Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Jiří Veselý

 IPRM

www.nuts2severozapad.cz  www.europa.eu

 

Název projektu Revitalizace zázemí zámeckého areálu
Registrační číslo projektu
CZ.109/1.1.00/75.01333
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Projekt vychází z 56. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Realizací projektu došlo k vybudování nového parkovacího stání, obnovení historického vstupu do zámeckých zahrad z ulice U Plovárny, obnově zahradních teras a nových povrchů.
Cíl projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím explicitně definovaného technického zásahu na řešeném území v bezprostřední blízkosti objektu zámecké sýpky přispět k odstranění stávajících funkčních a estetických vad tohoto veřejného prostoru, který byl v současné době využíván pouze částečně jako sklad stavebního materiálu, provozní parkoviště a pěší komunikace kolem objektu sýpky.
Rozpočet Celkové náklady: 10 262 192 Kč
Dotace: 7 084 833 Kč
Termín realizace
05/2015 – 11/2015

 IPRM

www.nuts2severozapad.cz  www.europa.eu

 

Název projektu Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I
Registrační číslo projektu
CZ.109/1.1.00/73.01331
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Projekt vychází z 56. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Jedná se o obnovu autobusové zastávky, úpravu a sjednocení ploch včetně mobiliáře a sadových úprav.
Cíl projektu Cílem projektu bylo revitalizovat prostor při ulici Tyršova u obchodního domu Billa.
Rozpočet Celkové náklady: 9 571 278 Kč
Dotace: 7 612 577 Kč
Termín realizace
05/2015 – 11/2015

 IPRM

www.nuts2severozapad.cz  www.europa.eu

 

Název projektu Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195
Registrační číslo projektu
CZ.109/1.1.00/75.01332
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Projekt vychází z 56. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Realizací projektu došlo k novému dopravnímu uspořádání uvnitř areálu, sadovým úpravám, bezbariérovému přístupu do areálu nebo vybudování volnočasových aktivit pro klienty domova pro seniory.
Cíl projektu Cílem revitalizace prostoru byla obnova a přehodnocení venkovního areálu domova pro seniory.
Rozpočet Celkové náklady: 7 654 240 Kč
Dotace: 6 082 630 Kč
Termín realizace
04/2015 – 11/2015

 IPRM

www.nuts2severozapad.cz  www.europa.eu

 

Název projektu Revitalizace nádvoří děčínského zámku
Registrační číslo
CZ.109/1.1.00/73.01190
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Tereza Svobodová - projektový manažer 
Další informace
Informace o programu Projekt vychází z 54. výzvy oblasti 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Financování způsobilých výdajů projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbylými 15 % z vlastních prostředků žadatele.
Obsah projektu Realizací projektu došlo k odvodnění nádvoří a zamezení průsaku vody do sklepních prostor. Úpravy byly navrženy historickými postupy s použitím přírodních materiálů. Nádvoří se vyspádovalo ke středové podélné ose. Vybudovali se čtyři kruhové, resp. oválné ostrůvky, zvýšené na kamenném obrubníku a osazené trávou a nízkou zelení. Zbývající komunikační plocha je mlatová. V rámci osázení zelených ploch byly podél jižní a severní fasády vysazeny popínavé rostliny. Součástí projektu je i závlahový systém.
Cíl projektu Účelem projektu byla památková obnova nádvoří zámku Děčín. Snahou bylo se přiblížit historickému stavu z počátku 20. století, které známe z historické fotodokumentace. Návrat do původního stavu byl realizován s ohledem na současné potřeby provozu zámku.
Rozpočet Celkové náklady: 6 947 545 Kč
Dotace: 4 813 310 Kč
Termín realizace
03/2015 – 08/2015
 logo ozp

 

Název projektu Děčín – Prostřední Žleb, zajištění skalních výchozů
Registrační číslo projektu                               
CZ.1.02/6.6.00/12.16685
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Ing. Kristýna Svobodová
Další informace  -
Informace o programu

Projekt vychází z výzvy č. 42 Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblast podpory 6.6, kterou vyhlašuje ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictví Státního fondu životního prostředí. Financování projektu je zajištěno 85 % způsobilých výdajů z ERDF, 5% způsobilých výdajů z SFŽP a 10 % z vlastních prostředků žadatele.

Obsah projektu Zájmové území se nachází na strmém svahu Červeného vrchu, jižní části, na lesním pozemku. Rizikové skalní výchozy jsou soustředěny zhruba v horní polovině tohoto svahu o sklonu 35°. Řícení skalních bloků je dáno především rozpukáním skalních výchozů, velkým úklonem vrstev po svahu a zvětráváním a rozpadem pískovců podél vrstevných ploch. Činnosti vedoucí k zajištění dlouhodobé časové stability masivu spočívají v očištění bloků, kotvení – fixace ocelovými trny, vybudování podezdívek a vyzdívek a instalací trvalého záchytného plotu na patě svahu.
Cíl projektu Cílem je ochrana životů a majetku – zejména rodinných domů a provozu na komunikaci, kdy se ohrožená oblast nachází na patě strmého svahu s nestabilními skalními výchozy.
Rozpočet

Celkové náklady projektu 2 132 792,12 Kč

Způsobilé výdaje 1 859 578,72 Kč

Dotace EU 1 673 620,78 Kč

Termín realizace
06/2014 - 09/2014
 logo ozp

 

Název projektu Děčín – k. ú. Děčín, p. p. č. 668 – sanace skalního masivu
Registrační číslo projektu                               
 CZ.1.02/6.6.00/12.16684
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Ing. Kristýna Svobodová
Další informace  -
Informace o programu

Projekt vychází z výzvy č. 42 Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6, oblast podpory 6.6, kterou vyhlašuje ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictví Státního fondu životního prostředí. Financování projektu je zajištěno 85 % způsobilých výdajů z ERDF, 5% způsobilých výdajů z SFŽP a 10 % z vlastních prostředků žadatele.

Obsah projektu Zájmové území se nachází na severním okraji Děčína, na pravém břehu řeky Labe, na místě zvaném Vyhlídka Bohemia. Lokalita se nachází v těsné blízkosti jižního okrajového zlomu děčínského zlomového pole, kde jsou pískovce drcené a rozpukané. Hlavním důvodem nestability jsou tak četné pukliny. Výchozy podléhají zvětrávání a patrný je opad pískovce. Bezprostředně pod nestabilním masivem je situován obytný dům. Sanační práce na masivu vedoucí k zajištění dlouhodobé stability spočívají v odstranění volně ložených bloků a náletové vegetace, odtěžení části masivu, jeho kotvení, zasíťování a založení ŽB žeber a ukotvení trny.
Cíl projektu Cílem je ochrana životů a majetku. Zabezpečení havarijního skalního masivu, který se nachází bezprostředně nad obytným objektem a představuje akutní ohrožení.
Rozpočet

Celkové náklady projektu 1 882 609,63 Kč

Způsobilé výdaje 1 882 609,63 Kč

Dotace EU 1 694 348,58 Kč

Termín realizace
06/2014 - 09/2014
 logo ozp

 

Název projektu Sanace skalního masivu - Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem
Registrační číslo projektu                               
 115D122004042
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Ing. Kristýna Svobodová
Další informace  -
Informace o programu

 Projekt vychází z 50.výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, oblast podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. Financování projektu je zajištěno 60,3% způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí.

Obsah projektu Předmětem projektu je sanace skalního svahu a zabezpečení nemovitostí v ulici Pod Svahem, včetně místní komunikace. Konkrétně se jedná o obnovu stávajících dynamických bariér na lesním pozemku p. č. 1081 v k. ú. Prostřední Žleb, původní stávající bariéra bude demontována a nahrazena novou o výšce 3,5 m a rozsahu 910 m2, dále bude provedeno rozlomení nestabilních skalních bloků o objemu nad 3 m3. Bloky budou uskladněny ve svahu ve formě kamenných rovnanin. Součástí projektu jsou kotvení a podezdívky skalních výchozů a zajištění ocelovou sítí. Podezdění bude provedeno vlepením stahovacích trnů do vývrtů.
Cíl projektu Cílem projektu je ochrana stávajících domů, majetků a zdraví obyvatel, včetně zabezpečení místní komunikace ul. Pod Svahem. V současné době zde dochází k samovolnému uvolňování skalních bloků a pádu kamenů ohrožujících majetek a zdraví obyvatel. Ulice Pod Svahem slouží místním občanům i složkám IZS jako jediná přístupová komunikace k objektům a nemovitostem. Stav je proto charakterizován jako havarijní stav, s nutností bezodkladného řešení, tj. realizace sanačních opatření.
Rozpočet

Celkové náklady projektu 9 615 465,02 Kč

Způsobilé výdaje 6 448 813,50 Kč

Dotace EU 5 803 931,70 Kč

Termín realizace
04/2015 - 09/2015
 logo md

 

Název projektu Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu
Registrační číslo projektu                               
 127D212000044
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Mgr. Jiří Veselý
Další informace  -
Informace o programu

 Žádost o dotaci byla podána v červnu 2014 v rámci programu vyhlášeného Ministerstvem dopravy ČR na obnovu místních komunikací postižených povodněmi v červnu 2013.

Obsahem žádosti o dotaci je obnova místní komunikace vedoucí z Čertovy Vody do Dolního Žlebu s předpokládaným objemem prací v celkové výši 17 113 tis. Kč vč. DPH. Dotace ve výši 85% by byla v případně poskytnutí čerpána v letech 2015 – 2016.

Obsah projektu Komunikace, která je předmětem obnovy, je místní obslužnou komunikací 3. třídy, která se nachází na rozhraní katastrálních území Prostřední a Dolní Žleb.  Začátek úseku  je situován  na křižovatce pod železniční zastávkou Děčín - Čertova Voda (u domu č.p. 62) a konec úseku je v křižovatce v k.ú. Dolní Žleb pod železniční zastávkou Dolní Žleb. Celková délka obnovované komunikace je 2 406 m. Součástí obnovy komunikace je vybudování opěrné zdi - stabilizace koruny MK pod částí komunikace, která je při každých záplavách narušována vodou. Obnova komunikace spočívá v odfrézování stávajícího krytu a zpětném položení v části ložné a v celé délce obnovovaného úseku komunikace obrusné vrstvy. Dále v problematických místech bude řešena stabilizace násypového svahu podél řeky Labe osazením betonových obrub. Dále dojde k obnově krytu na přilehlých výhybnách a k pročištění stávajících propustků. U některých propustků dojde k celkové obnově čel z důvodu narušení jejich stability povodněmi.
Cíl projektu Cílem projektu je obnova komunikace poškozené povodní v červnu 2013.
Rozpočet Celkové náklady 12 946 tis. Kč

Dotace 11 004 tis. Kč

Termín realizace
04/2016 - 12/2016

 

Název projektu Restaurování Kaple Panny Marie Pomocné
Registrační číslo projektu                               
Webové stránky projektu  -
Kontaktní informace
Mgr. Anna Zemanová
Další informace  -
Informace o programu
Obsah projektu Kaple Panny Marie Pomocné, která se nachází vedle kostela sv. Václava a Blažeje již dlouhou dobu nutně vyžadovala rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, rozhodlo se město tuto historickou hodnotu uchovat a nechá kapli odborně restaurovat. Kaple byla postavena roku 1726 a původně patřila k tzv. Selskému hřbitovu. Roku 1927 byla však přemístěna na nynější místo. Poškození kaple způsobilo přirozené stárnutí použitých materiálů. Projekt se zaměřuje na restaurování vrchní části sochařské výzdoby kaple.
Cíl projektu Cílem projektu je zrestaurovat vrchní část sochařské výzdoby Kaple Panny Marie Pomocné.
Rozpočet 261 797,50 Kč
Termín realizace
06/2015 - 10/2015
Fond solidarity EU

 

Fond Ústeckého kraje

 

IOP – Integrovaný operační program

 

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo kultury ČR

 

Ministerstvo obrany ČR

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Ministerstvo vnitra ČR

 

Nadace ČEZ

 

Nadace Partnerství

 

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 

OP VVV - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

OP ŽP - Operační program životního prostředí

 

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

 

Program Ziel3/Cíl3

 

ROP – Regionální operační program – Severozápad

 

Ostatní projekty
 
Strana 5 z 5

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz