Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Občané se vyjádřili ke strategii

Napsal(a)  | Rubrika: Strategie města 2014 - 2020

Před nějakou dobu jsme vyzývali obyvatele města k účasti na hodnocení SWOT analýz Strategického plánu. Město má pracované výsledky názorů občanů města. Ti měli možnost vyjádřit se k nim v průběhu prázdnin, a to prostřednictvím webu nebo tištěných formulářů na recepcích budov magistrátu. Občané vyplnili elektronicky celkem 395 formulářů, písemně pak 368.


„Výsledky jsou zpracovány do tabulek, které jsou k dispozici na webových stránkách města htp://mmdecin.cz/swot. Je možné zde najít informace o tom, jak občané hodnotili slabé, silné stránky, hrozby a příležitosti pro konkrétní oblast. Sami si uvědomujeme vypovídací hodnotu takto formulovaných názorů. Jde o anonymní vyjádření názorů v poměrně složitém systému.  Hlasování nemohlo být ani ošetřeno proti manipulaci, teoreticky bylo možné přes písemné formuláře hlasovat i několikrát. Přesto jde o celkem reprezentativní vzorek pohledů na naše město, který pomáhá při tvorbě priorit města. SWOT analýzy byly některými občany doplňovány o další náměty, ty přirozeně budeme v další fázi procesu akceptovat.
Zásadním tématem byla doprava a v ní otázka existence dálničního přivaděče. Hlavním problémem, slabou stránkou města Děčína, z pohledu dopravy je u 152 názorů špatná splavnost Labe a u 200 zátěž dopravy pro životní prostředí a u 98 názorů neexistence dálničního přivaděče. Naopak výhodou, silnou stránkou, je u 199 názorů existence lodní dopravy, železnice a silniční dopravy a možné synergie z jejich fungování na území města, v 89 případech byl jako výhoda zmíněna existence kapacitního mostu přes Labe. Pro 140 osob považuje za hrozbu růst znečištění ŽP a 100 osob nedokončení dálničního přivaděče. Naopak příležitost možnost rozvoje chápou lidé v 98 případech v dostavbě dálničního přivaděče, u 95 v rozvoji infrastruktury cestovního ruchu. Ostatní oblasti města neměly už takový zájem veřejnosti. Přesto i v nich zdůrazněné náměty považujeme za důležité.
V hodnocení infrastruktury (majetku) města byla zdůrazněna silná stránka potenciálu zámku, střelnice (31), slabinou je neefektivní využívání majektu (28), příležitostí je efektivnější využití městského majektu (25), hrozbou zhoršení image – vnějšího pohledu na město (27). V oblasti občanské vybavenosti je silnou stránkou opět síť veřejných institucí, zámek, divadlo, Dům dětí a mládeže, atd.(29), hrozbou je zvyšující se podíl lidí sociálně nepřizpůsobivých (33), což je jako hrozba i u cestovního ruchu (44).
U hodnocení lidských zdrojů je považována za silnou stránku existence Střední průmyslové školy a učiliště - stavebním, dopravní a strojní (31), slabinou nízká zaměstnatelnost a kvalifikace řady obyvatel, příliv převážně nekvalifikovaných lidí do Děčína (24), významnější hrozbou je odchod talentovaných mladých lidí z regionu.
Hodnocení podnikatelského prostředí chápe jako výhodu blízkost Německa (30) a za slabinu považuje nevyužitý potenciál cestovního ruchu (24). V řešení starých průmyslových areálů je slabinou absence fungujícího systému řešení starých průmyslových území (40), což je spojené se silnou stránkou existence průmyslových areálů (30). Hrozbou je odchod perspektivních mladých lidí z města (27).
U komunikací a sítí se znovu objevuje problémová otázka dálničního přivaděče.  V integrované dopravě je příležitost v lepší integraci, propojenosti doprav v Děčíně (39), silnou stránkou je existence Městské hromadné dopravy (24).
V oblastech rozvoje sportu, kultury, vzdělávání, sociální, školství zpravidla hodnotilo méně než 20 lidí. Významněji vnímanou hrozbou je v nich pouze odliv žáků ZŠ z panelových škol, v důsledku havarijního stavu budov, snížení kvality výuky (21) a sociální politika státu (26). Slabinou je znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy (23).
Se souborem názorů vycházejícím z hodnocení SWOT analýz v současné době pracují jednotlivé pracovní skupiny při tvorbě priorit, které budou na začátku příštího roku podrobně představeny občanům. Dokument Strategie města 2014-2020 by měl být zpracován nejpozději do léta roku 2014.
Strategie města 2014-2020 je závazný dokument, jehož cílem je pojmenovat oblasti budoucího rozvoje města. Jeho cílem je dohodnout společné postupy města, dlouhodobý plán rozvoje, který by měl být realizován v letech 2014-2020. Dá nám šanci žádat o finanční zdroje z Evropské unie v rámci dalšího programového období, současně by měl i trochu upřesnit budoucí záměry města.  Dokument by měl pomoci zajistit, aby budoucí investiční a rozvojové činnosti města byly mezi sebou více propojené, lépe promyšlené a dopředu odhadnutelné.  
Ing. Vlastimil Pažourek
Radní města odpovědný za Strategický plán rozvoje města Děčína.

SWOT ANALÝZY - VÝSLEDKYPřečtěno: 2434 krát Naposledy změněno úterý, 08 duben 2014 12:25
Mgr. Romana Silvarová

vedoucí kanceláře primátora

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz