Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Romský mentor II.

Napsal(a) 
 MV Logo CMYK

 

Název projektu Romský mentor II.
Registrační číslo projektu                               
1737.2
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Mgr. Tomáš Pavlík 
Další informace
Informace o programu Projekt je finančně podpořen z prostředků Ministerstva vnitra ČR. Projekt je součástí Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2012. Program je zpracováván v souladu s požadavky Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012-2015.
Obsah projektu Služba mentor je realizována Sdružením pro probaci a mediaci v justici, o.s., v úzké spolupráci s Probační a mediační službou ČR (PMS ČR). Určena je pro klienty PMS ČR, kteří se cítí být součástí romské menšiny, dostali se do konfliktu se zákonem a byl jim, nebo jim může být uložen alternativní trest nebo opatření. Účelem služby je motivovat tyto klienty k úspěšnému vykonání uloženého alternativního trestu nebo opatření a snížit tak rizika recidivy a prohlubujícího se sociálního vyloučení. Služba mentor napomáhá k efektivnější práci s výše zmíněnými klienty, k posílení jejich právního vědomí a schopnosti uvědomit si závažnost situace, ve které se nacházejí, a k získání dovednosti tuto situaci řešit.
Službu poskytuje romský mentor, kterým je:
vyškolený laik, absolvent rekvalifikačního vzdělávacího kurzu „Mentor" v rozsahu 100 hodin akreditovaného MŠMT ČR. S klienty ho spojuje sounáležitost s romskou komunitou, jazyková a kulturní blízkost. Poskytuje klientovi praktickou pomoc a poradenství, působí jako prostředník mezi ním a justicí.
Hlavní činnosti mentora:
motivace klientů k plnění povinností souvisejících s výkonem alternativních trestů a opatření,
doprovázení klientů na schůzky s PMS ČR a na jednání s úřady,
podpora a pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace či jiného vzdělání,
pomoc při vyplňování formulářů,
návštěvy klientů v domácnostech,
spolupráce s poskytovateli práce v rámci trestu obecně prospěšných prací,
pomoc při hledání zdrojů v rodinách klientů,
motivace klientů k náhradě škody,
podpora při řešení zadluženosti a exekucí, hospodaření s penězi,
pomoc PMS ČR při orientaci v romské komunitě.
Cíl projektu Hlavním účelem služby Mentor je snížit rizika recidivy a sociálního vyloučení u osob, kterým byl uložen alternativní trest či opatření a které se hlásí k romské menšině. Cílem je zvýšit pravděpodobnost, že tito klienti splní podmínky alternativního trestu nebo opatření a nebude jim uložen trest odnětí svobody. Služba Mentor napomůže k efektivnější práci s výše zmíněnými klienty, k posílení jejich právního vědomí a schopnosti uvědomit si závažnost situace, ve které se nacházejí, a k získání dovednosti tuto situaci řešit.
Rozpočet Celkové náklady 288 000 Kč
Dotace 250 000,- Kč
Termín realizace
01/2012 - 12/2012


Přečtěno: 132424 krát Naposledy změněno pátek, 18 červenec 2014 12:45

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz