Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

webmaster

Místní poplatek ze psů

Identifikační kód

 

Kód životní situace

 

Pojmenování životní situace

Vznik poplatkové povinnosti k poplatku ze psů

Základní informace k životní situaci

Místní poplatek ze psů se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 3/2019, vydané Zastupitelstvem města Děčín dne 12.12.2019 (dále jen „vyhláška“). Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Poplatníkem poplatku ze psů je držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území statutárního města Děčín.

V poplatkových záležitostech jedná poplatník samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.

Poplatková povinnost končí dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem).

Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zněna nastala, nově příslušné obci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Ohlašovací povinnost má i držitel psa, který je osvobozen od poplatku. Nárok na osvobození je povinen správci poplatku ohlásit.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

Správcem poplatku je Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků, III. poschodí, č.dv. 410


Pracovník správce poplatku: Šárka Vepřovská, e-mail: sarka.veprovska@mmdecin.cz
Tel. spojení: 412593413


Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.

(telefonicky lze dohodnout jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Jaké informace a doklady musíte mít s sebou

 

·      průkaz totožnosti

·      plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku

·      protokol o převzetí zvířete do péče vyhotovený odborem životního prostředí magistrátu, popř. dokladu jiného subjektu, zajišťujícího péči o nalezená zvířata k prokázání nároku na přiznání snížené sazby za převzetí nalezeného psa

·      jiné doklady prokazující nárok na osvobození a úlevy dle čl. 6 vyhlášky (např. průkaz ZTP, ZTP/P, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských a lavinových psů, průkaz člena Svazu záchranných brigád, potvrzení uživatele honitby, že jde loveckého psa drženého a používaného k honitbě dle příslušného zákona, potvrzení o zkoušce z výkonu atd.)

·      případné další doklady (např. registrační karta zvířete označeného mikročipem, očkovací průkaz, pas, darovací, kupní smlouvu apod.)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

1.   Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

2.   Odhlášení psa z evidence poplatku ze psů (vyplní správce poplatku při ohlášení ukončení poplatkové povinnosti poplatníkem)

3.   Ohlášení k evidenci trvale označených a jejich chovatelů

Formuláře jsou k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku a na internetových stránkách statutárního města Děčín:

http://www.mmdecin.cz/magistrat-2/formulare/cat_view/5-formulare/20-odbor-ekonomicky

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazby poplatku stanoví čl. 4 výše citované obecně závazné vyhlášky. Poplatek je stanoven ve výši 100 - 1 000 Kč za jednoho psa ročně v závislosti na konkrétním místě přihlášení k pobytu (sídla) poplatníka, počtu bytových nebo nebytových jednotek objektu, v němž je poplatník přihlášen (má sídlo). Samostatné sazby jsou dále stanoveny pro držitele psů starší 65 let (sazba poplatku činí výši 200 Kč za jednoho psa) a držitele nalezených psů (sazba poplatku činí výši 100 - 200 Kč za jednoho psa).

Podání žádosti o povolení splátek nebo posečkání poplatku podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč.

Před termínem splatnosti rozesílá správce poplatku všem poplatníkům složenky na zaplacení poplatku, resp. příslušné splátky poplatku.

Úhrada poplatku se provádí na účet statutárního města Děčín, vedený u ČS, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: 19-921402389/0800, variabilní symbol: číslo poplatníka přidělené správcem poplatku při podání ohlášení k poplatku.

Poplatek je splatný:

a)  činí-li roční výše poplatku 400 Kč a méně, nejpozději do 31. března příslušného roku,

b)  činí-li roční výše poplatku více než 400 Kč, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna příslušného roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu 1. splátky poplatku.

 
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P. Další osvobození a úlevy od poplatku stanoví čl. 6 vyhlášky.

Jaké jsou lhůty

 

1.   Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

2.   Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

3.   Poplatník je povinen zaplatit poplatek v termínech stanovených v čl. 5 vyhlášky.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

 

Podání lze učinit datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 

·      zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

·      obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2019 o místním poplatku ze psů ze dne 12.12.2019

·      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

·      zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

 

·         obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 6/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

·         zákon č. 449/2001, o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

·         vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 166/1999, o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

·         zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Část II, Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozd. předpisů.

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.

Proti rozhodnutí označenému jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

·      Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

·      Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

·      Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

·      Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

 

Jak se platí poplatek v případě, že držitel psa pobývá a psa chová jinde, než je trvalý pobyt držitele psa?

Poplatek se platí vždy obci příslušné dle místa přihlášení nebo sídla držitele psa bez ohledu na faktické místo držení psa.

 

Na jaké účely jsou použity finanční prostředky z vybraného místního poplatku ze psů?
Příjem z tohoto poplatku je součástí celkových rozpočtových příjmů města, který je m.j. použit např. na financování městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata, očkování psů, čištění města a údržbu zeleně a pod.

 

 Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Veškeré informace k placení poplatku poskytne odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky statutárního města Děčín: www.mmdecin.cz.

Související životní situace a návody, jak je řešit

·      při nalezení psa nebo ztrátě psa kontaktujte městskou policii (tel. 412593183) nebo městský útulek pro nalezená a opuštěná zvířata (tel. 605801617).

Za správnost návodu odpovídá útvar

oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín

Za správnost návodu odpovídá

Šárka Vepřovská
úředník odd. správy daní a poplatků, odbor ekonomický Magistrátu města Děčín

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

07.01.2020

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Další upřesnění a poznámky nejsou.

Kancelář primátora

 

Jméno e-mail Telefon
Luděk Stínil
tiskový mluvčí
ludek.stinil@mmdecin.cz 607 050 174
Mgr. Romana Silvarová
vedoucí Oddělení tiskové a vnějších vztahů
romana.silvarova@mmdecin.cz 412 593 107,737 213 361

 

 Tiskové zprávy najdete v sekci zpravodajství - tiskové zprávy nebo kliknutím na tento odkaz.

Pravidla uveřejňování informací v městském Zpravodaji

 

 

Doprava

| Rubrika: Statické články

Dopravní informace

 


Autobusy

 
Autobusy + Cyklobusy

 

Doprava na Labi

 


Vlaky

 


Taxislužby

 • Auto taxi Děčín
  tel.: (+420) 412 520 520, (+420) 412 558 888
  NONSTOP
 • Taxi Rádio Děčín
  tel.: (+420) 412 510 510
  NONSTOP
 • Taxi služba Květoň Jaroslav
  tel.: (+420) 412 547 900Dopravní zařízení a sítě


Silniční síť

Region Děčín má vzhledem ke své výhodné poloze dobré komunikační podmínky. Obce a města regionu jsou propojena hustou sítí silnic.

doprava


Hlavní osu silniční dopravy představují silnice:

  • silnice I/13 - spojující Podkrušnohoří (z Karlových Varů přes Chomutov, Most a Teplice) s Podještědím (Liberec), která v Děčíně přechází po Novém mostě,
  • silnice I/9 - hranice SRN - Rumburk - Česká Lípa - Mladá Boleslav,
  • silnice I/62 - Ústí nad Labem- Děčín – Hřensko (silniční hraniční přechod Hřensko - Schmilka).
Jejich význam spočívá zejména v tranzitní přepravě. Tranzitní doprava zajišťuje spojení mezi Českou republikou a SRN s vazbou na severské státy Evropy. Na tento systém navazuje tzv. Královská silnice z Lužice přes státní hranici na Lobendavu - Rumburk - Nový Bor do České Lípy.Železniční síť

Město Děčín je železničním uzlem (křižovatkou mezi směrem sever - jih a severovýchod - jihozápad) celostátního významu se stanicí mezinárodního charakteru Praha - Děčín - Drážďany - Berlín - Hamburk (č. 815), která je též přechodovou stanicí mezi Českou republikou a Německem(železniční hraniční..přechod..Děčín.-.Bad..Schandau).


Ostatní možnosti dopravy

Město je vzhledem ke své poloze významným říčním přístavem. Děčín leží na labské vodní cestě, která jej spojuje se střední a severní částí Německa, státy Beneluxu a Francií. V přístavu jsou poskytovány komplexní služby v logistickém řetězci (překlad a skladování zboží, pakování kontejnerů, celní  a spediční služby, pronájem prostor a ploch).

 

Matrika - sňatky, manželství, rodné listy, změna jména a příjmení, úmrtí, opisy, státní občanství

 

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit

 

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I - Děčín
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad-oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad
Vedoucí oddělení Ing. Vladimíra Holečková, tel.: 412 591 126


Úřední hodiny:
Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin

Uzavření manželství, cizina, zvláštní matrika Brno:  Bedrníčková Jarmila, tel.: 412 591 422

Úmrtí:  Drbohlavová Věra, tel.: 412 591 214

Narození, změna jména, příjmení, uznání, popření-otcovství: Karla Bělohlavová, tel.: 412 591 215                                                     

Opisy matričních dokladů (rodný list, úmrtní list, oddací list): Strašnovová Barbora, tel.: 412 591 315      

 

Sňatky a vše s tím spojené

 

Jarmila Bedrníčková, tel.: 412 591 422

 • Termíny svatebních a slavnostních obřadů
 • Vydávání oddacích listů
 • Vyřizování sňatků s cizinci
 • Vyřizování dokladů zvl.matrika Brno
 • Vydávání opisů matričních dokladů

 

 

Rodné listy, změny jména a příjmení

 

Karla Bělohlavová, tel.: 412 591 215

  • Vydávání rodných listů
  • Opisy matričních dokladů
  • Žádosti o změnu jména a příjmení

 

 

Úmrtí, opisy, ověřování, státní občanství

 

Věra Drbohlavová, tel.: 412 591 214

 • Vydávání úmrtních listů
 • Opisy matričních dokladů

 

 

 

Bližší info na níže uvedených odkazech Portálu veřejné správy ČR

 

Ženská příjmení
Prohlášení o volbě druhého jména
Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
Vidimace, legalizace (ověřování)
Příjmení po rozvodu
Státní občantví

 

Za sekci zodpovídá

 

Oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad Mm Děčín

 

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

 

09.04.2019

 

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz