Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

webmaster

Právní důvody zpracovávání osobních údajů
Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín,odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků

zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje:

Oddělení správy daní a poplatkůÚčel zpracování osobních údajů
Vedení evidence poplatníků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a platných obecně závazných městských vyhlášek o místních poplatcích.

Zajištění správy místních poplatků a vymáhání daňových nedoplatků (pokut uložených orgány místní správy) v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZSDP“). Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů – hospodaření s majetkem.

Kategorie osobních údajů
Osobní údaje dle ustanovení § 33 ZSDP, který stanoví rozsah oznamovací povinnosti daňových subjektů (poplatníků).
Údaje o zákonných zástupcích nezletilých poplatníků k zajištění zastupování v daňovém řízení dle § 10 ZSDP.
Splnění oznamovací povinnosti dle § 34 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
Plátci nájemného dle uzavřených nájemních smluv, přehled předpisů a plateb za nájemné dle nájemních smluv, evidence dlužníků za nájemné.

Kategorie subjektů údajů
Fyzické osoby – poplatnící dle platných obecně závazných městských vyhlášek o místních poplatcích.
Fyzické osoby – daňoví dlužníci, kterým byla rozhodnutím příslušného správního orgánu města uložena peněžitá povinnost, na jejíž placení a vymáhání se vztahuje ZSDP.
Fyzické osoby zúčastněné na daňovém řízení dle § 7 ZSDP.
Fyzické osoby, kterým byly provedeny úhrady za jejich samostatně výdělečnou činnost nebo za pronájem.
Plátci nájemného dle uzavřených nájemních smluv.

Kategorie příjemců
Krajský úřad Ústeckého kraje jako odvolací orgány a v rámci metodického řízení.
Třetí osoby zúčastněné na daňovém řízení dle § 7 ZSDP.
Finanční úřad v Děčíně.

Doba uchování osobních údajů
Do doby promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky dle § 70 ZSDP a nedaňové pohledávky.
Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , § 31 – úschova účetních dokladů.
------------------------------------------------------------------------------
Právní důvody zpracovávání osobních údajů
Statutární město Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje:

Účel zpracování osobních údajů
OSPOD shromažďuje údaje na základě zákona o sociálně-právní ochraně dětí č.359/1999 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a Instrukce MPSV č.j. 21 - 42246/2002 ze dne 29.10.2002, kterou se stanoví rozsah evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a obsah spisové dokumentace o žadatelích o osvojení a o svěření dítěte do pěstounské péče .

Sociální kurátor shromažďuje údaje na základě z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, z.č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, z.č. 169/1999 Sb., v pl.zn. o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, z.č.345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, z.č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby a vyhl. MS č.109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.
Pracovník na přestupky shromažďuje údaje na základě zákona o přestupcích č.200/1990 Sb. a správního řádu 500/2004 Sb.

Kategorie osobních údajů
Osobní a citlivé údaje pro účely výkonu agend dle výše uvedených zákonů a vyhlášek.
Kategorie subjektů údajů.
Fyzické osoby vymezené výše uvedenými právními předpisy.
 

Kategorie příjemců
Magistrát města Děčín, MPSV, krajský úřad, orgány sociálního zabezpečení, obecní úřady, orgány v trestním řízení, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, úřad práce, soud, probační a mediační služba, osoby pověřené vykonávat sociálně-právní ochranu, věznice
 

Doba uchování osobních údajů
15 let dle § 55, odst. 7 zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění
 

Oddělení sociální práce


zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje:

Účel zpracování osobních údajů.
V souladu s ustanovením § 7 a § 50 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a s ustanovením § 94 a § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Dále v souladu s metodickou příručkou „ Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti“ a s ustanovením § 64 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi jsou zaměstnanci povinni v souvislosti s výkonem činností sociální práce vézt Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného infomačního systému práce a sociálních věcí.
V souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a s ustanovením § 10 § 118 odst. 1 – 4 zákona č. 582/21991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Kategorie osobních údajů
Osobní a citlivé údaje pro účely výkonu sociální práce, vedení agendy opatrovnictví a zvláštního příjemce důchodu.
Kategorie subjektů údajů.
Fyzické osoby vymezené výše uvedenými právními předpisy.
 

Kategorie příjemců
Magistrát města Děčín, MPSV, krajský úřad, orgány sociálního zabezpečení, obecní úřady, orgány v trestním řízení, úřad práce, soud, probační a mediační služba, osoby pověřené vykonávat sociální práci a opatrovnictví, věznice.
 

Doba uchování osobních údajů
10 let § 30 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 15 let dle § 52 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
 

Sekretariát

Zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje:

Účel zpracování osobních údajů
Poskytování finančních dotací dle zákona 128/2000 Sb. o obcích, a 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 280/2009 Sb.
Vymáhání přeplatků na dávkách sociální péče dle daňového řádu.
Umísťování do Domů s pečovatelskou službou a stanovení příspěvku na sociální účely dle rozhodnutí rady města RM 09 06 38 03 ze dne 10.03.2009.
Zajišťování sociálních pohřbů dle zákona o pohřebnictví 256/2001 Sb., § 5 odst. 1 a 4, kde je uložena obci povinnost pohřbít zesnulého, který zemřel či který byl nalezen na území dané obce. Tento výdaj se poté uplatňuje jako pohledávka do pozůstalostního řízení.
Pozůstalostní řízení, kde se obec přihlašuje do dědického řízení dle obč. zákoníku 40/1964 Sb.
Zabezpečení stomatologické pohotovostní péče na základě rozhodnutí rady města RM 07 12 50 02 ze dne 19.6.2007.


Kategorie osobních údajů
Posouzení právní subjektivity a statusu žádajících organizací, identifikace dlužníka, identifikace vhodnosti žadatele, identifikace zemřelého, popř. dědiců, identifikace smluvní strany vykonávající stomatologickou péči.


Kategorie subjektů údajů
Občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., organizace zřizované územně samosprávnými celky dle zákona č. 250/2000 Sb., fyzické osoby provozující podnikající dle živnostenského zákona, fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku, právnické osoby.
 

Kategorie příjemců
Magistrát města Děčín, MPSV, krajský úřad, orgány sociálního zabezpečení, obecní úřady, orgány v trestním řízení, úřad práce, soudy, věznice, pověření (pozůstalostní) notáři, registr veřejné podpory, exekutorský úřad.
 

Doba uchování osobních údajů
Dle spisového a skartačního řádu, smlouvy o poskytnutí dotace V/10, vymáhání pohledávek S/15, smlouva o zajištění pohotovostní stomatologické služby V/5, pohřebnictví V/5, dědické řízení a nabývání majetku A/5.

------------------------------------------------------------------------------

Stavební úřad

 

 

Oddělení územního rozhodování


agenda územního rozhodování a agenda stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek, zákona č. 184/2006 Sb. a zák.č. 500/2004 Sb.

kategorie osobních údajů
osobní a citlivé údaje dle výše uvedených právních předpisů

kategorie subjektů
- fyzická osoba
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

- fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností
jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

- právnická osoba
název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování ), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.
------------------------------------------------------------------------------


Odbor vnitřních věcí


zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje:

Oddělení vnitřních věcí – evidence přestupkůÚčel zpracování osobních údajů

Vedení evidence přestupků za účelem zajištění podkladů pro statistická zjišťování na úseku přestupků vyplývá z § 96 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a pro zpracování podkladů pro orgány činné v trestním řízení.

Kategorie osobních údajů

Osobní údaje nezbytné pro evidenci přestupků a přestupců

Kategorie subjektů údajů

Fyzické osoby – obvinění ze spáchání přestupků

Kategorie příjemců

Magistrát města, krajský úřad, Ministerstvo vnitra, orgány činné v trestním řízení, soudy, pojišťovny.

Doba uchování osobních údajů

Dle spisového a skartačního řádu 5 let od spáchání přestupku.

Oddělení správních agend,
oddělení dopravy a
oddělení živnostenského úřadu výše uvedeného odboruzpracovávají osobní údaje, které jsou v souladu s § 18 odst. 1 písm. a) a b).
------------------------------------------------------------------------------

Oddělení krizového řízení

viz § 3 odst. 6 z. č. 101/2000 Sb
6) Ustanovení § 5 odst. 1 a § 11 a 12 se nepoužijí pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností správce stanovených zvláštními zákony pro zajištění

a) bezpečnosti České republiky, 4)
b) obrany České republiky, 5)
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, 6)
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, 7)
e) významného hospodářského zájmu České republiky nebo Evropské unie, 8)
f) významného finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie, kterým je zejména stabilita finančního trhu a měny, fungování peněžního oběhu a platebního styku, jakož i rozpočtová a daňová opatření, 9)
g) výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech c), d), e) a f), 10) nebo
h) činností spojených se zpřístupňováním svazků bývalé Státní bezpečnosti. 10a)
------------------------------------------------------------------------------

Oddělení personální a mzdové


Statutární město Děčín, Odbor tajemník, oddělení personální a mzdové zpracovává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, osobní údaje:

Účel zpracování osobních údajů
Vedení evidence zaměstnanců statutárního města v osobních spisech dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zastupitelů města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Vedení osobních a citlivých údajů pro evidenci důchodového pojištění, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců statutárního města a zaměstnanců zaměstnávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zastupitelů města.

Kategorie osobních údajů
Osobní a citlivé údaje evidované dle zákona o sociálním zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění.

Kategorie subjektů údajů
Zaměstnanci statutárního města, zaměstnanci zaměstnávaní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zastupitelé města.

Kategorie příjemců
Státní úřady (např. FÚ, OSSZ, ČSSZ, ministerstva).

Doba uchování osobních údajů
Dle spisového a skartačního řádu S 50 let.
------------------------------------------------------------------------------

Odbor rozvoje

neshromažďuje údaje dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

 

Magistrát města Děčín - odbor školství a kultury vyhlašuje dotační řízení v oblasti sportu pro rok 2013.

Magistrát města Děčín - odbor školství a kultury vyhlašuje dotační řízení v oblasti kultury pro rok 2013.

Magistrát města Děčín - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyhlašuje dotační řízení v sociální oblasti pro rok 2013.Více naleznete zde.

Základní škola a mateřská škola Děčín, Školní 1544/5 vyhlašuje výběrové řízení na dodávku: výměna 20 ks dřevěných okne za plastová. Více v podrobnostech.

Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Webové stránky magistrátu města Děčín se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti. Splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých - Blind Friendly Web.

Všechny zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlížeče.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče (textové prohlížeče, hlasové čtečky, ...), tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict, vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Grafický vzhled webu je vytvořen pomocí kaskádových stylů CSS.

Tisk

Součástí webových stránek je i CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče.

Pokud naleznete na těchto stránkách cokoliv, co by neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Správce serveru města Děčína.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

OBJEDNAT SE PŘES INTERNET

SPRÁVNÍ ČINNOSTI - EVIDENCE VOZIDEL, EVIDENCE ŘIDIČŮ, BODOVÝ SYSTÉM, ZADRŽENÍ A VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU, REGISTRACE PODNIKATELŮ A INFORMACE, PŘERUŠENÍ A OBNOVENÍ ŽIVNOSTI

MATRIKA (NAROZENÍ, SŇATKY, STÁTNÍ OBĆANSTVÍ, ÚMRTÍ, ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ, MATRIČNÍ OPISY, OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ PASY)

 

Nová on-line služba WebCall umožňuje se elektronicky objednat k vyřízení záležitostí dopravně správních agend a správních agend a

 

Oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend Magistrátu města Děčín se nachází v budově B2 - ul. 28. října, 405 01, Děčín 1

Oddělení správních agend a matriky Magistrátu města Děčín se nachází v budově B1 - ul. 28. října, 405 01, Děčín 1

 

Systém je v provozu v úřední hodiny a je přímo napojen na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je zve k příslušným přepážkám k obsloužení.
Zjištěné a zobrazené informace jsou staré maximálně 120 vteřin.

 

Kromě přímého objednávání do vyvolávacího systému na konkrétní termín pohodlně ze svého domova či kanceláře snadno získáte aktuální informace o počtu lidí čekajících ve frontách u jednotlivých vyřizovaných agend a odhad přibližné aktuální čekací doby.

Při této formě objednání je třeba uvést e-mailové spojení, které bude využito v případě změn ze strany magistrátu.

 

Jedná se o činnosti:

 

SPRÁVNÍ ČINNOSTI - EVIDENCE VOZIDEL, EVIDENCE ŘIDIČŮ, BODOVÝ SYSTÉM, ZADRŽENÍ A VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU, REGISTRACE PODNIKATELŮ A INFORMACE, PŘERUŠENÍ A OBNOVENÍ ŽIVNOSTI

 

  • KOLIK LIDÍ JE VE FRONTĚ - evidence vozidel, evidence řidičů
    Prostřednictvím tohoto odkazu zjistíte, kolik klientů čeká na odbavení u přepážky, k níž si jdete pro službu.

 

MATRIKA (NAROZENÍ, SŇATKY, STÁTNÍ OBĆANSTVÍ, ÚMRTÍ, ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ, MATRIČNÍ OPISY, OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ PASY)

    

 

Pokud víte předem, že se vám nepodaří v objednaný den a hodinu požadovanou činnost uskutečnit, můžete přes odkazy pro objednávání svojí objednávku zrušit.

 

OBJEDNÁNÍ POMOCÍ SMS

 

TATO SLUŽBA BYLA ZRUŠENA. PROSÍM VYUŽIJTE KVALITNĚJŠÍ OBJEDNÁNÍ VIZ. VÝŠE NEBO PŘES NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACI (http://m.mmdecin.cz/)

 


 

Statutární město Děčín oznamuje, že ve Výzvě č. 2 pro předkládání projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město v současné době je již vyčerpán finanční objem alokovaných prostředků. Z tohoto důvodu není možné v rámci této výzvy předkládat žádosti o dotace v rámci podpory 5.2b), pro podporovanou aktivitu Regenerace bytových domů.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz