Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Statické články (189)

 logo md

 

Název projektu Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
Registrační číslo projektu                               
 127D212000044
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Mgr. Jiří Veselý
Další informace  -
Informace o programu

 Žádost o dotaci byla podána v červnu 2014 v rámci programu vyhlášeného Ministerstvem dopravy ČR na obnovu místních komunikací postižených povodněmi v červnu 2013.

Obsahem žádosti o dotaci je obnova místní komunikace vedoucí z Čertovy Vody do Dolního Žlebu s předpokládaným objemem prací v celkové výši 17 113 tis. Kč vč. DPH. Dotace ve výši 85% by byla v případně poskytnutí čerpána v letech 2015 – 2016.

Obsah projektu Komunikace, která je předmětem obnovy, je místní obslužnou komunikací 3. třídy, která se nachází na rozhraní katastrálních území Prostřední a Dolní Žleb.  Začátek úseku  je situován  na křižovatce pod železniční zastávkou Děčín - Čertova Voda (u domu č.p. 62) a konec úseku je v křižovatce v k.ú. Dolní Žleb pod železniční zastávkou Dolní Žleb. Celková délka obnovované komunikace je 2 406 m. Součástí obnovy komunikace je vybudování opěrné zdi - stabilizace koruny MK pod částí komunikace, která je při každých záplavách narušována vodou. Obnova komunikace spočívá v odfrézování stávajícího krytu a zpětném položení v části ložné a v celé délce obnovovaného úseku komunikace obrusné vrstvy. Dále v problematických místech bude řešena stabilizace násypového svahu podél řeky Labe osazením betonových obrub. Dále dojde k obnově krytu na přilehlých výhybnách a k pročištění stávajících propustků. U některých propustků dojde k celkové obnově čel z důvodu narušení jejich stability povodněmi.
Cíl projektu Cílem projektu je obnova komunikace poškozené povodní v červnu 2013.
Rozpočet Celkové náklady 12 946 tis. Kč

Dotace 11 004 tis. Kč

Termín realizace
04/2016 - 12/2016

Restaurování Kaple Panny Marie Pomocné

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

 

Název projektu Restaurování Kaple Panny Marie Pomocné
Registrační číslo projektu                               
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Mgr. Anna Zemanová
Další informace  -
Informace o programu
Obsah projektu Kaple Panny Marie Pomocné, která se nachází vedle kostela sv. Václava a Blažeje již dlouhou dobu nutně vyžadovala rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, rozhodlo se město tuto historickou hodnotu uchovat a nechá kapli odborně restaurovat. Kaple byla postavena roku 1726 a původně patřila k tzv. Selskému hřbitovu. Roku 1927 byla však přemístěna na nynější místo. Poškození kaple způsobilo přirozené stárnutí použitých materiálů. Projekt se zaměřuje na restaurování vrchní části sochařské výzdoby kaple.
Cíl projektu Cílem projektu je zrestaurovat vrchní část sochařské výzdoby Kaple Panny Marie Pomocné.
Rozpočet 261 797,50 Kč
Termín realizace
06/2015 - 10/2015
 MK

 

Název projektu Děčín - kamenný historický most ev. č. DC-009P přes Ploučnici
Registrační číslo projektu                               
 134D612000004
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Mgr. Jiří Veselý
Další informace  -
Informace o programu Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelnými pohromami je zřízen pro podporu záchrany a obnovu kulturních památek poškozených povodní a přívalovými dešti v červnu r. 2013. Tato podpora je poskytována formou dotace ze státního rozpočtu.
Obsah projektu Projekt je zaměřen na opravu kamenného mostu po povodni v roce 2013. Realizace opravy mostu přispěje nejen ke zvýšení životnosti konstrukce, ale i ke snížení provozních (údržbových) nákladů.
Cíl projektu Cílem projektu je oprava a obnova uvolněného a vypadaného spárování, obnova funkce odvodnění a oprava podemletím propadlé vozovky na předpolí.
Rozpočet Celkové plánované náklady 778 789,75 Kč
Termín realizace
03/2015 - 08/2015

 

Název projektu Revitalizace prostoru tržiště v Děčíně - Podmokly
Registrační číslo projektu                               
 -
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace

Ing. Tereza Svobodová - manažer projektu

Ing. Ladislav Jurásek - investiční technik

Další informace  -
Informace o programu Projekt je financován z vlastních zdrojů.
Obsah projektu Projekt je zaměřen na revitalizaci plochy prostoru tržiště. Realizací projektu dojde např. k úpravě povrchů, bude doplněn mobiliář a prostor se lépe osvětlí.
Cíl projektu Prostor tržiště bude i nadále sloužit svému dosavadnímu účelu jako tržnice s možností pořádání i dalších společenských aktivit a událostí – např. konání koncertů, veřejných setkání a městských slavností.
Pro dosažení tohoto cíle byla navržena úprava povrchů plochy, její vybavení mobiliářem a celkové zjednodušení zprůchodnění území. Řešená plocha bude osvětlena, nově vydlážděna za použití kombinací kamenných dlažeb. Použity budou štípané a řezané dlažební kostky ze Šluknovského syenitu a terénní schody se stupni z obrubníků z rožanské žuly. Dispoziční a provozní řešení se nemění, propojení vnitrobloku do okolních ulic a náměstí zůstává.
Rozpočet 4 160 158,43 Kč
Termín realizace
06/2011 - 10/2014

NAHLÁŠENÍ ZÁVADY A PROBLÉMŮ

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

ProblemReport slouží k hlášení závad na území měst a obcí. Můžete nahlásit například nefunkční veřejné osvětlení, poškozený městský mobiliář nebo nepořádek kolem kontejnerů, a přispět tak ke zkvalitnění veřejného prostoru. Polohu problému upřesníte na mapě a hlášení doplníte fotografií. Služba se postará o odeslání Vašeho hlášení na příslušný odbor místní samosprávy, který má problematiku na starost.

 

NAHLÁSIT PROBLÉM POMOCÍ MAPY

 

mapa zavady

 

Aplikace ProblemReport je určena k hlášení problémů a závad vyskytujících se na území zapojených měst a obcí. Provoz aplikace je možný na mobilním zařízení vybaveném GPS, fotoaparátem a přístupem na Internet. Pomocí aplikace můžete jednoduchým způsobem nahlásit problém – polohu určí zařízení samo pomocí GPS, doplníte zařazení problému do vybrané kategorie, připojíte fotografii a popis problému. Hlášení lze odeslat anonymně nebo můžete uvést Vaše jméno, příjmení a telefon. Aplikace sama provede odeslání problému příslušnému útvaru města, který Vaše podání vyřídí a pošle Vám zprávu na Vaši e-mailovou adresu.

 

STÁHNOUT MOBILNÍ APLIKACI Z GOOGLE PLAY

 

 

STÁHNOUT Z APPLE STORE

 

qr kod iphone zavady

 

 logo EU                                                                                                      Ustecky kraj

 

Název projektu Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 3
Registrační číslo projektu                               
 -
Webové stránky projektu -
Kontaktní informace
Další informace
Informace o programu Žádost o dotaci z Fondu solidarity EU – povodně 2013 byla podána v září 2014 prostřednictvím Ústeckého kraje.
Obsah projektu V rámci projektu bylo požádáno o refinancování části způsobilých výdajů na provedené opravy komunikací po povodni 2013, do výše 100% z celkových způsobilých výdajů (tj. finanční spoluúčast města k vyplacené max. 85% dotaci z MD ČR a na 100% dalších výdajů města na opravy komunikací nepodpořených dotací). Jednalo se o 14 dokončených akcí s celkovými náklady 3 216 405,39 Kč, a žádost byla podána na částku 2 908 935,68 Kč vč. DPH.
Cíl projektu Cílem projektu je refinancování spolupodílu města k poskytnuté dotaci z MD ČR na obnovu komunikací, mostů a opěrných zdí poškozených povodní v červnu 2013 (5 akcí) a refinancování 100% výdajů na opravu dalších 9 komunikací, mostů a opěrných zdí.
Rozpočet Celkové náklady 2 908 935,68 Kč vč. DPH
Výše dotace 2 697 321,20 Kč
Termín realizace
09/2014 - 03/2015

 IPRM

www.nuts2severozapad.cz  www.europa.eu

 

Název projektu Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195
Registrační číslo projektu                               
 CZ.1.09/1.1.00/61.01003
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer
Další informace
Informace o programu Projekt vychází ze 42. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Předmětem projektu je rozšíření kapacity ubytovaných osob z 84 na 101 klientů. Dispoziční uspořádání rekonstruovaného objektu umožní navýšení standardu provozu jednotlivých provozních celků i vyřešení bezbariérovosti jednotlivých prostor. Rozšířením budovy C dojde k vyřešení potřebného prostoru pro gastro provoz a ke zvětšení společenských prostor. Projekt byl zařazen do IPRM Děčín - zóna "Centrum".
Cíl projektu Cílem projektu je zlepšit prostředí pro život seniorů rekonstrukcí a rozšířením infrastruktury určené pro sociální služby. Konkrétně se jedná o úpravu provozního řešení přístupu do objektu - přístup pouze z dvorní/severozápadní strany (bez řešení vnějších ploch), dostavbu a přístavbu objektu C a rekonstrukci stávajících prostor DPS (budovy A, B, C), včetně technologií. Cílem je současně rozšíření kapacity DPS o 17 míst a obecné navýšení standardů co se týče dispozic, provozu jednotlivých celků, bezbariérovosti a gastroprovozu. Současně dojde k rozšíření společenských prostor. Realizací tohoto projektu dojde k naplnění dlouhodobých strategických a rozvojových zájmů města.
Rozpočet 51 373 907 Kč
Termín realizace
04/2014 - 08/2015

Ustecky kraj              logo EU

 Podpořeno z Fondu solidarity EU - Náprava povodňových škod, červen 2013

 

Název projektu Žádost o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje k opatřením FSEU č. 1
Registrační číslo projektu                               
8/FSEUO/2014
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Renata Domašinská - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Žádost o dotaci z Fondu solidarity EU – povodně 2013 byla podána v dubnu 2014 prostřednictvím Ústeckého kraje.
Obsah projektu V rámci projektu bylo požádáno refinancování části způsobilých výdajů na provedené opravy komunikací po povodni 2013, do výše 100% z celkových způsobilých výdajů (tj. finanční spoluúčast města k vyplacené max. 85% dotaci z MD ČR). Jednalo se o 11 dokončených akcí s celkovými náklady 2 811 203 Kč, a žádost byla podána na částku 441 898,48 Kč vč. DPH.
Cíl projektu Cílem projektu je refinancování spolupodílu města k poskytnuté dotaci z MD ČR na obnovu komunikací poškozených povodní v červnu 2013.
Rozpočet Celkové náklady 441 899 Kč vč. DPH
Výše dotace 441 899 Kč.
Termín realizace
04/2014 - 12/2014
 logo mo acr

 

Název projektu Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války
Registrační číslo projektu                               
-
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Kateřina Najbrtová - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Projekt vychází ze státní dotace Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby, která je každoročně poskytována v rámci programu ISPROFIN č. 107 190 "Zachování a obnova historických hodnot" na zabezpečení péče o válečné hroby vlastníkům válečných hrobů. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 80 % z prostředků Ministerstva obrany a z 20 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Obsahem projektu je rekonstrukce původního pomníku padlým z 1. světové války, kterým byla trachytová kašna na náměstí v Podmoklech od německého místního sochaře Fritze Tampeho. Kašna má tvar květu lilie, po jeho obvodu byla původně na vnitřních plochách vysekána jména padlých, dnes jsou však všechna jména odstraněna a plochy přesekány. Uprostřed kašny stojí ženská postava, plačící nad pěti mrtvými hrdiny, kteří leží po obvodu kašny na horních plochách listů. Původní pomník z roku 1934 nesl celkem 5 desek s asi 354 jmény padlých.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je obnova pietního místa, které se nachází v historické části města Podmokly. V minulosti byla tato kašna vystavěna jako pietní místo obětí padlých za 1. světové války. Její dnešní podoba však o tomto nevypovídá a není tak zřetelné, že se jedná o pietní místo.
Záměrem je dát kašně důstojnou podobu a připomenout tak obyvatelům města i návštěvníkům následky válečných událostí.
Rozpočet Celkové náklady projektu: 1 407 593 Kč
Obdržená dotace: 1 031 438 Kč
Termín realizace
03/2015 – 06/2016
 loga uap

 

Název projektu 3. část revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město
Registrační číslo projektu                               
 CZ.1.06/5.2.00/07.09251
Webové stránky projektu
Kontaktní informace

Ing. Veronika Takacsová - projektový manažer,

Edita Jiřišťová - investiční technik

Další informace Strukturalni-fondy.cz 
Informace o programu Projekt vychází z výzvy č. 1 k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město (IPRM), operačního programu IOP, prioritní osy 5. Národní podpora územního rozvoje, oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, podporované aktivity a) Revitalizace veřejných prostranství. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu V rámci stavby budou probíhat následující práce: přestavba komunikací - zpevněných ploch (chodníky, parkovací stání, nový povrch vozovky) v ulicích Roudnická, Zelená a Růžová. Prostor bude vybaven městským mobiliářem (lavičky, stoly, odpadkové koše), dojde k úpravám zeleně - provedení sadovnických úprav a bude také obnoveno veřejné osvětlení. V prostoru bude osazen podzemní kontejner na tříděný odpad.
Cíl projektu Hlavním cílem projektu je revitalizace veřejných prostranství a zkvalitnění prostředí v městské části Děčín III - Staré Město za účelem jeho zatraktivnění a oživení funkčnosti, včetně zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, revitalizace veřejného prostranství, posílení spektra volnočasových aktivit a obnova funkčnosti obytné zástavby.
Rozpočet Celkové způsobilé náklady projektu: 5 530 435,80 Kč
Obdržená dotace: 4 700 870,42
Termín realizace
06/2014 - 9/2014

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz