Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

webmaster

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název
 Statutární město Děčín

2. Důvod a způsob založení
Město Děčín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům města ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem), a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

3. Organizační struktura
Organizační strukturu (schéma) povinného subjektu, stejně jako organizační řád, působnost a rámcovou náplň činnosti odborů a seznam příspěvkových organizací naleznete v Organizační řád statutárního města Děčín platný od 1.5.2019 (2 MB)

4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV  405 38

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV  405 38

Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín
Ul. 28 října 1155/2
Děčín I 405 01

Budova Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Na Valech 156/6 a vila Tereza
Mírové nám. 242/4
Děčín IV 405 04

4.3 Úřední hodiny
pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.

 

Úřední hodiny podatelny

Podatelnu naleznete v budově A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

 

pondělí, středa          07:15–17:00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek   07:15–14:30 hod.

Recepce budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín I (bývalý OkÚ)

 

pondělí, středa          07:15–17:00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek   07:15–14:30 hod.


Rozšířené hodiny pro veřejnost:

 • Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
  Oddělení správních agend - agenda řidičských průkazů
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí             8:00 - 17:00 hod.
  úterý               8:00 - 13:00 hod.
  středa             8:00 - 17:00 hod.
  čtvrtek            8:00 - 13:00 hod.
 • Oddělení správních agend - evidence motorových vozidel
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí             8:00 - 17:00 hod.
  úterý               8:00 - 13:00 hod.
  středa             8:00 - 17:00 hod.
  čtvrtek            8:00 - 13:00 hod. (dovoz vozidel)
 • občanské průkazy a pasy
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí, středa  8:00 - 17:00 hod.
  úterý, čtvrtek   8:00 - 13:00 hod.

 • obecní živnostenský úřad
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí             8:00 - 17:00 hod.
  úterý               8:00 - 13:00 hod.
  středa             8:00 - 17:00 hod.
  čtvrtek            8:00 - 13:00 hod.
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  pondělí, středa 8:00 - 12:00 hod.   13:00 - 17:00 hod.
  pátek             8:00 - 12:00 hod.
 • Správa pohřebišť - budova A1
  Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, přízemí budovy, č. dveří 105
  Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00
  Mimo úřední hodiny lze poskytnout veškeré informace a dotazy na těchto tel. číslech:
  Dana Machtová 412593364
  Pavla Gregorová 412593219

Otevírací doba - pokladna, vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin), CzechPOINT:

Pondělí 8:00 – 17.00
Úterý     8:00 – 14.30
Středa  8:00 - 17.00
Čtvrtek  8:00 - 14.30
Pátek    8:00 - 14.30

 • Archiv stavebního úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 08:00 - 14:30 hod.

4.4 Telefon
412 593 111, 412 591 111
Telefonní seznam magistrátu

4.5 Fax
412 593 340
412 593 320

4.6 Adresa internetové stránky
www.mmdecin.cz

4.7 Adresa e-podatelny
posta@mmdecin.cz

4.8 Další elektronické adresy
urad@mmdecin.cz , mesto@mmdecin.cz

4.9 Identifikátor datové schránky

Statutární město Děčín:
x9hbpfn

Magistrát města Děčín:
nj6wxpq

5. Bankovní spojení

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

pro příjmy

 • běžný účet u České spořitelny, a.s.:
  číslo účtu: 19-921402389/0800

pro výdaje

 • běžný účet u České spořitelny, a.s.:
  číslo účtu: 921402389/0800

6. IČO

Identifikační číslo osoby (IČO)
00261238

7. DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00261238

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů  

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Místo a způsob, jak získat informaci
• osobně - na podatelně Magistrátu města Děčín , Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV či  na příslušných odborech na Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV nebo Ul. 28. října  1155/2, Děčín I 405 01
• telefonicky - 412 593 111 a bezplatná linka: 800 100 730
• písemně - Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 405 38
• elektronicky - posta@mmdecin.cz
• faxem -  412 593 340
• úřední deska
• www.mmdecin.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádosti a jiná podání určená městu Děčín a jeho orgánům se doručují:
• poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 405 38
• osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
• e-podatelna: posta@mmdecin.cz
podatelny magistrátu (budova A1 - Mírové náměstí, Děčín IV; budova B1 - 28. října, Děčín Ijsou otevřené:
pondělí a středa 7:15 - 17:00
úterý, čtvrtek a pátek 7:15 - 14:30

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí magistrátu

Proti rozhodnutí Magistrátu města Děčín lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.  Opravné  prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004  Sb ., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č.  200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů(zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).  
Odvolání učiněné písemně lze podat:
poštou na adresu                  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV,
osobně na podatelně             Magistrátu města Děčín.
Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře
Formuláře pro podávání žádostí naleznete na jednotlivých úřadovnách úřadu a v elektronické podobě zde.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací - popisy postupů
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

• Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
 Na Portále veřejné správy České republiky
• Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Nejdůležitější právní předpisy, kterými se řídí město Děčín

Směrnice č. 38-4 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (408.02 kB)

14.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy města Děčín

15. Úhrady za poskytovanání informací - 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb

Město Děčín a jeho orgány jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací  žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

 Sazebník úhrad za poskytování informací (110.86 kB)

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - viz. www.mmdecin.cz
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
Výroční zprávy najdete v sekci dokumenty

Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích
Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování
Zpracovávání osobních údajů

Veřejně přístupné registry
Zveřejněny veřejně přístupné registry (živnostenský rejstřík, rejstřík honebních společenstev)
Živnostenský rejstřík
Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)

Obchodní rejstřík

18. Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2, Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Nejsou přípustné volně spustitelné a komprimované soubory. Na vstupu do informačního systému budou též vyloučeny přílohy obsahující škodlivý kód.

Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.

 

19. Technické parametry fyzických nosičů, na kterých je možné předávat dokumenty v digitální podobě

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány na CD/DVD nosičích nebo na flash discích.

 

20. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (kódu), nevyžádaného obchodního sdělení (SPAM) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Při zjištění nevyžádaného obchodního sdělení nebo při výskytu chybného datového formátu či počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačních systémech nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

21. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

 

22. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele a nejedná se o nevyžádané obchodní sdělení, případně zprávu, obsahující škodlivý software (kód). Součástí zprávy o potvrzení je:

 • elektronická značka ePodatelny Magistrátu města Děčín
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

 

Vzor Potvrzení o doručení datové zprávy:

Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

>>> DORUČENKA <<<

Potvrzujeme Vám tímto, že Vaše datová zpráva (věc: XY) byla přijata na elektronickou adresu podatelny Magistrátu města Děčín (posta@mmdecin.cz) a bude postoupena k dalšímu zpracování.

Vaší zprávu přijal(a): (jméno zaměstnance), dne: (datum a přesný čas)
Přidělené č. j.: MDC/00000/ROK

V případě jakéhokoli dotazu ohledně Vaší datové zprávy, nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Pro rychlejší vyřízení dotazu, prosím, uveďte automaticky přidělené číslo jednací, obsažené v této zprávě.

Děkujeme za spolupráci.

Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

Elektronická adresa podatelny: posta@mmdecin.cz
Identifikátor datové schránky: x9hbpfn
Telefon: 412 593 111; 412 591 111
www.mmdecin.cz

UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva, potvrzující doručení datové zprávy, není potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůžeme Vám zjištěné nedostatky identifikovat; v tomto případě budete vyzváni k jejich odstranění, k čemuž Vám bude poskytnuta přiměřená lhůta.

 

23. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické adresy podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické adresy podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@mmdecin.cz případně na poštovní adresu Magistrátu města Děčín.

 

24. Honební společenstva

Honební společenstvo Arnoltice
Honební společenstvo Česká Kamenice
Honební společenstvo Česká Kamenice - Huníkov
Honební společenstvo Děčín
Honební společenstvo Dobrná
Honební společenstvo Heřmanov - Fojtovice
Honební společenstvo Huntířov
Honební společenstvo Jílové
Honební společenstvo Krásný Studenec
Honební společenstvo Ludvíkovice
Honební společenstvo Malšovice
Honební společenstvo Markvartice
Honební společenstvo Růžová
Honební společenstvo Valkeřice
Honební společenstvo Velká Bukovina
Honební společenstvo Verneřice

Kontaktní poštovní adresa
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV  405 38

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV  405 38

Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín
Ul. 28 října 1155/2
Děčín I 405 01

Budova Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Na Valech 156/6 a vila Tereza
Mírové nám. 242/4
Děčín IV 405 04

 

Základní úřední hodiny Magistrátu města Děčín
pondělí            08:00 – 17:00
středa              08:00 – 17:00

Podatelny - Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 28. října 1155/2, Děčín I
pondělí           07:15 – 17:00
úterý                07:15 – 14:30
středa             07:15 – 17:00
čtvrtek             07:15 – 14:30
pátek               07:15 – 14:30

Příjmová a výdajová pokladna, vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin), Czech POINT - budovy A1, B1
pondělí             08:00 – 17:00
úterý                  08:00 – 14:30
středa               08:00 – 17:00
čtvrtek               08:00 – 14:30
pátek                 08:00 – 14:30

 

Rozšířené hodiny pro veřejnost

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I

Agenda řidičských průkazů
pondělí             8:00 - 17:00
úterý                 8:00 - 13:00
středa              8:00 - 17:00
čtvrtek               8:00 - 13:00

Evidence motorových vozidel
pondělí              8:00 - 17:00
úterý                 8:00 - 13:00
středa               8:00 - 17:00
čtvrtek               8:00 - 13:00 (dovoz vozidel)

Občanské průkazy a pasy
pondělí            08:00 – 17:00
úterý               08:00 – 13:00
středa             08:00 – 17:00
čtvrtek             08:00 – 13:00

Obecní živnostenský úřad
pondělí            8:00 - 17:00
úterý                8:00 - 13:00
středa              8:00 - 17:00
čtvrtek              8:00 - 13:00
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 28. října 1155/2, Děčín I

pondělí             08:00 – 12:00    13:00 – 17:00
středa               08:00 – 12:00    13:00 – 17:00
pátek                08:00 – 12:00
 
Archiv stavebního úřadu
pondělí            08:00 – 17:00
úterý                08:00 – 14:30
středa             08:00 – 17:00
čtvrtek             08:00 – 14:30
pátek               08:00 – 14:30

 

Městská policie Děčín - oddělení dopravních přestupků
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV (přízemí budovy Magistrátu města Děčín)

Provozní doba:
Pondělí           7:45 – 12:00, 12:45 – 16:45
Úterý             7:45 – 12:00, 12:45 – 14:15
Středa           7:45 – 12:00, 12:45 – 16:45
Čtvrtek          7:45 – 12:00, 12:45 – 14:15
Pátek            7:45 – 12:00, 12:45 – 14:15

Kontakt:
Tel.: 412 593 323
 
Správa pohřebišť
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, přízemí budovy A1, č. dveří 105
Úřední hodiny:
pondělí            08:00 – 17:00
středa             08:00 – 17:00

Mimo úřední hodiny lze poskytnout veškeré informace a dotazy na těchto tel. číslech:

Dana Machtová       412 593 364

Klára Lehká     412 593 171

 

Detašovaná pracoviště

 

 • Na Valech 156/6 a vila Tereza, Mírové nám. 242/4, Děčín IV

-      Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

 • Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín, ul. 28 října 1155/2, Děčín I

-      Odbor stavební úřad

-      Odbor životního prostředí

-      Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

-      Odbor školství a kultury

 

 Provozovatel tržišť a tržních míst

Provozovatelem tržiště a tržních míst je statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238

Kontaktní osoba:

Pavla Gregorová: 412 593 219
Zástupci kontaktní osoby:

Ing. Zdeňka Švirlochová: 412 593 230, 604 210 286

Úřední hodiny:

pondělí–pátek      08:00 – 09:00 hod.

Architekt města

Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, IV. patro, č. dveří 508

Hodiny pro veřejnost:

Úterý 8:00  – 11:00 hod.

Schůzku je třeba předem domluvit na tel.  412 593 267 (p. Alena Vrbská)

Blog:http://decinarchitekt.blogspot.cz/

 

Telefon - ústředna

412 593 111, 412 591 111
Telefonní seznam magistrátu

Fax
412 593 340
412 593 320

Adresa internetové stránky
www.mmdecin.cz

Adresa e-podatelny
posta@mmdecin.cz

Další elektronické adresy
urad@mmdecin.cz , mesto@mmdecin.cz

Identifikátor datové schránky

Statutární město Děčín:
x9hbpfn

Magistrát města Děčín:
nj6wxpq

Bankovní spojení
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

 • běžný účet u České spořitelny, a.s.:
  číslo účtu: 19-921402389/0800

i nadále zůstává v platnosti

 • běžný účet u Komerční banky, a.s. - pobočka Děčín
  číslo účtu: 19-223-431/0100

IČO
Identifikační číslo osoby (IČO)
00261238

DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00261238

 

Organizační struktura statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín je definována v Organizačním řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, v aktuálním znění.


Adresa:

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

 

Datová schránka:

Statutární město Děčín:

x9hbpfn

Magistrát města Děčín:

nj6wxpq


E-mail:
urad@mmdecin.cz , mesto@mmdecin.cz

Telefon:
412 593 111 - budova na Mírovém náměstí 1175/5, Děčín IV
412 591 111 - budova 28. října, Děčín I

Fax:
412 593 340

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.

Rozšířené hodiny pro veřejnost:

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Oddělení správních agend - agenda řidičských průkazů
pondělí          8:00 - 17:00 hod.
úterý               8:00 - 13:00 hod.
středa            8:00 - 17:00 hod.
čtvrtek            8:00 - 13:00 hod.

Oddělení správních agend - evidence motorových vozidel
pondělí          8:00 - 17:00 hod.
úterý               8:00 - 13:00 hod.
středa            8:00 - 17:00 hod.
čtvrtek            8:00 - 13:00 hod. (dovoz vozidel)

občanské průkazy a pasy

pondělí, středa     08:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek          08:00 – 13:00 hod.

 obecní živnostenský úřad

pondělí          8:00 - 17:00 hod.
úterý               8:00 - 13:00 hod.
středa            8:00 - 17:00 hod.
čtvrtek            8:00 - 13:00 hod.


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
pondělí, středa 8:00 - 12:00 hod.   13:00 - 17:00 hod.
pátek                8:00 - 12:00 hod.

Archiv stavebního úřadu

pondělí, středa          08:00 - 17:00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek   08:00 - 14:30 hod.


Podatelna magistrátu:
posta@mmdecin.cz

Podatelnu naleznete v budově A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

pondělí, středa          07:15 – 17:00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek   07:15 – 14:30 hod.

 

Recepce budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín I (bývalý OkÚ)

pondělí, středa          07:15 – 17:00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek   07:15 – 14:30 hod.

Otevírací doby :

Czech POINT - Výpisy na jednom místě - úřad na dlani
... pod tímto odkazem se dočtete, co je to CzechPOINT a jaké agendy si zde můžete vyřídit
 
Budova magistrátu A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
příjmová a výdajová pokladna, vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin),
Czech POINT
(výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona, výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, výpis z insolventního rejstříku, datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů)

Pondělí   8:00 - 17:00
Úterý      8:00 - 14:30
Středa    8:00 - 17:00
Čtvrtek   8:00 - 14:30
Pátek      8:00 - 14:30

Budova Magistrátu B1, 28. října 1155/2, Děčín I
příjmová a výdajová pokladna, vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin),
Czech POINT
(výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona, výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, výpis z insolventního rejstříku, datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů)

Pondělí   8:00 - 17:00
Úterý      8:00 - 14:30
Středa    8:00 - 17:00
Čtvrtek   8:00 - 14:30
Pátek      8:00 - 14:30

Správa pohřebišť - budova A1
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, přízemí budovy, č. dveří 105
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00
Mimo úřední hodiny lze poskytnout veškeré informace a dotazy na těchto tel. číslech:
Dana Machtová 412593364

Otevírací doba pro provozovatele tržišť a tržních míst
Provozovatelem tržiště a tržních míst je statutární město Děčín se sídlem:
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238
Kontaktní osoba: odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Doba provozu: celoročně. Úřední hodiny: pondělí - pátek 8:00 - 9:00

Česká obchodní inspekce - konzultační hodiny:
každou první středu  v měsíci od 12:00 do 15:00 v budově A1 Magistrátu města Děčín (Mírové náměstí 1175/5, Podmokly - přízemí, č.dv.104).

Internetová adresa:
http://www.mmdecin.cz

Bankovní spojení:
platby za komunální odpad

 • běžný účet u České spořitelny, a.s.:
  číslo účtu : 4077582/0800

ostatní platby od veřejnosti

 • běžný účet u České spořitelny, a.s. :
  číslo účtu :  19-921402389/0800
  nebo
 • běžný účet u Komerční banky, a.s. - pobočka Děčín
  číslo účtu: 19-223431/0100

IČO:
00261238

DIČ:
CZ 00261238

Detašovaná pracoviště:
Na Valech 156/6 a vila Tereza, Mírové nám. 242/4, Děčín IV
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín, ul. 28 října 1155/2, Děčín I

Odbor stavební úřad
Odbor životního prostředí
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Odbor školství a kultury


Magistrát města tvoří:
primátor
náměstkové primátora
tajemník
zaměstnanci města zařazení do magistrátu
Organizační struktura a řád

Ceník kopírovacích služeb pro veřejnost platný od 20.09.2017

Rada města je výkonným orgánem statutárního města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu  města.
 

Správní obvod města Děčína jako obce s pověřeným obecním úřadem (zákon č. 314/2002 Sb., vyhláška MV č. 388/2002 Sb.) je vymezen územím obcí: Arnoltice, Bynovec, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Hřensko, Huntířov, Janov, Jílové, Kámen, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malšovice, Růžová, Těchlovice.

Správní obvod města Děčína jako obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb., vyhláška MV č. 388/2002 Sb.) je vymezen územím obcí: Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Janská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé.

 

Zastupitelstvo města Děčín je vrcholným orgánem obce, který se schází zpravidla jednou měsíčně. Jednání zastupitelstva města jsou veřejná, konají se ve velkém sále Společenského domu Střelnice v Děčíně I se začátkem v 15 hodin. Ze zasedání Zastupitelstva města Děčín se pořizuje on-line vysílání. Obrazové a zvukové záznamy z jednotlivých zasedání jsou následně umístěny na webové stránky města a youtube profil města.
 

 

Vedení města

 

hrouda
Jaroslav Hrouda (ANO)  
primátor
raska andel
 Ing. Vladislav Raška (Náš Děčín) Ing. Jiří Anděl, CSc. (ANO)
náměstek primátora náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj  pro ekonomiku, finance a majetek
nemecek smisek
Václav Němeček (ČSSD) Ing. Ondřej Smíšek (Náš Děčín)
náměstek primátora člen rady města pro školství,
pro prevenci kriminality sociální oblast a IT technologie
"smart city"

 

 

Další členové rady města

  

houska latal
Jakub Houška (Náš Děčín) Mgr. Petr Látal (ANO)
liesel weiss
Martin Liesel (ANO) Ing. Martin Weiss (ANO)

 

 

 

Další členové zastupitelstva města 

 

kohoutek herites
Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA (ANO) Ing. Pavel Herites (ANO) 
předseda finančního výboru 
palicka flachsova
Ing. Jan Palička (ANO) Jitka Flachsová (ANO)
 toncar
 Petr Toncar, DiS. (Náš Děčín)  
 cermonova  gresik
 Mgr. Hana Cermonová (Volba pro Děčín) Ing. Valdemar Grešík (Volba pro Děčín) 
 chmelik  posta
 Mgr. Otto Chmelík (Volba pro Děčín) Mgr. Martin Pošta (Volba pro Děčín) 
 horak  senkyr
 RSDr. Jaroslav Horák (KSČM) doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. (KSČM) 
předseda kontrolního výboru
 havlik  rosenkranc
 MUDr. Petr Havlík (Změna pro Děčín) Mgr. Milan Rosenkranc (Změna pro Děčín) 
 brcak brejska 
 Ing. Bc. Tomáš Brčák (ODS) Ing. Rudolf Brejška, DiS. (ODS) 
 smid zdobinsky 
 Mgr. Jan Šmíd (Piráti) Bc. Petr Zdobinský (Piráti) 
poschova
Mgr. Ivana Poschová (SPD)

 

 

 
 

Výbory zastupitelstva města
 
 
 • Výbory jsou zřizovány zastupitelstvem města jako jeho iniciativní a kontrolní orgány. Vždy je zřizován finanční výbor a kontrolní výbor.
 • Svá stanoviska, návrhy a zápisy z provedených kontrol předkládají výbory zastupitelstvu  města.
 • Činnost výborů zastupitelstva  města se řídí zákonem o obcích.
 • Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města.
 • Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva  města. Členy finančního výboru a kontrolního výboru však nemohou být primátor, náměstek primátora, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na magistrátu.

 

Kontrolní výbor zastupitelstva města – volební období 2018 – 2022


Předseda:
doc. Dr. Václav Šenkýř
Členové:
Jiří Štajner
Ing. Mgr. Zdeněk Mrkus
Mgr. Arnošt Špaček
Mgr. Miroslav Samler
Petr Toncar, DiS.
Mgr. Jan ŠmídFinanční výbor zastupitelstva města – volební období 2018 – 2022
 
Předseda:
Ing. Pavel Herites
Členové:
RSDr. Jaroslav Horák
Ing. Miroslava Poskočilová
Ing. Dana Jirchářová, MBA
Ing. Martin Vošta
Ing. Jiří Chára
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.

 

 
Dopravní výbor zastupitelstva města – volební období 2014 – 2018

Usnesením č. ZM 11 12 02 02 ze dne 15.12.2011 byl Dopravní výbor Zastupitelstva města Děčín zrušen ke  dni 31.12.2011
 

  
Osadní výbor Dolní Žleb

Zastupitelstvo města Děčín projednalo na svém zasedání dne 13.12.2018 žádost občanů Dolní Žleb na zřízení osadního výboru v městské části Děčín XIV – Dolní Žleb a pro volební období 2018 – 2022 zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Osadní výbor Dolní Žleb a určilo v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 3.

Předseda:
Aleš Suchopárek

Členové:
Jan Švihnos
Pavel Randák

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města zřídilo Městskou policii Děčín

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za obsah v této sekci odpovídá:
Blanka Řešátková
odbor provozní a organizační
email: blanka.resatkova@mmdecin.cz
tel.: 412 593 200

Rada města je výkonným orgánem statutárního města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
 
Radu města tvoří primátor, náměstkové primátora a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

 

Rada města pro volební období 2018-2022 je devítičlenná a jejími členy jsou:

 

hrouda
Jaroslav Hrouda (ANO)  
primátor
raska andel
 Ing. Vladislav Raška (Náš Děčín) Ing. Jiří Anděl, CSc. (ANO)
náměstek primátora náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj  pro ekonomiku, finance a majetek
nemecek smisek
Václav Němeček (ČSSD) Ing. Ondřej Smíšek (Náš Děčín)
náměstek primátora člen rady města pro školství,
pro prevenci kriminality sociální oblast a IT technologie
"smart city"
weiss latal
Ing. Martin Weiss (ANO) Mgr. Petr Látal (ANO)
liesel houska
Martin Liesel (ANO) Jakub Houška (Náš Děčín)

 

 

 Termíny jednání Rady města

 

Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalších zvláštních předpisů. Především pak plní tyto úkoly:

 

 1. zabezpečuje hospodaření statutárního města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem  města,
 2. plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu  města (§ 84 odst. 2 zákona o obcích),
 3. vydává nařízení statutárního města,
 4. stanoví rozdělení pravomocí na magistrátu a rámcové náplně práce jednotlivých odborů, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a úseky magistrátu (§ 109 odst. 2 zákona o obcích), na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem ),
 5. stanoví celkový počet zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu a v organizačních složkách statutárního města,
 6. ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti statutárního města (§ 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada  města svěřit příslušnému odboru magistrátu zcela nebo zčásti,
 7. stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 8. schvaluje organizační řád magistrátu a organizační řád organizačních složek statutárního města.

 

Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila.

 

Rada města jmenuje do funkce a odvolává z funkce zaměstnance pověřeného prováděním interního auditu obce dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 


Předseda

 • Jaroslav Hrouda

 

Členové

 • Ing. Vladislav Raška
 • Ing. Jiří Anděl, CSc.
 • Václav Němeček
 • Ing. Ondřej Smíšek

 

Zápisy z jednání komise

Statut komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

Jednací řád komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

 

Sportovní komise

 

Předseda

 • Petr Toncar, DiS.

 

Členové

 • Mgr. Oldřich Kadlec
 • Ing. Tomáš Štěpánek
 • Robert Landa
 • Mgr. Jan Mareš
 • Ing. Rostislav Donát
 • Lukáš Trnka

 

Zápisy z jednání komise
Statut sportovní komise
Jednací řád sportovní komise

 

Kulturní komise

 

Předseda

 • Ing. Miroslava Poskočilová

 

Členové

 • Bc. Světluše Hochwalderová
 • Rastislav Sobíšek
 • MgA. Dmitrij Pljonkin
 • Mgr. Martin Pošta
 • Mgr. Radek Fridrich
 • Mgr. Lenka Holubcová

 

Zápisy z jednání komise

Statut kulturní komise

Jednací řád kulturní komise

 

Sociální a zdravotní komise

 

Předseda

 

Členové

 • Mgr. Iva Matějovská
 • Mgr. Kateřina Fidlerová
 • PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová
 • PhDr. Marek Hošek
 • Zuzana Turčeková, DiS.
 • MUDr. Petr Havlík

 

Zápisy z jednání komise

Statut sociální a zdravotní komise

Jednací řád sociální a zdravotní komise

 

Povodňová komise statutárního města Děčín

(komise rady města: volební období 2018-2022)

 

Předseda

 • Jaroslav Hrouda


Místopředseda

 • Ing. Vladislav Raška


Tajemník

 • Ing. Zdeněk Hanuš


Členové

 • Ing. Jiří Anděl, CSc.
 • Václav Němeček
 • plk. Ing. Jaroslav Vaněk
 • komisař npor. Ing. Martin Votrubec
 • Petr Michajličenko
 • Ing. Jiří Mach
 • Ing. Eva Novotná
 • Ing. Hana Urbanová
 • Ing. Jindra Stanková
 • PhDr. Mgr. Marcel Horák, DiS.
 • Lenka Taušnerová
 • Richard Musil, Dis.
 • Ing. Radek Tuhý
 • MUDr. Martin Macháč
 • Ing. Martin kříž
 • Ing. Tomáš Martinček

 

Zápisy z jednání komise

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za obsah v této sekci odpovídá:

Gabriela Hodboďová

odbor provozní a organizační

tel.: 412 593 202

raska
Ing. Vladislav Raška (Náš Děčín)
náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj
Tel.: 412 593 165 | Fax: 412 593 214
v.raska@mmdecin.cz
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
č. dveří: H 306 (vstup přes sekretariát)
andel
Ing. Jiří Anděl (ANO)
náměstek primátora pro ekonomiku, finance a majetek
Tel.: 412 593 157 | Fax: 412 593 214
jiri.andel@mmdecin.cz
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
č. dveří: H 313 (vstup přes sekretariát)
nemecek
Václav Němeček (ČSSD)
náměstek primátora pro prevenci kriminality
Tel.: 412 593 294 | Fax: 412 593 214
vaclav.nemecek@mmdecin.cz
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
č. dveří: H 215
hrouda
Jaroslav Hrouda (ANO)
primátor
Tel.: 412 593 335 | Fax: 412 593 320
jaroslav.hrouda@mmdecin.cz
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
č. dveří: H 312 (vstup přes sekretariát)

Pirna

www.pirna.de

Z historie města Pirny

pirna

V 10. století žilo na území města Pirny pouze několik slovanských osadníků. Z německých staroosídlených oblastí západně od Sály pronikali od 2 poloviny 12. století němečtí přistěhovalci také na naše území. Pod ochranou jednoho hradu, v průsečíků důležitých obchodních cest, došlo kolem roku 1200 s ohledem na starší osídlení k plánovanému založení města.

Pirna byla poprvé jmenována v roce 1233 v jedné listině biskupa Heinricha z Míšně. Udělení městských práv bylo v době vlády markraběte Heinricha Vznešeného, který v r. 1239 a 1245 toto právo udělil. Po jeho smrti bylo město, hrad a péče o Pirnu v roce 1294 za 950 kg stříbra prodáno království českému a byla v následující době často objektem zástavy zeměpánů.

Pirna           Pirna

V roce 1291 byla Pirna jednoznačně označena jako „civitas“ (město). Kolem roku 1300 se v Pirně usídlili dominikánští mnichové z Lipska.
V roce 1405 přešla Pirna opět pod markrabskou vládu a platila v této době za nejvýznamnější osadu hornolabského území. Nejdůležitějším privilegiem města bylo právo skladu: všechno zboží, které přicházelo na povozech a lodích, muselo se zde tři dny nabízet, dříve než pokračovalo na vozech a loďích Pirny v cestě.

V letech 1429 – 30 si Husité netroufali na žádný útok na obranyschopné město.
Od roku 1472 do 1686 se nacházela kurfirstská železná komora na náměstí. Obchodovalo se zde se železnou rudou z východní části Krušných hor a zpracovanou ve slévárnách a železárnách.

Do roku 1639 dospěla Pirna mistrovským umem mnoha v ceších organizovaných řemeslníků k blahobytu, jehož stopy lze vysledovat i dnes na na architektuře starého města.

Další rozvoj byl náhle přerušen, když se města zmocnili Švédové ve třicetileté válce v roce 1639. Jeho úplné zničení znemožnil lékárník Theophilus Jacobäer, který zaslal do Drážďan kurfiřtce princezně Magdaléně Sybile, příbuzné ke švédskému dvoru, prosebný dopis a tak přiměl nepřátele k odchodu. Po švédském obléhání byla bída v Pirně příslovečná.

V roce 1706 následoval v nordické válce nový vpád Švédů a také sedmiletá válka (1756-63) se Pirně nevyhla.

Pirna

V letech 1753 -1755 namalovat Bernardo Bellotto, roz. Canaletto, na zakázku kurfirsta Friedricha Augusta II. jedenáct vedut Pirny. Tyto , nazvané jako královská série, se nacházejí v Obrazárně v Drážďanech, další repliky v Ermitráži v Petrohradě a v jiných muzeích.

V srpnu 1813 došlo k těžkým bojům mezi Rusy a Francouzi v dnešním Krietzschwitzu. V roce 1813 se Napoleon I. pokusil ještě jednou vybudovat Sonnenstein jako pevnost a znovu pobýval v Pirně.

V roce 1782 byla založena první manufaktura, kartounová tiskárna z Mauckisch, brzy následovaly další podniky. Vlastní industrializace byla provedena teprve v průběhu 19. století. Již kolem roku 1820 začalo bourání městského opevnění včetně bran, protože již nemělo žádný význam.

Rok 1837 - zahájení paroplavební dopravy na Labi. 1. srpna 1848: otevření dráhy Drážďany – Pirna. 1851 - prodloužení až do Bodenbachu (nyní Děčín - Podmokly) s napojením na Prahu.

Od rou 1922 byly mnohé osady připojeny k Pirně, naposledy v roce 1999 Graupa a Birkwitz-Pratzschwitz; dnes čítá Pirna cca 40 000 obyvatel.

Na úpatí 356 metrů vysokého Borschbergu má ve výšce 130 – 170 m položené osadě Graupa příznivé klima. Díky mírnému klima se daří na úbočí také vínu.

Díky Richardu Wagnerovi, který v roce 1846 ve velké Graupě pobýval a sepsal svůj Lohenggrin v prvních skicách, se stalo toto malé místo široko známé. V jeho tehdejším bytě, Schäfer`sche Gut, v současné době probíhá rozsáhlá obnova. Po jejím dokončení opětovně uvítá jako museum Richarda Wagnera své návštěvníky.
Také během fáze obnovy zve k návštěvě zajímavá výstava s Exponáty o životě a díle skladatele, umístěná ve staré škole.
 

Jonava (Litva)

www.jonava.lt

jonava

Jonava je deváté největší město v Litvě. Je to okresní město v Kaunaském kraji, 30 km na severovýchod od Kaunasu. Leží při řece Neris, jeho východní okraj je necelý 1 km na západ od soutoku Nerisu s řekou Šventoji. Ve městě se do Nerisu vlévají zleva Lankis a Taurosta, zprava Lokys a Varnaka. Město bylo založeno 8. srpna 1750. Původ názvu: Žemaistký stolař Dominykas Kosakovskis u dvora Skarulių dvaras založil městečko, které pojmenoval na počest svého syna křestními jmény Jonas Eustachijus slovanským (nelitevským) stylem Janowo. Během času se ustálil politevštěný tvar Jonava.


 

 

Přerov

www.prerov.eu

Přerov (německy Prerau) je okresní město v Olomouckém kraji, 21 km jihovýchodně od Olomouce v Hornomoravském úvalu na řece Bečvě, přibližně 200 m nad mořem a má rozlohu 58,48 km². Od 1. července 2006 je statutárním městem.

Město je důležitou dopravní křižovatkou. Je sídlem mnoha významných průmyslových podniků (PRECHEZA, Přerovské strojírny, Meopta, Kazeto a další). Přerov bylo také městem vojenským, sídlila zde 23. základna vrtulníkového letectva Edvarda Beneše. V budoucnu by mohl být Přerov křižovatkou Průplavu Dunaj-Odra-Labe a jedním z jeho hlavních přístavů (uvažuje se o studii k tomuto projektu). Část historického jádra města (Horní Město) je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Někdejší podhradí se označuje jako Dolní město.


 

 

Ružomberok

www.ruzomberok.sk

Ružomberok (maďarsky Rózsahegy, německy Rosenberg, 2. pád v češtině Ružomberku) je univerzitní město na severu Slovenska, ležící v Žilinském kraji, na řece Váh. Žije zde 30 000 obyvatel. Město bylo založeno ve 13. století , roku 1318 obdržel městská práva. Od roku 1390 byl pak součástí hradního panství Likava, od 17. století jeho správní centrum. V 19. století byl centrem slovenských politických a podnikatelských snah – vznikla zde Slovenská banka, vycházel tu i časopis Hlas; pocházel odsud i slovenský politik a katolický kněz Andrej Hlinka. Roku 1944 i zde vypuklo Slovenské národní povstání.


 

 

Belchatów

www.belchatow.pl

belchatow 9

Belchatów leží ve středním Polsku, v Lodžském vojvodství. Leží 50 km od Lodže a 150 km od Varšavy. Je významným dopravním uzlem a jedním z nejdůležitějších průmyslových center regionu. Žije zde 65 tisíc obyvatel. V hospodářské oblasti dominuje těžba uhlí, průmysl pohonných hmot a energetiky, stavebnictví, obchod a služby. Kontakty mezi městy Děčín a Belchatów byly navázány v roce 2009, kdy se Děčín zapojil do projektu „Úředníci veřejné správy zemí Visegrádu – výměna zkušeností". Memorandum o spolupráci mezi městy bylo podepsáno v září 2014

Magistrát města Děčín
adresa: Mírové nám.1175/5, Děčín IV
tel.: 412 593 111
www.mmdecin.cz

Státní oblastní archiv Litoměřice -  Státní okresní archiv Děčín
adresa: Dlouhá jízda 1253, Děčín
tel.: 477 755 932
www.soalitomerice.cz

Finanční úřad v Děčíně
adresa: Řetězová 1369/2a, Děčín I
tel.: 412 592 111
portal.gov.cz

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Děčín
adresa: Březinova 3, Děčín I
tel.: 412 510 432
www.khusti.cz

Okresní soud
adresa:  Masarykovo nám. 1, Děčín I
tel.: 412 709 811
portal.justice.cz

Policie ČR
územní odbor Děčín
Kaštanová 301/2
40502 Děčín
telefon: 974 432 111
e-mail: krpulk.uo.dc.podatelna@pcr.cz


Okresní správa sociálního zabezpečení
adresa: Ruská 33, Děčín IV
tel.: 412 505 111
www.cssz.cz

Okresní státní zastupitelství 
adresa: Masarykovo nám. 97, Děčín I
tel.: 412 589 947
portal.justice.cz

Okresní hospodářská komora Děčín
adresa: Pohraniční 1, Děčín I
tel.: 412 512 323
www.ohkdecin.cz

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, inspektorát Děčín
adresa: U Obory 2, Děčín VII
tel.: 412 542 503

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Děčín
28. října 979/19
405 01 Děčín I
tel.:       412 552 421
e-mail: decin.pk@spucr.cz
www.pfcr.cz

Státní plavební správa
Husitská 1403/8
Děčín
tel: 412 557 411
e-mail: pobockadecin@plavebniurad.cz

Zemědělská agentura
adresa: ul. 28. října 979/19, Děčín I
tel.: 412 552 436
e-mail: za_decin@mze.cz

Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
adresa: Teplická 69/424, Děčín IV
tel.:  412 518 287
fax: 412 518 202
www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz

Úřad práce
adresa: Březinova 442, Děčín I
tel.: 412 708 111
portal.mpsv.cz

Český červený kříž - Oblastní spolek Děčín
adresa:Mírové náměstí 234/3, Děčín IV
tel.: 412 517 062
www.cckdecin.cz


Katastrální úřad
adresa:  Tržní 24, Děčín IV
tel.: 412 557 071
www.cuzk.cz

Nemocnice Děčín
adresa:  U Nemocnice 1, Děčín II
tel.: 412 705 111
www.nemdc.cz

ČVUT - detašované pracoviště Děčín
adresa:  Pohraniční 1288/1, Děčín I
tel.: 412 512 736
www.dc.fd.cvut.czOstatní významné úřady a instituce v kraji

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 48, Ústí nad Labem,
tel.: 475 657 111,
http://www.kr-ustecky.cz

Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří
adresa: Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
tel.:  416 574 611
fax: 416 574 610
www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory
adresa: Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
tel.: 487 762 355,
www.luzickehory.ochranaprirody.cz

Správa Národního parku České Švýcarsko
adresa: Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 354 050
fax: 412 354 055
www.npcs.cz

 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz