Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Aktivity pracovní skupiny rozvoj k 31.12.2013

Napsal(a)  | Rubrika: ROZVOJ

Pracovní skupina (dále jen PS) Rozvoj má ke dni 31. 12. 2013 cca 8 aktivních členů, což jsou převážně odborníci z řad jednotlivých odborů magistrátu, Okresní hospodářské komory Děčín, Policie ČR, Agentury CzechInvest, zástupců různých sdružení a politických zástupců města. Na práci skupiny se externě podílí i širší odborná skupina lidí složená např. ze zástupců Děčínské koalice pro pěší a cyklistickou dopravu, Svazu pro tělesně postižené, zástupců ČVUT a dalších odborných firem a neziskových organizací či jednotlivých „hostů“.
Pracovní skupina se sešla do 31. 12. 2013 již šestnáctkrát a na svých pracovních schůzkách, od polsední předešlé zprávy k červnu 2013, řešila následující:

Dalším důležitým výstupem práce PS Rozvoj je definice cílů v jednotlivých oblastech, které v sobě zahrnují jak priority, tak možnost budoucího řešení specifických problémů města. Při výběru cílů pracovní skupinu vedl zástupce Českého centra fundraisingu a výstupem bylo následující uspořádání priorit.

1.    Komunikace a sítě
1.1.    je vybudováno napojení na dálnici a jsou postaveny průtahové komunikace
1.2.    je vybudováno zasíťování v okrajových částech města podle hotové a schválené projektové dokumentace
1.3.    je vybudována infrastruktura pro rozvoj cyklistické dopravy (dálkové pro turisty i místní, tzn. ve městě)
1.4.    je vybudována infrastruktura pro celoroční splavnost Labe

2.    Integrovaná doprava
2.1.    je nastaven a zaveden návazný systém integrované dopravy v celém regionu Děčínsko, zahrnující silniční, železniční, lodní, cyklistickou i pěší dopravu

3.    A. Cestovní ruch
3.A.1     je zásadně vylepšen vzhled středu města, aby byl reprezentativní a budil dobrý první dojem (Podmokly – vlakové a autobusové nádraží a Děčín I – přístav, příjezd od dálkové cyklotrasy)
3.A.2.     Je vybudováno zázemí a doplňkové služby pro cykloturistiku s cílem vytvořit s Děčína vyhledávaný uzel mezinárodních cyklotras a umožněn rozvoj kvalitních služeb a zázemí i pro ostatní typy turistiky

3.    B. Veřejně prospěšné stavby a občanská vybavenost
3.B.1    je oživena/nově využívána Bažantnice a sportoviště u zimního stadionu
3.B.2    je vybudováno vhodné dopravní hřiště
3.B.3    jsou vytvořené podmínky a vybudováno zázemí pro koupání v přírodních tocích
Labe a Ploučnice)

4.    Brownfields
4.1.    je zpracována realizovatelná koncepce rozvoje a využití brownfields na Děčínsku.
4.2.    Město Děčín podporuje a aktivně nabízí spolupráci na projektech brownfields s ostatními partnery s cílem vytvořit pracovní příležitosti a především udržet mladé vzdělané lidi ve městě.

5.    Průřezové téma
5.1.  vedení města Děčín zajistí prostředí, ve kterém se nahodile nemění dobře zvolené priority v rámci schválených plánů a rozpočtů.

V průběhu letních prázdnin 2013 byly SWOT analýzy uveřejněny a obyvatelé města měli možnost tyto analýzy obodovat a tím stanovit priority v rozvoji města ze svého pohledu. Výsledkem bylo následující:
v oblasti komunikace a sítě byly veřejností nejčastěji označeny

v silných stránkách:
= atraktivní zázemí města, rozsáhlé území krajinných a přírodně hodnotných oblastí - kvalita bydlení
= dobrá obslužnost osobní dopravy autobusové a vlakové (vč. mezinárodní)
= existence zdroje geotermální energie

v slabých stránkách:
= chybí dálniční přivaděč na D8 a Vilsnická spojka a nová silnice I/13 na Benešov nad Ploučnicí a Českou Lípou (výpadovka na Benešov - Manušice) a kruhové objezdy, je třeba zlepšit průjezdnost Teplické a Benešovské do doby dokončení dálničního přivaděče), dokončení modernizace výpadovky na Hřensko (I/62)
= Děčín má obecně nedostatek parkovacích míst, zejména na sídlištích a v centru města, chybí parkovací domy
= špatná kvalita místních silnic, chodníků, mostků - zejména spojovací most pro pěší mezi Kamenickou a východním nádražím (vybudování cyklotrasy - příležitost)

v příležitostech:
= možnost napojení Děčína na dálniční síť a zlepšení průjezdnosti městem
= možnost využití dotačních titulů pro realizaci záměrů
= možnost vyřešení dopravy v klidu

v hrozbách:
= v případě, že nebude vyřešen dálniční přivaděč a nezlepší se průjezdnost městem, hrozí dopravní kolaps
= v případě, že nebude vyřešena např. dopravní situace v Děčíně, dostavba kanalizační sítě,  apod., dojde ke zhoršení životního prostředí
= nebude-li v základních záměrech města jednotný postup napříč politickým spektrem

v oblasti integrované dopravy byla veřejností nejčastěji označena

v silných stránkách:
= existence sitě MAD vč. zastávek i linkové dopravy
= pro nákladní dopravu je možné využít kombinace dopravy lodní, železniční a silniční
= máme k dispozici několik železničních zastávek na území Děčína

v slabých stránkách:
= u většiny zastávek chybí zálivy
= rozšíření sítě MAD na Chlum, sídliště v Bynově, do Dolního Žlebu
= chybí bezbariérovost u většiny  zastávek MAD

v příležitostech:
= zavedení systému integrované dopravy
= zapojení cyklistické dopravy do integrovaného systému např. formou bikesharingu
= zkvalitnění taxislužby


v hrozbách:
= nedostatek financí
= nerozhodnost vedení (politiků)
= chybějící lobby a nevhodně zvolené priority

v oblasti cestovního ruchu byla veřejností nejčastěji označena

v silných stránkách:
= příznivá geografická poloha
= příroda, skály, rozhledny - dobré podmínky pro turistiku
= Zámek, ZOO

v slabých stránkách:
= vzhled centra města (Tyršova ul. a Prokopa Holého)
= nízká kvalita poskytovaných služeb
= špatný mediální obraz (Šluknovsko)
v příležitostech:
= rozvoj centrálních částí města
= výhodná poloha města
= rozvoj služeb

v hrozbách:
= zvyšující se počet sociálně nepřizpůsobivých obyvatel
= odliv občanů, turistů, specialistů
= nedostatek finančních zdrojů na investice a nízká úroveň poskytovaných služeb/vysoká cena

v oblasti VPS a občanskou vybavenost byla veřejností nejčastěji označena

v silných stránkách:
= existence dostatečného počtu kulturních a vzdělávacích zařízení
= existence hřišť a sportovišť
= existence rozvojových ploch pro bydlení

v slabých stránkách:
= nedostatečná kapacita koupaliště
= chybí lázně
= absence koncepce rozvoje bydlení

v příležitostech:
= možnost využití nepoužívaných a revitalizace stávajících ploch
= možnost využití nebytových prostor
= zpracovat koncepci rozvoje bydlení

v hrozbách:
= zvyšující se počet sociálně nepřizpůsobivých obyvatel
= odliv vzdělaných lidí z města za prací do větších měst nebo ciziny
= nerozhodnost vedení (politiků)


v oblasti brownfields byla veřejností nejčastěji označena

v silných stránkách:
= existence brownfieldů

v slabých stránkách:
= absence fungujícího systému řešení revitalizace území
= limity ve využitelnosti podnikatelských objektů, neexistence průmyslové zóny

v příležitostech:
= revitalizace nevyužitých průmyslových objektů a ploch pro podnikání
= možnost zajištění pracovních příležitostí
= možnost čerpání finančních prostředků z EU a ČR

v hrozbách:
= odliv perspektivních mladých lidí z města
= nezájem podnikatelů
= znehodnocení stávajících brownfieldů


Na dalších jednáních členové PS pracovali s  obodovanými SWOT analýzami, zapracovali připomínky do vytvořených SWOT analýz a následně pokračovali v tvorbě priorit a jejich rozpracování do konkrétních projektových záměrů, a to tvorbou karet priorit a karet záměrů. Vzhledem k tomu, že se některé priority v jednotlivých pracovních skupinách vzájemně prolínají, byly tvořeny společně – jako například „Konkurenceschopnost, dostupná rozvíjející se ekonomika – dostupnost, mobilita“, je výstupem PS podnikání a PS Rozvoj. Tímto procesem došlo k úpravě priorit, a to následovně:

1.    Konkurenceschopná, rozvíjející se ekonomika – dostupnost, mobilita

ZÁMĚRY

1.1    Řešení tranzitní dopravy v Děčíně
1.2    Rozvoj místní dopravy (včetně integrace)
1.3    Využití potenciálu řeky Labe z pohledu dopravy i rekreace
1.4    Rozvoj místní dopravy (včetně integrace)
1.5    Rekonstrukce místních komunikací, mostních objektů a dopravy v klidu
1.6    Modernizace a optimalizace veřejné dopravy a rozšíření MAD vč. výstavby zálivů pro autobusy
1.7    Vybudování vnitroměstských cyklotras a rozvoj cyklistické dopravy, vč. infrastruktury
1.8    Pořízení odbavovacího systému zastávkový systém - město
              výstavba plnící stanice na CNG
1.9    Úprava dílenského zázemí s výstavbou plnící stanice
1.10    Nákup autobusů na CNG

2.    Cestovní ruch – rozpracován do 3 priorit

2.1     Podpora marketingu a kooperace s provozovateli služeb CR
2.2     Rozvoj infrastruktury CR
2.3     Využití kultury a sportu pro rozvoj CR - předáno na odbor školství a kultury


3.    VPS a občanská vybavenost
bude řešena ostatními pracovními skupinami:
-    PS sociální – sociální bydlení, Domov pro seniory
-    PS podnikání- zbývající bytový fond bude řešen
-    areál Bažantnice a rekonstrukce zimního stadionu bude navázán na CR, příp. projednáno s PS školství, stejně jako sportoviště u zimního stadionu a dopravní hřiště.
-    
4.    Rozvoj a podpora nevyužitých ploch a objektů (brownfields) ve městě

ZÁMĚRY

4.1     Analýza stavu brownfields města i soukromých a ekonomický rozbor opatření k přípravě a „vyčištění“                            brownfields
4.2     Vyjasnění priorit města ve věci oborů a marketingu nabídky
4.3    Realizace odstranění zátěží a břemen (Horní Oldřichov)
4.4    Vznik jednoznačného postupu vedení jednání města s investory

Na posledním jednání PS Rozvoj dne 2. 1. 2014 byly priority dále upraveny a po schválení na ŘV budou uveřejněny.

Vypracováno dne 2. 1. 2014


Definice pojmu:
-    brownfields  - termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny.Přečtěno: 4778 krát
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz