Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

DĚČÍN PRO TURISTY

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Martin Strnad

Martin Strnad

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

cheap Lyrica 150mg oddělení informačních technologií

zde budou zpracována výběrová řízení - jak? EZAK + naše výběrka
Statutární město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, price of glucophage in south africa zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím a prostřednictvím rady statutárního města řídí nebo prostřednictvím odborů magistrátu metodicky vede dále uvedené příspěvkové organizace.

Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává rada statutárního města. Rada statutárního města stanoví řediteli příspěvkové organizace plat a odměny na základě návrhu vedoucího odboru magistrátu, který tuto příspěvkovou organizace metodicky vede.
 
Seznam příspěvkových organizací s adresami jejich pracovišť, který tvoří přílohu Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, naleznete zde.
 
Školy a školská zařízení
Školy a školská zařízení prezentujeme také na samostatném Rodinném portálu
 
Samostatné webové prezentace příspěvkových organizací statutárního města Děčín a městského útulku:

Kliknutím na nabídku se dostanete na samostatné webové stránky vybrané organizace. Lesní úřad Děčín coby příspěvková organizace města samostatné webové stránky nemá, proto není v nabídce uveden.

Lesní úřad Děčín
Bynovská 74/20, 405 02 Děčín XXI-Horní Oldřichov
tel.: 412 545 386 ‎
Statutární město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči organizačním složkám statutárního města.

Organizační složky statutárního města jsou zřízeny pro výkon samostatné působnosti statutárního města a řízeny radou statutárního města nebo magistrátem. O příslušnosti k řízení těchto složek rozhoduje v souladu s právními předpisy a zájmy statutárního města zastupitelstvo statutárního města ve zřizovací listině organizační složky, není-li tato působnost přímo zakotvena v obecně závazném právním předpise.

Organizační složky statutárního města nemají právní subjektivitu. Navenek vystupují jako organizační složka statutárního města. V čele organizačních složek je jejich vedoucí, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada statutárního města na návrh příslušného vedoucího odboru.

Organizační složky zřizované statutárním městem Děčín jsou:
Kliknutím na nabídku se dostanete na samostatné webové stránky vybraného sboru, JSDH Křešice zatím vlastní webovou prezentaci nemá.

 

 

NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

příručka Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru - Ministerstva vnitra ČR, která obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.
Přehled míst s možným rizikem ohrožení obyvatel města Děčína

 

 


 

INFORMACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

 
(neveřejná aplikace KOMOBCE (plán spojení)
 • Systém komunikace pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín
 1. http://komobce.mmdecin.cz (starší aplikace)
 2. https://pkr.kr-ustecky.cz/sypos/admin/kontakty/strukturauradu/ (nová aplikace)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za obsah v této sekci odpovídá:
Ing. Radek Tuhý
bezpečnostní ředitel
email: radek.tuhy@mmdecin.cz
tel.: 412 593 400

 

Statutární město Děčín a Magistrát města Děčín
 • Výroční zprávy

Výroční zpráva statutárního města Děčín 2011 (PDF; 3kB)
Výroční zpráva statutárního města Děčín 2010 (PDF; 5MB)
Výroční zpráva statutárního města Děčín 2009 (PDF;15MB)
Výroční zpráva statutárního města Děčín 2008 (PDF; 3MB)
Výroční zpráva statutární města Děčín 2007 (PDF; 4MB)
Výroční zpráva Statutárního města Děčín 2006 (PDF; 3 MB)
Výroční zpráva Městského úřadu Děčín za rok 2005 ( PDF; 3 MB)
Výroční zpráva Městského úřadu Děčín za rok 2004 ( PDF; 1 MB)

Dotační řízení města

Rozvoj, územní plánování


Školství , kultura, sport


Sociální služby, zdravotnictví

 • Dokumenty, které souvisí s touto oblastí a komunitním plánováním, naleznete zde.


Životní prostředí

Městská policie

 

 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 11/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 8/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 10/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 6/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné
vyhlášky statutárního města Děčín č. 3/2008

Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2008, kterým se mění nařízení města Děčín č. 10/2004
TRŽNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2008, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů

Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2008, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích, ve znění nařízení města  Děčín č. 4/2001 a nařízení města Děčín č. 1/2004

Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2007 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 6/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazných vyhlášek města Děčín č. 11/2004, č. 5/2005 a č. 4/2006

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška
města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška
města Děčín č. 8/2004 Požární řád města Děčín a obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška
města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 11/2004

Obecně závazná vyhláška města Děčín  č. 2/2005 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

Nařízení města Děčín č. 19/2004 o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 17/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se
stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 16/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 15/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného


Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 14/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity


Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 13/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt


Nařízení města Děčín č. 12/2004 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního
vozidla na území města Děčín


Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 11/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Nařízení města Děčín č. 10/2004 – TRŽNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2004, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob


Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2004 – Požární řád města Děčín

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2004 o stanovení spádových obvodů pro základní školy, jejichž zřizovatelem je město Děčín

Nařízení města Děčín č. 1/2004, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích, ve znění nařízení města Děčín č. 4/2001

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2003 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení města Děčín č. 1/2003 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla na území města Děčín

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2002 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení města Děčín č. 6/2002, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/1998 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení města Děčín č. 5/2002, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/1998 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2002 – Požární řád města Děčín

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2002 o užívání znaku a praporu města Děčín

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2002 o poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2001 o poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2001 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2001 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

Nařízení města Děčín č. 5/2001, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 "Tržní řád", ve znění pozdějších předpisů

Nařízení města Děčín č. 4/2001, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích

Nařízení města Děčín č. 3/2001 o koeficientu růstu nájemného z bytu

Nařízení města Děčín č. 1/2001, který se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 "Tržní řád", ve znění pozdějších předpisů

Nařízení města Děčín č. 19/2000, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 18/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 17/2000 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Děčína

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 16/2000 o poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 15/2000 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 13/2000, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.14/1999 o poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 11/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění pozdějších předpisů

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2000 o omezení veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2000 o koeficientu růstu nájemného z bytu

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2000, kterou se vydávají mimořádná veterinární opatření

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2000, kterou se vydávají mimořádná veterinární opatření

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2000, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/1998 o poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/98 – TRŽNÍ ŘÁD, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/99 a č. 11/99

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 15/1999 o stavební uzávěře na umisťování nových zdrojů tepla do vymezených částí města Děčína

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 14/1999 o poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 12/1999 o poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 11/1999, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 „Tržní řád“

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 10/1999 o užívání znaku a praporu města Děčína

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 6/1999, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 „Tržní řád“

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 5/1999 o nájmu bytů v majetku města

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 4/1999 o koeficientu růstu nájemného z bytu

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 2/1999 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška města Děčína č. 1/1999 o poplatku ze vstupného

 

Právní předpisy

Statutární město Děčín a jeho magistrát se ve své činnosti řídí několika desítkami právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí).
Přistup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům statutárního města Děčín a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na jednotlivých pracovištích magistrátu.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost statutárního města a magistrátu:

 • Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, v platném znění
 • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění
 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, v platném znění
 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
 • Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění
 • Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění
 • Zákon č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění
 • Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, v platném znění
 • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, v platném znění
 • Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 • Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 102/1992 Sb. kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění
 • Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, v platném znění
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, v platném znění
 • Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, v platném znění
 • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění
 • Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, v platném znění
 • Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, v platném znění
 • Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství, v platném znění
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění
 • Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 222/1999 Sb. o zajiš´tování obrany České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, v platném znění
 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, v platném znění
 • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
 • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, v platném znění
 • Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, v platném znění
 • Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění
 • Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
 • Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, v platném znění
 • Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, v platném znění
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění
 • Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění
 • Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
 • Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 • Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, v platném znění
 • Zákon 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění
 • Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, v platném znění
 • Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
 • Zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství, v platném znění
 • Zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č.420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
 • Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění
 • Zákon č 587/2004 Sb. o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů ( zákon o ověřování), v platném znění
 • Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí
 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
 • Zákon č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastění)
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, v platném znění
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
 • Zákon č. 197/2009 Sb. o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, v platném znění
 • Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší


Seznam platných obecně závazných vyhlášek města a nařízení města:

 • Obecně závazná vyhláška č. 8/98 o zřízení nové části města Děčín XXX – Velká Veleň
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/99 o zrušení obecně závazných opatření vydaných před rokem 1990
 • Obecně závazná vyhláška č. 8/99 o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 9/99 o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 o zrušení obecně závazných vyhlášek města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 8/2000 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 15/99
 • Obecně závazná vyhláška č. 12/2000 kterou se ruší mimořádná veterinární opatření
 • Obecně závazná vyhláškač. 14/2000 kterou se ruší mimořádná veterinární opatření
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o zákazu veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb na stanovených veřejně přístupných místech a prostranství ve městě Děčíně
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o závazných částech územního plánu města Děčín
 • Nařízení města Děčín č.2/2003 s rozšířenou působností o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod s názvem Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2003 ,kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o závazných částech Územního plánu města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2004 o městské policii
 • Nařízení města Děčín s rozšířenou působností č. 7/2004 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod s názvem Česká Kamenice
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 18/2004 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 18/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2005, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace 1. změny Územního plánu města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města č. 3/2005, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín
 • Nařízení města Děčín č. 4/2005, kterým se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín a nařízení města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 6/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/99 o nájmu bytů v majetku města
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 1/2006 o znaku a vlajce města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 • Nařízení  města Děčín č.5/2006, kterým se ruší nařízení města Děčín č. 19/2004, o vymezení úseků silnic III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v zimním období sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územně plánovací dokumentace 4. změny Územního plánu města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - Požární řád statutárního města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2007,kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 8/2003 o místním poplatku ze vstupného a obecně závazná vyhláška města č.15/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č.8/2003 o místním poplatku ze vstupného
 • Obecně závazná vyhláška č.5/2007 o sytému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem
 • Obecně závazná vyhláška č.7/2007, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č.1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 1/2007 Požární řád statutárního města Děčín
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 2/2009 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a služby parkovišť v souvislosti s umístěním nuceně odtažených vozidel na území statutárního města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 5/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2004, kterou se stanovují podrobnosti o stejnokroji městské policie a jeho nošení
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 7/2009 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 9/2009 o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2009, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín.
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2010, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - TRŽNÍ ŘÁD, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010 a nařízení č. 4/2010.
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 7/2010 o místním poplatku ze psů
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 9/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 10/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 12/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 1/2011, kterým se mění nařízení statutárního města Děčín č. 8/2009 - Tržní řád, ve znění nařízení statutárního města Děčín č. 2/2010, nařízení statutárního města Děčín č. 4/2010 a nařízení statutárního města Děčín č. 6/2010
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 12/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 4/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
 • Obecně závazná vyhláška statutární města Děčín č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálnich odpadů
 • Nařízení statutárního města Děčín č. 4/2012, kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 5/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her


Přehled některých dalších platných předpisů:

     

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název
 Statutární město Děčín

2. Důvod a způsob založení
Město Děčín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům města ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem), a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

3. Organizační struktura
Organizační strukturu (schéma) povinného subjektu, stejně jako organizační řád, působnost a rámcovou náplň činnosti odborů a seznam příspěvkových organizací naleznete v Organizační řád statutárního města Děčín platný od 1.4.2018 (2 MB)

4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV  405 38

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV  405 38

Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín
Ul. 28 října 1155/2
Děčín I 405 01

Budova Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Na Valech 156/6 a vila Tereza
Mírové nám. 242/4
Děčín IV 405 04

4.3 Úřední hodiny
pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.

 

Úřední hodiny podatelny

Podatelnu naleznete v budově A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

 

pondělí, středa          07:45–17:00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek   07:45–14:30 hod.

Recepce budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín I (bývalý OkÚ)

 

pondělí, středa          07:45–17:00 hod.

úterý, čtvrtek, pátek   07:45–14:30 hod.


Rozšířené hodiny pro veřejnost:

 • Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
  Oddělení správních agend - agenda řidičských průkazů
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí             8:00 - 17:00 hod.
  úterý               8:00 - 13:00 hod.
  středa             8:00 - 17:00 hod.
  čtvrtek            8:00 - 13:00 hod.
 • Oddělení správních agend - evidence motorových vozidel
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí             8:00 - 17:00 hod.
  úterý               8:00 - 13:00 hod.
  středa             8:00 - 17:00 hod.
  čtvrtek            8:00 - 13:00 hod. (dovoz vozidel)
 • občanské průkazy a pasy
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí, středa  8:00 - 17:00 hod.
  úterý, čtvrtek   8:00 - 13:00 hod.

 • obecní živnostenský úřad
  Budova B2, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I
  pondělí             8:00 - 17:00 hod.
  úterý               8:00 - 13:00 hod.
  středa             8:00 - 17:00 hod.
  čtvrtek            8:00 - 13:00 hod.
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  pondělí, středa 8:00 - 12:00 hod.   13:00 - 17:00 hod.
  pátek             8:00 - 12:00 hod.
 • Správa pohřebišť - budova A1
  Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, přízemí budovy, č. dveří 105
  Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00
  Mimo úřední hodiny lze poskytnout veškeré informace a dotazy na těchto tel. číslech:
  Dana Machtová 412593364
  Pavla Gregorová 412593219

Otevírací doba - vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin), CzechPOINT:

Pondělí 8:00 – 17.00
Úterý     8:00 – 14.30
Středa  8:00 - 17.00
Čtvrtek  8:00 - 14.30
Pátek    8:00 - 14.30

 • Archiv stavebního úřadu

Úřední hodiny pro veřejnost
pondělí, středa 8:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 08:00 - 14:30 hod.

4.4 Telefon
412 593 111, 412 591 111
Telefonní seznam magistrátu

4.5 Fax
412 593 340
412 593 320

4.6 Adresa internetové stránky
www.mmdecin.cz

4.7 Adresa e-podatelny
posta@mmdecin.cz

4.8 Další elektronické adresy
urad@mmdecin.cz , mesto@mmdecin.cz

4.9 Identifikátor datové schránky
x9hbpfn

5. Bankovní spojení
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

pro příjmy

 • běžný účet u České spořitelny, a.s.:
  číslo účtu: 19-921402389/0800

pro výdaje

 • běžný účet u České spořitelny, a.s.:
  číslo účtu: 921402389/0800

6. IČO

Identifikační číslo osoby (IČO)
00261238

7. DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00261238

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů  

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace
Místo a způsob, jak získat informaci
• osobně - na podatelně Magistrátu města Děčín , Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV či  na příslušných odborech na Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV nebo Ul. 28. října  1155/2, Děčín I 405 01
• telefonicky - 412 593 111 a bezplatná linka: 800 100 730
• písemně - Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 405 38
• elektronicky - posta@mmdecin.cz
• faxem -  412 593 340
• úřední deska
• www.mmdecin.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádosti a jiná podání určená městu Děčín a jeho orgánům se doručují:
• poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 405 38
• osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
• e-podatelna: posta@mmdecin.cz
podatelna magistrátu je otevřena:
pondělí a středa 7:45 - 17:00
úterý, čtvrtek a pátek 7:45 - 15:00 (budova A1 - Mírové náměstí, Děčín IV)

úterý, čtvrtek a pátek 7:45 - 14:30 (budova B1 - 28. října, Děčín 1)

11. Opravné prostředky proti rozhodnutí magistrátu
Proti rozhodnutí Magistrátu města Děčín lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.  Opravné  prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004  Sb ., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č.  200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů(zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).  
Odvolání učiněné písemně lze podat:
poštou na adresu                  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV,
osobně na podatelně             Magistrátu města Děčín.
Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře
Formuláře pro podávání žádostí naleznete na jednotlivých úřadovnách úřadu a v elektronické podobě zde.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací - popisy postupů
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

• Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
 Na Portále veřejné správy České republiky
• Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

Nejdůležitější právní předpisy, kterými se řídí město Děčín

Směrnice č. 38-2 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (408.02 kB)

14.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy města Děčín

15. Úhrady za poskytovanání informací - 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb

Město Děčín a jeho orgány jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací  žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

 Sazebník úhrad za poskytování informací (110.86 kB)

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. - viz. www.mmdecin.cz
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
Výroční zprávy najdete v sekci dokumenty

Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích
Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování
Zpracovávání osobních údajů

Veřejně přístupné registry
Zveřejněny veřejně přístupné registry (živnostenský rejstřík, rejstřík honebních společenstev)
Živnostenský rejstřík
Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)

Obchodní rejstřík

18. Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

a) pdf (Portable Document Format)
b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
c) xml (Extensible Markup Language Document)
d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
f) odt (Open Document Text)
g) ods (Open Document Spreadsheet)
h) odp (Open Document Presentation)
i) txt (prostý text)
j) rtf (Rich Text Format)
k) doc/docx (MS Word Document)
l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
o) png (Portable Network Graphics)
p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
q) gif (Graphics Interchange Format)
r) mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
s) wav (Waveform Audio Format)
t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2, Layer 3)
u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Nejsou přípustné volně spustitelné a komprimované soubory. Na vstupu do informačního systému budou též vyloučeny přílohy obsahující škodlivý kód.

Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.

 

19. Technické parametry fyzických nosičů, na kterých je možné předávat dokumenty v digitální podobě

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány na CD/DVD nosičích nebo na flash discích.

 

20. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (kódu), nevyžádaného obchodního sdělení (SPAM) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Při zjištění nevyžádaného obchodního sdělení nebo při výskytu chybného datového formátu či počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačních systémech nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

21. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

 

22. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele a nejedná se o nevyžádané obchodní sdělení, případně zprávu, obsahující škodlivý software (kód). Součástí zprávy o potvrzení je:

 • elektronická značka ePodatelny Magistrátu města Děčín
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

 

Vzor Potvrzení o doručení datové zprávy:

Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

>>> DORUČENKA <<<

Potvrzujeme Vám tímto, že Vaše datová zpráva (věc: XY) byla přijata na elektronickou adresu podatelny Magistrátu města Děčín (posta@mmdecin.cz) a bude postoupena k dalšímu zpracování.

Vaší zprávu přijal(a): (jméno zaměstnance), dne: (datum a přesný čas)
Přidělené č. j.: MDC/00000/ROK

V případě jakéhokoli dotazu ohledně Vaší datové zprávy, nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Pro rychlejší vyřízení dotazu, prosím, uveďte automaticky přidělené číslo jednací, obsažené v této zprávě.

Děkujeme za spolupráci.

Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

Elektronická adresa podatelny: posta@mmdecin.cz
Identifikátor datové schránky: x9hbpfn
Telefon: 412 593 111; 412 591 111
www.mmdecin.cz

UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva, potvrzující doručení datové zprávy, není potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůžeme Vám zjištěné nedostatky identifikovat; v tomto případě budete vyzváni k jejich odstranění, k čemuž Vám bude poskytnuta přiměřená lhůta.

 

23. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické adresy podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické adresy podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@mmdecin.cz případně na poštovní adresu Magistrátu města Děčín.

 

24. Honební společenstva

Honební společenstvo Arnoltice
Honební společenstvo Česká Kamenice
Honební společenstvo Česká Kamenice - Huníkov
Honební společenstvo Děčín
Honební společenstvo Dobrná
Honební společenstvo Heřmanov - Fojtovice
Honební společenstvo Huntířov
Honební společenstvo Jílové
Honební společenstvo Krásný Studenec
Honební společenstvo Ludvíkovice
Honební společenstvo Malšovice
Honební společenstvo Markvartice
Honební společenstvo Růžová
Honební společenstvo Valkeřice
Honební společenstvo Velká Bukovina
Honební společenstvo Verneřice

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online