Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Napsal(a)  | Rubrika: Finance a poplatky

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Identifikační kód

Kód životní situace

Pojmenování životní situace

Vznik poplatkové povinnosti k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Základní informace k životní situaci

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 10/2010. Předmětem poplatku je přechodný pobyt fyzické osoby za úplatu na území města Děčína za účelem léčení nebo rekreace.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá ve městě Děčín za účelem léčení nebo rekreace, pokud tato osoba neprokáže jiný důvod svého pobytu.

Poplatek ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.

V poplatkových záležitostech jedná ubytovatel samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plátce poplatku je povinen:

 • ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu ve lhůtě do 15 od zahájení této činnosti. Stejným způsobem ohlásit ukončení této činnosti,
 • vést v písemné podobě evidenční knihu v předepsaných náležitostech,
 • do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí sdělit správci poplatku počet osob podléhajících poplatkové povinnosti a počet dní jejich pobytu za uplynulé kalendářní čtvrtletí,
 • odvést vybrané poplatky správci poplatku v termínech stanovených vyhláškou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

 

Poplatku nepodléhají:

 • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
 • osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Správcem poplatku je Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků, II. poschodí, č.dv. 317
Oprávněná úřední osoba: Lenka Dejmková e-mail: lenka.dejmkova@mmdecin.cz
Tel. spojení: 412593414

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem správce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

a) průkaz totožnosti (fyzická osoba)
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Výkaz o počtu lůžek skutečně využitých k přechodnému ubytování a výkaz počtu přechodně ubytovaných osob

Formuláře jsou k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, na podatelně Magistrátu města Děčín, v elektronické podobě na internetových stránkách Magistrátu města Děčín www.mmdecin.cz – Občan – Magistrát – Formuláře – Odbor ekonomický

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazba místního poplatku činí v období od 1. dubna do 30. září kalendářního roku 10 Kč a v období od 1. října do 31. března kalendářního roku 5 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Úhrada poplatku se provádí na účet města Děčín, vedený u ČS, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu:  19-921402389/0800, variabilní symbol: číslo poplatníka přidělené správcem poplatku při registraci k poplatku.

Poplatek je splatný čtvrtletně, a to do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

Jaké jsou lhůty

 1. 1.Splnění ohlašovací povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, ve stejné lhůtě ohlásit ukončení činnosti spočívající poskytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. 2.Do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí sdělit správci poplatku počet osob podléhajících poplatkové povinnosti a počet dní jejich pobytuuplynulé kalendářní čtvrtletí.
 3. 3.Odvést poplatek na účet statutárního města Děčíntermínech stanovených vyhláškou (viz předchozí bod).
 4. 4.Lhůty pro vyměření nedoplatků a právo vybrat a vymáhat nedoplatek stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Můžete využít tuto elektronickou službu

 1. Podání lze učinit datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
 2. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedenýmodst. 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ze dne 16.12.2010
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

 • § 99 a 100 zákona č. 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • § 3 písm.d) vyhlášky č. 137/1998, o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád, v platném znění.

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.

Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

 1. Nebude-li poplatek zaplacen plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
 2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 3. Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.
 4. Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Které obce jsou místem soustředěného turistického ruchu?

O tom, zda je obec takovým místem, rozhodne sama tím, že ve svém územním obvodu zavede poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt obecně závaznou vyhláškou. Zavedení tohoto poplatku nepředchází žádné zvláštní rozhodnutí, které by prohlašovalo nebo zařazovalo obec do kategorie obcí, které jsou místem soustředěného turistického ruchu.

Lze poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt vybírat i v případě ubytování v tzv. soukromí?

Pro vybírání poplatku jsou rozhodující kritéria – přechodný pobyt fyzické osoby za úplatu, účelem pobytu je léčení nebo rekreace. Charakter zařízení, ve kterém je fyzická osoba ubytována, není podstatný. Při splnění uvedených kritérií se proto poplatek vybírá i za ubytování např. v rodinných domech.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Veškeré informace k placení poplatku poskytne Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, odd. správy daní a poplatků.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Magistrátu města Děčín: www.mmdecin.cz.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Místní poplatek z ubytovací kapacity

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odd.správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín

Za správnost návodu odpovídá

Ing. Zdeňka Čečáková
vedoucí odd. správy daní a poplatků, odbor ekonomický Magistrátu města Děčín

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01. 2017

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

29.11. 2017

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Další upřesnění a poznámky nejsou.

 

 Přečtěno: 82184 krát Naposledy změněno středa, 06 prosinec 2017 10:12
webmaster

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz