Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Dne 23.08.2018 ve 12:00 hodin bylo zahájeno losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva města Děčín. Losování bylo ukončeno ve 12:10 hodin. Pořadí je uvedeno v zápise - viz příloha.

Informace pro volební strany a kandidáty

Napsal(a) | Rubrika: VOLBY2018

Dne 22.08.2018 byli na stránkách ČSÚ www.volby.cz zveřejněni kandidáti volebních stran pro volby do zastupiteltev obcí. Sdělujeme, že v části povolání jsou v některých případech zkrácené verze, a to vzhledem k omezenému počtu znaků. Na hlasovacích lístcích budou mít kandidáti uvedné povolání tak, jak je uvedeno na podané kandidátní listině. Zmocněnci volebních stran budou vyzváni k možné kontrole hlasovacího lístku před zahájením tisku.

V Děčíně mohou dle § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, delegovat prostřednictvím svého zmocněnce do okrskových volebních komisí jednoho člena a jednoho náhradníka tyto volební strany (v abecedním pořadí):

 

 • Koalice politického hnutí PRO Zdraví a Sport a politické strany Starostové pro kraj s názvem Náš Děčín
 • Politická strana s názvem Česká pirátská strana
 • Politická strana s názvem Česká strana sociálně demokratická
 • Politická strana s názvem Komunistická strana Čech a Moravy
 • Politická strana s názvem Občanská demokratická strana
 • Politické hnutí s názvem ANO 2011
 • Politické hnutí s názvem Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)
 • Sdružení politické strany TOP 09, politické strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a nezávislých kandidátů s názvem Změna pro Děčín
 • Sdružení politického hnutí Alternativa pro Českou republiku 2017 a nezávislých kandidátů s názvem Severočeši Děčín
 • Sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů s názvem Volba pro Děčín

Delegování členů a náhradníků (seznam) se doručí k rukám primátorce města nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, t.j. do středy 05.09.2018 do 16:00 hodin.

Způsob doručení:

 • osobně
 • v listinné podobě
 • v elektronické podobě

Seznam musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu člena, případně náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince členského státu EU
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží
 • podpis zmocněnce volební strany, popřípadě pověřené osoby

Seznam může dále obsahovat:

 • telefonní číslo
 • adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošt člena, případně náhradníka
 • údaj, do které okrskové volební komise mají být členové a náhradníci zařazeni

 Členem okrskové volební komise může být:

 • státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,
 • jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, v případně státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,
 • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
 • není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena
 • zmocněnec volební strany
 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí)

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pracovníky magistrátu na tel. číslech 412 593 201 - 203.

 

 • Kandidát se může do 48 hodin přede dnem voleb (tj. do středy 03.10.2018 do 14:00 hodin) písemně vzdát své kandidatury.
 • Též zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice, může do 48 hodin přede dnem voleb (tj. do středy 03.10.2018 do 14:00 hodin) písemně odvolat kandidaturu kandidáta (u volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran/politických hnutí a nezávislých kandidátů zmocněnec nemůže písemně odvolat kandidaturu kandidáta).
 • Prohlášení o odvolání kandidatury nebo prohlášení o vzdání se kandidatury nezle vzít zpět a je nutné je doručit registračnímu úřadu - Magistrátu města Děčín.
 • Po registraci kandidátních listin zůstavají údaje o kandidátu na kandidátní listině, ale při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstev obcí se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží.
 • Registrační úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území obce, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstev obcí, tj. do středy 03.10.2018 do 14:00 hodin.

Ve čtvrtek dne 23.08.2018 od 12:00 hodin v zasedací místnosti tajemníka Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 1. patro, č. dv. 210, se uskuteční losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro volby do Zastupitelstev obcí Arnoltice, Bynovec, Dobkovice, Dobrná, Hřensko, Huntířov, Janov, Kámen,Labská Stráň, Ludvíkovice, Malšovice, Růžová, Těchlovice a do Zastupitelstva města Děčín.

Losování se mohou účastnit zmocněnci volebních stran a případně zástupci médií.

Magistrát města Děčín ve funkci registračního úřadu vydal dne 17.08.2018 rozhodnutí o registraci kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 05.-06.10.2018. Veškerá rozhodnutí jsou zveřejněna na úřední desce a byla zaslána zmocněnům volebních stran.

Primátorka města Mgr. Marie Blažková stanovila minimální počty členů okrskových volebních komisí a počty zástěn pro jednotlivé volební okrsky v Děčíně pro volby do zastupitelstev obcí.

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz