Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

webmaster

MOBILNÍ ROZHLAS

 

Pro kvalitnější informovanost občanů zvláště při nečekaných událostech zřídilo město novou službu Mobilní rozhlas. Ten umí rozesílat zprávy (SMS a e-mail) do konkrétních lokalit nebo skupin obyvatel. Radnice tak chce zajistit rychlý a cílený tok nutných informací k určité skupině obyvatel. Služba nahrazuje tzv. SMS info, které radnice využívala pro krizové situace v minulosti. Zaregistrovat se zdarma můžete na adrese https://decin.mobilnirozhlas.cz/

 

Videokronika

| Rubrika: Statické články
http://www.youtube.com/playlist?list=PLB311E5754CC3CD96

Periodikum „Město Děčín – zpravodaj“ vychází od června roku 2003 v nákladu 25 tisíc výtisků, které jsou distribuovány bezplatně do schránek občanů města Děčína. Zpravodaj je plnobarevný . Inzerce tvoří 33 % obsahu periodika. Zpravodaj města přináší občanům pravidelně informace z magistrátu, výtahy z usnesení orgánů města, zprávy o činnosti městské policie, útulku a příspěvkových organizací města, rozhovory s představiteli města, informace o odpadovém hospodářství, důležitá sdělení jednotlivých odborů magistrátu Děčín, kulturní kalendář. Ve zpravodaji zveřejňujeme odpovědi na dotazy občanů a další informace.

Registrace periodika: MK ČR E14498.


Požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


zpravodaj

V případě jakýchkoli připomínek či námětů ke zpravodaji se obracejte  na oddělení kancelář primátora,  tel. 412 593 107, 412 593 215, e-mail:tiskovy.mluvci@mmdecin.cz. 

Zhotovitel periodika, který zajišťuje také inzerci ve zpravodaji, je firma JIPRINT s.r.o. Jihlava, tel. 567 304 720.


On-line elektronická podoba Děčínského zpravodaje

Archiv zpravodajů města Děčína

rok 2013

rok 2012

 

rok 2011

 

rok 2010

 

rok 2009

 

 

rok 2008

 

 

rok 2007


rok 2006


rok 2005rok 2004rok 2003

zde budou zpracována výběrová řízení - jak? EZAK + naše výběrka
Statutární město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím a prostřednictvím rady statutárního města řídí nebo prostřednictvím odborů magistrátu metodicky vede dále uvedené příspěvkové organizace.

Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává rada statutárního města. Rada statutárního města stanoví řediteli příspěvkové organizace plat a odměny na základě návrhu vedoucího odboru magistrátu, který tuto příspěvkovou organizace metodicky vede.
 
Seznam příspěvkových organizací s adresami jejich pracovišť, který tvoří přílohu Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, naleznete zde.
 
Školy a školská zařízení
Školy a školská zařízení prezentujeme také na samostatném Rodinném portálu
 
Samostatné webové prezentace příspěvkových organizací statutárního města Děčín a městského útulku:

Kliknutím na nabídku se dostanete na samostatné webové stránky vybrané organizace. Lesní úřad Děčín coby příspěvková organizace města samostatné webové stránky nemá, proto není v nabídce uveden.

Lesní úřad Děčín
Bynovská 74/20, 405 02 Děčín XXI-Horní Oldřichov
tel.: 412 545 386 ‎
Statutární město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči organizačním složkám statutárního města.

Organizační složky statutárního města jsou zřízeny pro výkon samostatné působnosti statutárního města a řízeny radou statutárního města nebo magistrátem. O příslušnosti k řízení těchto složek rozhoduje v souladu s právními předpisy a zájmy statutárního města zastupitelstvo statutárního města ve zřizovací listině organizační složky, není-li tato působnost přímo zakotvena v obecně závazném právním předpise.

Organizační složky statutárního města nemají právní subjektivitu. Navenek vystupují jako organizační složka statutárního města. V čele organizačních složek je jejich vedoucí, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada statutárního města na návrh příslušného vedoucího odboru.

Organizační složky zřizované statutárním městem Děčín jsou:
Kliknutím na nabídku se dostanete na samostatné webové stránky vybraného sboru, JSDH Křešice zatím vlastní webovou prezentaci nemá.

 

zde bude text..jaký?

 

NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

příručka Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru - Ministerstva vnitra ČR, která obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.
Přehled míst s možným rizikem ohrožení obyvatel města Děčína

 

 


 

INFORMACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

 
(neveřejná aplikace KOMOBCE (plán spojení)
  • Systém komunikace pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín
  1. http://komobce.mmdecin.cz (starší aplikace)
  2. https://pkr.kr-ustecky.cz/sypos/admin/kontakty/strukturauradu/ (nová aplikace)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za obsah v této sekci odpovídá:
Ing. Radek Tuhý
bezpečnostní ředitel
email: radek.tuhy@mmdecin.cz
tel.: 412 593 400

 

Dokumenty

| Rubrika: Statické články
Statutární město Děčín a Magistrát města Děčín
  • Výroční zprávy

Výroční zpráva statutárního města Děčín 2011 (PDF; 3kB)
Výroční zpráva statutárního města Děčín 2010 (PDF; 5MB)
Výroční zpráva statutárního města Děčín 2009 (PDF;15MB)
Výroční zpráva statutárního města Děčín 2008 (PDF; 3MB)
Výroční zpráva statutární města Děčín 2007 (PDF; 4MB)
Výroční zpráva Statutárního města Děčín 2006 (PDF; 3 MB)
Výroční zpráva Městského úřadu Děčín za rok 2005 ( PDF; 3 MB)
Výroční zpráva Městského úřadu Děčín za rok 2004 ( PDF; 1 MB)

Dotační řízení města

Rozvoj, územní plánování


Školství , kultura, sport


Sociální služby, zdravotnictví

  • Dokumenty, které souvisí s touto oblastí a komunitním plánováním, naleznete zde.


Životní prostředí

Městská policie

 

 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz