Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Statické články (196)

Dopravně-turistický navigační systém

Napsal(a) | Rubrika: Statické články
 Logo-EEL     EFRE tsch gr rgb 72dpi         Logo Ziel3 HKS

 

Název projektu Dopravně- turistický navigační systém
Registrační číslo projektu                               
EEL-0220-CZ-1
Webové stránky projektu http://cil3.mmdecin.cz/cs/projekty/dopravne-turisticky-navigacni-system/strucne-informace-o-projektu  
Kontaktní informace
Další informace
Informace o programu Žádost o dotaci byla podaná v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe. Byla schválena společným Lokálním řídícím výborem Euroregionu Elbe/Labe dne 30.11.2012. Lead-partner projektu je Statutární město Děčín. Projektový partner Grosse Kreisstadt Pirna.
Financování projektu je zajištěno 75,00 % způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 25,00 % z rozpočtu města.
Obsah projektu 1) Vybudování systému a pořízení dopravního značení za účelem navedení motoristy na centrální turistické parkoviště. .
2) Vybudování systému a pořízení značení pro pěší – Přehledný systém směrových cedulí s popisem cílových míst
Cíl projektu Zlepšit orientaci návštěvníků města, snížit nadbytečnou dopravní zátěž ve městě.

1) Navést motoristy na centrální turistické parkoviště.

2) Vytvořit síť směrovek pro pěší.

Rozpočet 20 000 EUR z toho statutární město Děčín 5 000 EUR.
Termín realizace
1.12.2012 - 1.12.2013
 Logo-EEL   EFRE tsch gr rgb 72dpi      Logo Ziel3 HKS

 

Název projektu Materiály pro snadnou orientaci návštěvníků města
Registrační číslo projektu                               
EEL-0221-CZ-1
Webové stránky projektu http://cil3.mmdecin.cz/cs/projekty/materialy-pro-snadnou-orientaci-navstevniku-mesta/strucne-informace-o-projektu  
Kontaktní informace
Další informace
Informace o programu Žádost o dotaci byla podaná v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe. Byla schválena společným Lokálním řídícím výborem Euroregionu Elbe/Labe dne 30.11.2012. Lead-partner projektu je Statutární město Děčín. Financování projektu je zajištěno 83,33 % způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 16,67 % z rozpočtu města.
Obsah projektu 1) vytvoření nabídky barevně odlišných uzavřených výletních okruhů pro návštěvníky města.
2) vytvoření systému přehledných infopanelů
3) vytvoření souvisejících mapových podkladů a brožury
4) kvalitní překlad obsahu turistického portálu www.idecin.cz
Cíl projektu

Tento projekt doplňuje a rozšiřuje projekt dopravně-turistický navigační systém po městě. Jeho podstatou je poskytnout návštěvníkům města podklady pro získání komplexního přehledu o nabídce a dostupnosti turistických cílů ve městě. 

Projektový partner Grosse Kreisstadt Pirna.

Rozpočet 18 000 EUR z toho statutární město Děčín 3 000 EUR.
Termín realizace
1.12.2012 - 1.12.2013
msmt logo 

 

Název projektu NPRM – ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí 688 – bezbariérové úpravy
Registrační číslo projektu                               
233DO15001012
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Renata Domašinská 
Další informace

 

projekt je stavebně ukončen

Situace bezbariérové trasy (PDF; 233MB)

Informace o programu Žádost o dotaci byla podaná v rámci Programu 233 010 – Podprogramu 233 015 – Zajištění národního rozvojového programu mobility pro všechny na realizaci bezbariérových úprav na ZŠ a MŠ Máchovo nám., Děčín IV.
Obsah projektu Obsahem projektu je vybudování přístavby výtahové šachty ke stávající budově ZŠ; vybudování bezbariérového WC ve 2. a 3. NP a další nutné stavební úpravy související s bezbariérovým řešením budovy. Součástí stavby bude nový bezbariérový chodník uvnitř areálu, napojený na stávající chodník u vnějšího schodiště.
Cíl projektu Cílem projektu je bezbariérové zpřístupnění budovy školy ležící na „bezbariérové trase č. 1" a stavební úpravy k zajištění bezbariérového pohybu po budově doporučené komisí Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Rozpočet Celkové náklady: 2 941 tis. Kč

Obdržená dotace: 1 470 tis. Kč

Termín realizace
08/2013 - 03/2014

Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně

Napsal(a) | Rubrika: Statické články
 logo ozp

 

Název projektu Výsadba liniové izolační zeleně v Děčíně
Registrační číslo projektu                               
CZ.1.02/2.1.00/11.13068
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Ing. Renata Domašinská - projektový manažer 
Další informace  -
Informace o programu Žádost o dotaci byla podaná v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzvy OPŽP č. 26 dne 29.11.2011. Akce je registrována pod č. EDS/SMVS 115D212000623. V současné době je ukončena realizace projektu a bude připravena závěrečná monitorovací zpráva.
Obsah projektu Obsahem projektu je ozelenění vybraných částí ulic Teplická, Prokopa Holého, Myslbekova a Kamenická s velmi frekventovanou, především automobilovou, dopravou. Izolační zeleň zde bude plnit funkci tzv. „zeleného filtru", jehož smyslem je oddělit obytné zóny od významných liniových zdrojů znečišťujících ovzduší. Druhová skladba dřevin je navržena především s ohledem k zatíženosti prostředí. Budou zde vysázeny druhy odolné vůči zátěži ze znečištěného ovzduší s podsadbou keřového patra a travního porostu. Celkem bude vysazeno 2 542 ks dřevin (146 ks stromů a 2 396 ks keřů).
Cíl projektu Cílem projektu je omezení prašnosti způsobené, především automobilovou, dopravou v místech obytné zástavby s vysokou hustotou osídlení ve vybraných lokalitách města Děčín.
Rozpočet Celkové náklady 5 365 tis. Kč
Obdržená dotace z FS 4 294 122 Kč a ze SFŽP ČR 252 595 Kč
Termín realizace
05/2013 - 12/2013

SWOT ANALÝZA - DOPRAVA

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

Strategický plán Děčína

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

VIZE, PRIORITY, CÍLE

Děčín 2020 - ekonomicky prosperující město s příjemným zázemím pro aktivní lidi

Děčín je ekonomicky rozvíjejícím se městem, kde se daří podnikání. Je udržovaným a bezpečným místem pro aktivní život s příjemným bydlením a širokým spektrem služeb. Jedinečná krajina s řekou Labe v blízkosti hranice s Německem umožňuje městu být centrem cestovního ruchu regionu.

 

ROZVOJOVÁ TÉMATA

Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání  Kvalitní životní prostředí  Dostupnost města 
Město příznivé k návštěvníkům Sociálně stabilní a bezpečné místo pro život Atraktivní město pro život
Vzdělávání pro budoucnost Obnova a správa veřejné infrastruktury města Modernizace veřejné správy

VIZE ROZVOJOVÝCH TÉMAT

Město podporující podnikání, vznik nových firem a živností; rozvoj stávajících velkých zaměstnavatelů; dostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce, splňující podmínky místních zaměstnavatelů. Město se zdravým životním prostředím podporující udržitelné odpadové hospodářství. Výborně dostupné a dobře prostupné město plně využívající potenciál polohy na Labi i na páteřní železniční trase, město výborně napojené na dálniční síť, město bezbariérové, s rozvinutou sítí cyklotras.
Město s jasnou nabídkou v oblasti cestovního ruchu, připravené na zájem návštěvníků, úzce spolupracující s podnikateli v této oblasti. Bezpečné město s dostatečným sociálním zázemím pro „aktivní občany“ a dostatečnou nabídkou na trhu práce pro motivované lidi, město zajišťující nejen důstojné stárnutí svých obyvatel, ale i pomoc v obtížné životní situaci, město stabilizující obydlenost jednotlivých městských částí s důrazem na posílení sociální mobility občanů Město příznivé k rodinám a mladým lidem respektující jejich potřeby.
Město s moderní infrastrukturou, vybavením pro vzdělávání svých občanů, systémem zkvalitňování výuky a vysokým procentem žáků s úspěšně ukončeným vzděláním upotřebitelným na místním trhu práce. Udržované a modernizované město s vybudovaným efektivním systémem správy své infrastruktury. Efektivně fungující úřad přátelský k občanům, poskytující dostupnou formou služby na vysoké úrovni.

DOKUMENTY ROZVOJ - STRATEGIE

 

Informační materiály

Napsal(a) | Rubrika: Statické články

Informační materiály ke stažení

brozura investicni prilezitosti

 

 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz