Vytisknout tuto stránku

Aktivity pracovní skupiny podnikání k 31.8.2014

Napsal(a)  | Rubrika: PODNIKÁNÍ

Pracovní skupina pro podnikání se naposledy sešla v lednu 2014. Po přibližně dvouletém fungování předala své výstupy a závěry zpracovateli dokumentu „Strategie místního partnerství na podporu podnikání“.  Následně probíhal dohled a spolupráce při zapracování výstupů pracovní skupiny do tohoto dokumentu. V únoru roku 2014 byl pak finální dokument uveřejněn na webových stránkách města (http://mmdecin.cz/zpravodajstvi/pro-podnikatele/item/764-decin-ma-zpracovanou-strategii-na-podporu-podnikani).
Mezi zásadní výstupy pracovní skupiny patří zejména tyto:
•    Urychleně vylepšit dopravní situaci v regionu a to pomocí:
o    Oprav a údržby veřejných komunikací, efektivnější vnitroměstská doprava
o    Napojení na dálnici D8
o    Vytvoření silničního spojení na Liberec a Českou Lípu
•    Vylepšit vzdělávací systém a spolupráci mezi školami a firmami, zvýšit kvalifikaci dostupných pracovních sil pomocí:
o    Nabídky zprostředkování systémové spolupráce mezi podniky a školami
o    Kladení většího důrazu na technicky zaměřené školy a učňovské školství
o    Podpory zaměstnávání žen
•    V návaznosti na bod 2 řešit malý podíl VŠ vzdělaných zaměstnanců a současně nevyhovující stav vzdělání a výzkumu a znalostní ekonomiky pomocí:
o    Podpory vytváření VŠ pracovních míst
o    Podpory propojení vysokého školství a podniků i v rovině výzkumu a vývoje a inovací
o    Uspořádání informační kampaně o výhodách vytvoření klastru za účelem výzkumu a vývoje
o    Podpory inovací a investic
•    Zpřehlednit, zjednodušit a zefektivnit místní správu a její komunikaci s podnikateli, sdělovat informace o rozvojových záměrech a plánech a zapojit podnikatele do tvorby rozvojových plánů
•    Dosáhnout alespoň v některých strategických otázkách shody bez ohledu na politickou příslušnost
•    Podporovat zaměstnávání místních lidí a zadávání zakázek místním firmám, pokud je to možné
•    Vybudovat průmyslovou zónu a/nebo rekonstruovat pro nové využití staré průmyslové objekty, poskytovat zvýhodněný pronájem prostor k podnikání
•    Aktivně podporovat a propagovat turismus.

Konkrétní činnosti a kroky, které by mohly napomoci podnikatelskému prostředí v Děčíně, jsou obsažené v návrhové části dokumentu „Strategie místního partnerství na podporu podnikání“.  
Od ledna 2014 začala na městě fungovat nová skupina, která se zajímá o náměty a potřeby podnikatelů. Skupinu tvoří zástupci Okresní hospodářské komory v Děčíně, Úřadu práce v Děčíně, vedení města a Magistrátu města Děčín.

Na stránkách města je zřízen nový panel „PODNIKATEL“, kde jsou informace, které by mohly současné i nové podnikatele ve městě zajímat.
V září 2014 byl schválen zastupitelstvem města dokument „Strategický plán rozvoje města Děčín na období 2014 – 2020“. Strategie místního partnerství na podporu podnikání je součástí tohoto dokumentu.
V současné době se pracuje na organizačním schématu a jednacím řádu realizace strategického plánu města – realizace strategie pro podporu podnikání.Přečtěno: 4413 krát
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora