Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

webmaster

Periodikum „Město Děčín – zpravodaj“ vychází od června roku 2003 v nákladu 25 tisíc výtisků, které jsou distribuovány bezplatně do schránek občanů města Děčína. Zpravodaj je plnobarevný . Inzerce tvoří 33 % obsahu periodika. Zpravodaj města přináší občanům pravidelně informace z magistrátu, výtahy z usnesení orgánů města, zprávy o činnosti městské policie, útulku a příspěvkových organizací města, rozhovory s představiteli města, informace o odpadovém hospodářství, důležitá sdělení jednotlivých odborů magistrátu Děčín, kulturní kalendář. Ve zpravodaji zveřejňujeme odpovědi na dotazy občanů a další informace.

Registrace periodika: MK ČR E14498.


Požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


zpravodaj

V případě jakýchkoli připomínek či námětů ke zpravodaji se obracejte  na oddělení kancelář primátora,  tel. 412 593 107, 412 593 215, e-mail:tiskovy.mluvci@mmdecin.cz. 

Zhotovitel periodika, který zajišťuje také inzerci ve zpravodaji, je firma JIPRINT s.r.o. Jihlava, tel. 567 304 720.


On-line elektronická podoba Děčínského zpravodaje

Archiv zpravodajů města Děčína

rok 2013

rok 2012

 

rok 2011

 

rok 2010

 

rok 2009

 

 

rok 2008

 

 

rok 2007


rok 2006


rok 2005rok 2004rok 2003

zde budou zpracována výběrová řízení - jak? EZAK + naše výběrka
Statutární město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím a prostřednictvím rady statutárního města řídí nebo prostřednictvím odborů magistrátu metodicky vede dále uvedené příspěvkové organizace.

Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává rada statutárního města. Rada statutárního města stanoví řediteli příspěvkové organizace plat a odměny na základě návrhu vedoucího odboru magistrátu, který tuto příspěvkovou organizace metodicky vede.
 
Seznam příspěvkových organizací s adresami jejich pracovišť, který tvoří přílohu Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, naleznete zde.
 
Školy a školská zařízení
Školy a školská zařízení prezentujeme také na samostatném Rodinném portálu
 
Samostatné webové prezentace příspěvkových organizací statutárního města Děčín a městského útulku:

Kliknutím na nabídku se dostanete na samostatné webové stránky vybrané organizace. Lesní úřad Děčín coby příspěvková organizace města samostatné webové stránky nemá, proto není v nabídce uveden.

Lesní úřad Děčín
Bynovská 74/20, 405 02 Děčín XXI-Horní Oldřichov
tel.: 412 545 386 ‎
Statutární město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči organizačním složkám statutárního města.

Organizační složky statutárního města jsou zřízeny pro výkon samostatné působnosti statutárního města a řízeny radou statutárního města nebo magistrátem. O příslušnosti k řízení těchto složek rozhoduje v souladu s právními předpisy a zájmy statutárního města zastupitelstvo statutárního města ve zřizovací listině organizační složky, není-li tato působnost přímo zakotvena v obecně závazném právním předpise.

Organizační složky statutárního města nemají právní subjektivitu. Navenek vystupují jako organizační složka statutárního města. V čele organizačních složek je jejich vedoucí, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada statutárního města na návrh příslušného vedoucího odboru.

Organizační složky zřizované statutárním městem Děčín jsou:
Kliknutím na nabídku se dostanete na samostatné webové stránky vybraného sboru, JSDH Křešice zatím vlastní webovou prezentaci nemá.

 

zde bude text..jaký?

 

NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

příručka Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru - Ministerstva vnitra ČR, která obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.
Přehled míst s možným rizikem ohrožení obyvatel města Děčína

 

 


 

INFORMACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

 
(neveřejná aplikace KOMOBCE (plán spojení)
 • Systém komunikace pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín
 1. http://komobce.mmdecin.cz (starší aplikace)
 2. https://pkr.kr-ustecky.cz/sypos/admin/kontakty/strukturauradu/ (nová aplikace)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za obsah v této sekci odpovídá:
Ing. Radek Tuhý
bezpečnostní ředitel
email: radek.tuhy@mmdecin.cz
tel.: 412 593 400

 

Dokumenty

| Rubrika: Statické články
Statutární město Děčín a Magistrát města Děčín
 • Výroční zprávy

Výroční zpráva statutárního města Děčín 2011 (PDF; 3kB)
Výroční zpráva statutárního města Děčín 2010 (PDF; 5MB)
Výroční zpráva statutárního města Děčín 2009 (PDF;15MB)
Výroční zpráva statutárního města Děčín 2008 (PDF; 3MB)
Výroční zpráva statutární města Děčín 2007 (PDF; 4MB)
Výroční zpráva Statutárního města Děčín 2006 (PDF; 3 MB)
Výroční zpráva Městského úřadu Děčín za rok 2005 ( PDF; 3 MB)
Výroční zpráva Městského úřadu Děčín za rok 2004 ( PDF; 1 MB)

Dotační řízení města

Rozvoj, územní plánování


Školství , kultura, sport


Sociální služby, zdravotnictví

 • Dokumenty, které souvisí s touto oblastí a komunitním plánováním, naleznete zde.


Životní prostředí

Městská policie

 

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 11/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 10/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 6/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné
vyhlášky statutárního města Děčín č. 3/2008

Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2008, kterým se mění nařízení města Děčín č. 10/2004
TRŽNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2008, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů

Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2008, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích, ve znění nařízení města  Děčín č. 4/2001 a nařízení města Děčín č. 1/2004

Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2007 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 6/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazných vyhlášek města Děčín č. 11/2004, č. 5/2005 a č. 4/2006

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška
města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška
města Děčín č. 8/2004 Požární řád města Děčín a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška
města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 11/2004

Obecně závazná vyhláška města Děčín  č. 2/2005 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

Nařízení města Děčín č. 19/2004 o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 17/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se
stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 16/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 15/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného


Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 14/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity


Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 13/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt


Nařízení města Děčín č. 12/2004 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního
vozidla na území města Děčín


Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 11/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Nařízení města Děčín č. 10/2004 – TRŽNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob


Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2004 – Požární řád města Děčín

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2004 o stanovení spádových obvodů pro základní školy, jejichž zřizovatelem je město Děčín

Nařízení města Děčín č. 1/2004, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích, ve znění nařízení města Děčín č. 4/2001

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení města Děčín č. 1/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na území města Děčín

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2002 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení města Děčín č. 6/2002, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/1998 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení města Děčín č. 5/2002, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/1998 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2002 – Požární řád města Děčín

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2002 o užívání znaku a praporu města Děčín

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2002 o poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2001 o poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2001 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2001 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

Nařízení města Děčín č. 5/2001, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 "Tržní řád", ve znění pozdějších předpisů

Nařízení města Děčín č. 4/2001, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích

Nařízení města Děčín č. 3/2001 o koeficientu růstu nájemného z bytu

Nařízení města Děčín č. 1/2001, který se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 "Tržní řád", ve znění pozdějších předpisů

Nařízení města Děčín č. 19/2000, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 18/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 17/2000 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Děčína

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 16/2000 o poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 15/2000 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 13/2000, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.14/1999 o poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 11/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2000 o omezení veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2000 o koeficientu růstu nájemného z bytu

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2000, kterou se vydávají mimořádná veterinární opatření

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2000, kterou se vydávají mimořádná veterinární opatření

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2000, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/1998 o poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/99 a č. 11/99

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 15/1999 o stavební uzávěře na umisťování nových zdrojů tepla do vymezených částí města Děčína

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 14/1999 o poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 12/1999 o poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 11/1999, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 „Tržní řád“

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 10/1999 o užívání znaku a praporu města Děčína

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 6/1999, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 „Tržní řád“

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 5/1999 o nájmu bytů v majetku města

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 4/1999 o koeficientu růstu nájemného z bytu

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 2/1999 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 1/1999 o poplatku ze vstupného

 

Právní předpisy

Statutární město Děčín a jeho magistrát se ve své činnosti řídí několika desítkami právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí).
Přistup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům statutárního města Děčín a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na jednotlivých pracovištích magistrátu.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost statutárního města a magistrátu:

 • Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, v platném znění
 • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění
 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, v platném znění
 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
 • Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění
 • Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění
 • Zákon č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, v platném znění
 • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, v platném znění
 • Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 • Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 102/1992 Sb. kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění
 • Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, v platném znění
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, v platném znění
 • Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, v platném znění
 • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění
 • Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, v platném znění
 • Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, v platném znění
 • Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství, v platném znění
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění
 • Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 222/1999 Sb. o zajiš´tování obrany České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, v platném znění
 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, v platném znění
 • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
 • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, v platném znění
 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, v platném znění
 • Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění
 • Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, v platném znění
 • Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění
 • Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění
 • Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
 • Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 • Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, v platném znění
 • Zákon 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění
 • Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, v platném znění
 • Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
 • Zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství, v platném znění
 • Zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č.420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění
 • Zákon č 587/2004 Sb. o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů ( zákon o ověřování), v platném znění
 • Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí
 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
 • Zákon č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastění)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, v platném znění
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
 • Zákon č. 197/2009 Sb. o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, v platném znění
 • Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší


Seznam platných obecně závazných vyhlášek města a nařízení města:

 • Obecně závazná vyhláška č. 8/98 o zřízení nové části města Děčín XXX – Velká Veleň
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/99 o zrušení obecně závazných opatření vydaných před rokem 1990
 • Obecně závazná vyhláška č. 8/99 o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 9/99 o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 8/2000 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 15/99
 • Obecně závazná vyhláška č. 12/2000 kterou se ruší mimořádná veterinární opatření
 • Obecně závazná vyhláškač. 14/2000 kterou se ruší mimořádná veterinární opatření
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb na stanovených veřejně přístupných místech a prostranství ve městě Děčíně
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o závazných částech územního plánu města Děčín
 • Nařízení města Děčín č.2/2003 s rozšířenou působností o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod s názvem Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2003 ,kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o závazných částech Územního plánu města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2004 o městské policii
 • Nařízení města Děčín s rozšířenou působností č. 7/2004 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod s názvem Česká Kamenice
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 18/2004 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2005, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace 1. změny Územního plánu města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města č. 3/2005, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín
 • Nařízení města Děčín č. 4/2005, kterým se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín a nařízení města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/99 o nájmu bytů v majetku města
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2006 o znaku a vlajce města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 • Nařízení  města Děčín č.5/2006, kterým se ruší nařízení města Děčín č. 19/2004, o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územně plánovací dokumentace 4. změny Územního plánu města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - Požární řád statutárního města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2007,kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška města č.15/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č.8/2003 o místním poplatku ze vstupného
 • Obecně závazná vyhláška č.5/2007 o sytému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem
 • Obecně závazná vyhláška č.7/2007, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č.1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 1/2007 Požární řád statutárního města Děčín
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 2/2009 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a služby parkovišť v souvislosti s umístěním nuceně odtažených vozidel na území statutárního města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 5/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 7/2009 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 9/2009 o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín.
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010 a nařízení č. 4/2010.
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 7/2010 o místním poplatku ze psů
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 9/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 10/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 12/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2011, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - Tržní řád, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010, nařízení statutárního města Děčín č. 4/2010 a nařízení statutárního města Děčín č. 6/2010
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 12/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
 • Obecně závazná vyhláška statutární města Děčín č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálnich odpadů
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2012, kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her


Přehled některých dalších platných předpisů:

     

 

 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz