Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

OTEVŘENÉ SLUŽBY

KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA DĚČÍN

OTEVŘENÁ DATA

REGISTR SMLUV

MAPOVÝ PORTÁL

PROJEKTY MĚSTA DĚČÍN

PROJEKJTY MĚSTA

NAŠE OSTATNÍ PORTÁLY

portal proturisty

portal prorodiny

mestska policie

STŘEDISKO MĚSTSKÝCH SLUŽEB

portal komunitniho planovani

mestsky utulek

mapovy portal gis

SLEDUJTE NÁS NA FCB

Místní poplatek ze psů

Napsal(a)  | Rubrika: Finance a poplatky
Identifikační kód
Kód životní situace
Pojmenování životní situace

Vznik poplatkové povinnosti k poplatku ze psů.

 

Základní informace k životní situaci

Místní poplatek ze psů se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 7/2010, vydané Zastupitelstvem města Děčín dne 16.12.2010 (dále jen „vyhláška“). Poplatku ze psů podléhají psi starší 3 měsíců.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Poplatníkem poplatku ze psů je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Děčín. Poplatková povinnost se vztahuje i na cizince, kteří mají na území města Děčín trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle příslušných ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozd. předpisů.

V poplatkových záležitostech jedná poplatník samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.
Poplatková povinnost dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem).
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zněna nastala, nově příslušné obci.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Ohlašovací povinnost má i držitel psa, který je osvobozen od poplatku. Nárok na osvobození je povinen správci poplatku prokázat.

 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Správcem poplatku je Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků. III. poschodí, č.dv.410

Pracovník správce poplatku: Šárka Vepřovská e-mail: sarka.veprovska@mmdecin.cz
Tel. spojení: 412593413

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

 

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

a) průkaz totožnosti
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
c) doklad o pobírání invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu a čestné prohlášení o pobírání důchodu jako jediného zdrojů příjmů poplatníka k prokázání nároku na sníženou sazbu pro důchodce
d) protokol o převzetí zvířete do péče vyhotovený odborem životního prostředí magistrátu k prokázání nároku na přiznání snížené sazby za převzetí nalezeného psa
e) jiné doklady prokazující nárok na další osvobození dle čl. 7 vyhlášky (např. průkaz ZTP/P, osvědčení o speciálním vycvičení záchranářských a lavinových psů, průkaz člena Svazu záchranných brigád, potvrzení uživatele honitby, že jde loveckého psa drženého a používaného k honitbě dle příslušného zákona, potvrzení o zkoušce z výkonu atd.)
f) případné další doklady dle výzvy správce poplatku

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

1.Ohlášení k poplatku ze psů
2.Odhlášení psa z evidence poplatku ze psů
3.
Čestné prohlášení o důchodu jako jediném zdroji příjmů

Formuláře jsou k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, na podatelně Magistrátu města Děčín, v elektronické podobě na internetových stránkách Magistrátu města Děčín
www.mmdecin.cz

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazby poplatku stanoví čl. 5 výše citované obecně závazné vyhlášky. Poplatek je stanoven ve výši 100 - 1 000 Kč za jednoho psa ročně v závislosti na konkrétním místě trvalého pobytu (sídla) poplatníka, počtu bytových nebo nebytových jednotek objektu, v němž má poplatník trvalý pobyt (sídlo). Samostatné sazby jsou dále stanoveny pro držitele psů – důchodce a držitele nalezených psů.

Podání žádosti o povolení splátek nebo posečkání poplatku podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč.
Před termínem splatnosti rozesílá správce poplatku všem poplatníkům složenky na zaplacení poplatku, resp. příslušné splátky poplatku.
Úhrada poplatku se provádí na účet města Děčín, vedený u ČS, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: 19-921402389/0800, variabilní symbol: číslo poplatníka přidělené správcem poplatku při podání ohlášení k poplatku.
Poplatek je splatný:
a) činí-li roční výše poplatku 400 Kč a méně, nejpozději do 31. března příslušného roku,
b) činí-li roční výše poplatku více než 400 Kč, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna příslušného roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu 1. splátky poplatku.

Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Osvobození a úlevy od poplatku stanoví čl. 7 vyhlášky.

 

Jaké jsou lhůty

1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
3. Poplatník je povinen zaplatit poplatek v termínech stanovených v čl. 6 vyhlášky.

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

Můžete využít tuto elektronickou službu

1. Podání lze učinit datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
2. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odst. 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- obecně závazná vyhláška města Děčín č. 7/2010 o místním poplatku ze psů ze dne 16.12.2010
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou související předpisy

- obecně závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 7/2009 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů
- zákon č. 133/2000, o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 449/2001, o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 166/1999, o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.
2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
3. Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně,nestanoví-li zákon jiný důsledek.
4. Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

 

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jak se platí poplatek v případě, že držitel psa pobývá a psa chová jinde, než je trvalý pobyt držitele psa?

Poplatek se platí vždy obci příslušné dle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa bez ohledu na faktické místo držení psa.

Na jaké účely jsou použity finanční prostředky z vybraného místního poplatku ze psů?

Příjem z tohoto poplatku je součástí celkových rozpočtových příjmů města, který je m.j. použit např. na financování městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata, očkování psů, čištění města a údržbu zeleně a pod.
Co se rozumí u poživatele invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu jediným zdrojem příjmů?

O jediný zdroj příjmů jde v případě, jestliže je poplatníkem důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod. Pokud jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má ještě jiný příjem např. z nájmu, pobírá podíly ze zisku apod. nejde o poplatníka, který by mohl platit poplatek v zákonem snížené sazbě. Skutečnost, že důchod je jediným zdrojem příjmů doloží poplatník písemným čestným prohlášením, které má veškeré náležitosti dle ustanovení správního řádu. Čestné prohlášení může učinit pouze samotný poplatník, který také odpovídá za pravdivost všech uvedených údajů.

 

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Veškeré informace k placení poplatku poskytne odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrát města Děčín.

 

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Magistrátu města Děčín: www.mmdecin.cz.

 

Související životní situace a návody, jak je řešit

- od 1.9.2009 povinnost chovatele zajistit trvalé označení psa tetováním nebo mikročipem
- za trvalé označení psa provedené v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami města je poskytována úleva na místním poplatku na základě předložení dokladu o zaplacení do výše 500 Kč,
- při nalezení psa nebo ztrátě psa kontaktujte městskou policii (tel. 412593183) nebo městský útulek pro nalezená a opuštěná zvířata (412510594).

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

odd.správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrát města Děčín

 

Za správnost návodu odpovídá

Ing. Zdeňka Čečáková
vedoucí odd. správy daní a poplatků, odbor ekonomický Magistrát města Děčín

 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

 

Kdy byl návod naposledy akutalizován nebo byla ověřena jeho správnost

29.11.2017

 

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti není stanoven.

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Další upřesnění a poznámky nejsou.

 Přečtěno: 91621 krát Naposledy změněno středa, 06 prosinec 2017 10:17
webmaster

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz