Vytisknout tuto stránku

Dohadovací řízení na bytové jednotky v Krokově ulici a objekt v Litoměřické ulici

Napsal(a)  | Rubrika: Zprávy z radnice

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. 09. 2013 zveřejnilo záměr města prodat níže uvedené bytové jednotky a níže uvedený objekt. Odbor místního hospodářství a majetku města oznamuje konání dohadovacího řízení k odprodeji níže uvedených nemovitostí z majetku města. Toto řízení se uskuteční dne 31. 10. 2013 od 9.00 hod. v zasedací místnosti odboru rozvoje č. dveří 523 Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

 

Bude projednáván odprodej těchto nemovitostí (jejich pořadí bude určeno komisí):                                          

b.j.č. 792/3 v objektu čp. 792 ul. Krokova, Děčín I o velikosti 3+1 – 91,4 m2, včetně spoluvlastnického podílu 914/5415 na společných částech budovy čp. 792 a zastavěném pozemku p.č. 2676 – zast. pl. a nádvoří se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši 187 552,- Kč dle „Doplňkových pravidel“

kauce činí 4 000,- Kč, var. symbol 1900302

b.j.č. 790/5 v objektu čp. 790 ul. Krokova, Děčín I o velikosti 3+1 – 74,1 m2, včetně spoluvlastnického podílu 741/4368 na společných částech budovy čp. 790 a zastavěném pozemku p.č. 2674 – zast. pl. a nádvoří se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši 158 414,- Kč dle „Doplňkových pravidel“

kauce činí 4 000,- Kč, var. symbol 1900303

Fyzickou prohlídku nabízených volných bytových jednotek v objektech Krokova ul., Děčín I lze domluvit na tel. č.: 412 593 287.

objekt čp. 13, Litoměřická ul., Děčín III, včetně pozemku p.č. 99 o výměře 380 m2, zast. pl., části p.p.č. 98, dle GP č. 682-034/2009 p.p.č. 98/2 o výměře 1231 m2, ost. pl., vše v k.ú. Děčín – Staré Město se všemi součástmi a příslušenstvím za cenu dle „Zásad“ se stanovenou výchozí cenou pro dohadovací řízení ve výši 3 792 920,- Kč + ostatní náklady

kauce činí 189 646,- Kč, var. symbol 1900369

Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení. Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení potvrzení o složení této kauce (viz. „Zásady“ čl. III, odst. 1b).

Kauci je zájemce povinen složit na účet města č.ú. 19-921402389/0800, variabilní symbol (viz. výše uvedený symbol uvedený u jednotlivých nemovitostí) vedený u České spořitelny, a.s. před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 3 dny před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí. Podrobnější podmínky jsou uvedeny v „Zásadách“.

Na dohadovací řízení vezměte s sebou průkaz totožnosti, který je nutno předložit pro ověření.



Přečtěno: 1998 krát Naposledy změněno pátek, 01 listopad 2013 08:37