování rozvoje sociálních služeb.
Hlavním cílem projektu je zajistit takový systém sociálních služeb na místní úrovni, který plně odpovídá místním potřebám, pružně reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky z veřejných zdrojů jsou vynakládány efektivně a hospodárně. Hlavním prostředkem pro nastavení takového systému jsou kvalitně zpracované a využité analýzy a evaluace, které umožní definovat cíle a opatření, která budou reagovat na stávající situaci.
Výstupem projektu je vznik v pořadí již 3. komunitního plánu města Děčína (nadále 3. KP), který bude reflektovat současnou sociální situaci ve městě. Hlavním prostředkem pro zvýšení efektivity nového plánu je především evaluace stávajícího plánu (2. komunitní plán sociálních služeb) a zjištění jeho dopadu na sociální situaci a využití získaných analýz a podkladů pro vytvoření další koncepce plánování města. V průběhu vytváření komunitního plánu budou organizována jednání koordinačních skupin, workshopy, kulaté stoly pro účastníky procesu plánování sociálních služeb, která budou zaměřena na získání podkladů pro vytvoření 3. KP. Bude také rozšířen informační portál sociálních služeb a komunitního plánování, kde budou umístěny videonahrávky a fotodokumentace ze soc. zařízení a pořádaných akcí. Dojde tím ke zvýšení informovanosti veřejnosti o nabídce sociálních služeb a aktivit v soc. oblasti.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je zpracování komplexních analýz současné situace města Děčína v oblasti sociálních služeb. V průběhu projektu se bude žadatel soustředit zejména na podrobné zhodnocení současného stavu za pomoci analýz a diagnostik situace z pohledu více subjektů, např. města, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb a na výhledy do budoucna. S využitím těchto analýz bude vypracován a prezentován nový komunitní plán, který bude reagovat na stávající sociální situaci ve městě.
Rozpočet

Předpokládané náklady: 2 235 769,60 Kč

Skutečné náklady: 1 996 741,72 Kč

Termín realizace
07/2013 - 06/2015

Úřad otevřený veřejnosti

Napsal(a) | Rubrika: Statické články
 esf eu oplzz Podorujeme horizont CB

 

Název projektu Úřad otevřený veřejnosti
Registrační číslo projektu                               
CZ.1.04/4.1.01/89.00144
Webové stránky projektu http://egon.mmdecin.cz/projekty/urad-otevreny-verejnosti 
Kontaktní informace
Mgr. Anna Zemanová
Další informace
Informace o programu Projekt vychází z výzvy č. 89 Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy pro obce a kraje vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro MV ČR. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského sociálního fondu a z 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Hlavním záměrem projektu je zvýšit otevřenost úřadu a zlepšit kvalitu řízení a managementu Magistrátu města Děčín jako organizace orientované na poskytování služeb občanovi. Zvýšení kvality služeb a komfortu občana při komunikaci s Magistrátem města Děčín je konečným cílem projektu.
Cíl projektu Projekt obsahuje dvě nosná témata – komplexní řízení kvality a naplnění principů dobré správy.
První téma bude v rámci projektu rozvíjeno prostřednictvím zavádění procesního řízení, kdy dojde ke zmapování vnitřního chodu úřadu, včetně jeho technického a legislativního zázemí.
Druhé téma bude naplněno zvýšením důvěry občana v úřadu, kdy dojde k větší otevřenosti a informovanosti občana zejména při řešení životních situací.
Rozpočet 1 754 696,19 Kč
Termín realizace
05/2013 - 12/2014

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz